Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

4.1. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові документи)

Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами і відображає його в документах, які складають на кожну господарську операцію.

Будь-яка господарська діяльність відображається в бухгалтерському обліку способом суцільного і безперервного документування всіх господарських операцій, які здійснюють на підприємстві. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996–ХІV, затверджений 16.07.99 р. та «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом МФУ № 88 від 24 травня 1995 р. визначають порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку та вимоги щодо складання документів. Відображення об’єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається документацією.

Документ — це безперечне письмове свідчення про здійснення господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення. Термін «документ» походить від латинського documentum і буквально означає свідоцтво, доказ. У теорії і практиці під документом розуміють матеріальний носій, на якому зафіксована інформація за допомогою різних засобів і способів.

Бухгалтерський документ — це документ певної форми і змісту, що містить інформацію про господарську операцію та юридич­но підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її проведення.

Первинний документ — це документ, який складено безпосередньо в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення.

Дані первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової інформації, а первинна документація — першим етапом облікового процесу.

Зведений обліковий документ — це документ, складений на підставі декількох первинних документів для використання їх для контролю та впорядкування оброблення даних.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’яз­кові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
  • особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операцій і технології опрацювання облікової інформації до первинних документів можуть бути внесені й інші додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що засвідчує особу одержувача, тощо.

Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України, або виготовлених самостійно бланках, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Нижче наведено перелік типових форм які використовують на підприємствах України для документації господарських явищ і процесів (табл. 4.1.1).

Головною складовою документа є інформація. Інформація може бути недокументальною — не закріпленою, та документаль­ною — закріпленою на відповідному носії (папері, магнітній стрічці, дискеті, лазерному диску тощо), який призначений для її зберігання та передавання в просторі та часі.

Матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, збе­рігання та передачі інформації, називають матеріальним носієм або носієм інформації.

Таблиця 4.1.1

Перелік типових форм, що їх використовують

для первинної документації господарських явищ

і процесів на підприємствах України

Код форми

Назва форми

1) Облік особового складу підприємства

Ф № П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

Ф № П-2

Особова картка

Ф № П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

Ф № П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

Ф № П-8

Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди

Ф № П-13

Табель обліку використання робочого часу

2) Облік нарахування та виплати заробітної плати

Ф № П-49

Розрахунково-платіжна відомість

Ф № П-51

Розрахункова відомість

Ф № П-54

Особовий рахунок

3) Облік касових операцій

Ф № КО-1

Прибутковий касовий ордер

Ф № КО-2

Видатковий касовий ордер

Ф № КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Ф № КО-4

Касова книга

4) Облік розрахунків із підзвіт ними особами

Ф № 807

Авансовий звіт

5) Облік банківських операцій

Ф № 869

Рахунок-фактура

код 040 1001

Платіжна вимога

код 040 1002

Платіжне доручення

код 040 1003

Зведене платіжне доручення

код 040 1004

Заява про відмову від акцепту

код 040 1007

Реєстр чеків

код 040 1008

Зведена вимога

Продовження табл. 4.1.1

Код форми

Назва форми

6) Облік матеріалів

Ф № М-1

Журнал обліку вантажів, що надійшли

Ф № М-2

Доручення

Ф № М-2а

Акт списання бланків доручень

Ф № М-3

Журнал реєстрації виданих доручень

Ф № М-4

Прибутковий ордер

Ф № М-7

Акт приймання матеріалів

Ф № М-8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

Ф № М-9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох—п’яти найменувань матеріалів)

Ф № М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

Ф № М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Ф № М-12

Картка складського обліку матеріалів

Ф № М-13

Реєстр приймання-здачі документів

Ф № М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Ф № М-15

Акт про прийняття устаткування

Ф № М-15а

Акт прийняття-передавання устаткування до монтажу

Ф № М-16

Матеріальний ярлик

Ф № М-17

Акт № __ про виявлені дефекти устаткування

Ф № М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від визначених норм запасу

Ф № М-19

Матеріальний звіт

Ф № М-21

Інвентаризаційний опис

Ф № М-22

Акт № __ на списання матеріалів відкритого зберігання

Ф № М-23

Акт № __ про витрату давальницьких матеріалів

Ф № М-26

Картка обліку устаткування для встановлення

Ф № М-28

Лімітно-забірна картка № __ для будівельних організацій

Ф № М-28а

Лімітно-забірна картка №___

Закінчення табл. 4.1.1

Код форми

Назва форми

7) Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-1

Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів

Ф № МШ-2

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-4

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-5

Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придбані для використання

Ф № МШ-6

Особиста картка спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань

Ф № МШ-7

Відомість обліку (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань

Ф № МШ-8

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

8) Облік основних засобів

Ф № 03-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основ­них засобів

Ф № 03-2

Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

Ф № 03-3

Акт на списання основних засобів

Ф № 03-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Ф № 03-5

Акт №__ про встановлення, пуск та демонтаж будівельної техніки

Ф № 03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Ф № 03-7

Опис інвентарних карток обліку основних засобів

Ф № 03-8

Картка обліку руху основних засобів

Ф № 03-9

Інвентарний список основних засобів

Ф № 03-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

Ф № 03-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

Ф № 03-16

Розрахунок амортизації автотранспорту 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн