Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.2. Облік надходження основних засобів

Надходження основних засобів здійснюється в результаті:

  • придбання за плату;
  • будівництво (підрядним і господарським способами);
  • внесення засновниками до статутного капіталу;
  • безоплатне одержання;
  • отримання в обмін на неподібні об’єкти.

При передачі кожного об’єкта основних засобів в експлуатацію комісією, яка створена за наказом керівника підприємства і здійснює приймання об’єкта, складається Акт приймання пе­редачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (Ф № 03-1). В цьому документі вказується первісна вартість об’єкта, місце експлуатації, його відповідність технічним умовам.

Кожному об’єкту надається інвентарний номер, який наноситься на об’єкт і в подальшому проставляється у всіх документах, на підставі яких відбувається внутрішнє переміщення об’єк­та, або його вибуття, а також в інвентарній картці (Ф № 03-6).

Інвентарна картка — регістр аналітичного обліку основних засобів. У ній містяться такі дані: інвентарний номер, назва об’єк­та, коротка технічна характеристика, місце експлуатації, дата вве­дення в експлуатацію, рік випуску або будівництва, норма амортизації, дата вибуття з експлуатації, відомості про переоцінку, реконструкцію, модернізацію об’єкта та інші.

Придбання об’єктів основних засобів за плату, а також їхнє будівництво являють собою капітальні інвестиції підприємства, для обліку яких призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (рис. 2.4).

Дебет

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції»

Кредит

Витрати на придбання або створен-

ня матеріальних та нематеріальних

необоротних активів

Введення в дію, прийняття в експлуата­цію придбаних або створених активів

Рис. 2.4. Зміст господарських операцій, що відображаються за рахунком 15 «Капітальні інвестиції»

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

155 «Формування основного стада»

Кореспонденція рахунків з обліку надходження основних засобів відображена за схемами на рисунках 2.5—2.10.

Облік придбання основних засобів

Рис. 2.5. Облік придбання основних засобів

Пояснення: 1. Відображена заборгованість за отриманими рахунками постачальника об’єкта основних засобів за договірною ціною.

1а. Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну об’єкта.

2. Відображена заборгованість за консультаційні, інформаційні, посередницькі витрати, пов’язані з придбанням основних засобів.

2а. Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну послуг.

3. Введено в експлуатацію за актом приймання-передачі придбаний об’єкт.


 

 

Будівництво об’єктів основних засобів (підрядний спосіб)

Рис. 2.6. Будівництво об’єктів основних засобів (підрядний спосіб)

Пояснення: 1. Відображена заборгованість за проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядчиків.

1а. Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну об’єкта.

2. Одержане фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, позабюджетні та міжгалузеві фонди).

3, 3а. Використання коштів цільового фінансування для розрахунків з підрядчиками.

4. Введено в експлуатацію за актом приймання-передачі придбаний об’єкт.

 Будівництво об’єктів основних засобів

Рис. 2.7. Будівництво об’єктів основних засобів (господарський спосіб)

Пояснення:

1 варіант

1. Списання витрат ремонтно-будівельного цеху по закінченому об’єкту.

2 варіант

2. Нарахована заробітна плата будівельним робітникам.

3. Зроблені відрахування на соціальні заходи.

4. Списані будівельні матеріали, витрачені на будівництво об’єкта.

5. Введений в експлуатацію за актом завершений об’єкт капітального будів­ництва.

Облік внесків засновників до статутного капіталу

Рис. 2.8. Облік внесків засновників до статутного капіталу (внески здійснюються основними засобами)

Пояснення: 1. Відображено внесок за вартістю, що вказана в установчих документах.

2. Одержані та введені в експлуатацію прийняті за актом від засновників основні засоби.

3. Відображена заборгованість за транспортні послуги і монтаж об’єктів, внесених замовниками до статутного капіталу.

3а. Нараховано ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу.

4. Списана і включена до первісної вартості внесених об’єктів вартість транспортних послуг і монтажу.

Облік безоплатного одержання основних засобів

Рис. 2.9. Облік безоплатного одержання основних засобів

Пояснення: 1. Відображена вартість безоплатно одержаних основних засобів.

2. Відображена заборгованість за транспортні послуги і монтаж безоплатно одержаних основних засобів.

2а. Нараховано ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу безоплатно одержаних основних засобів

3. Списана і включена до первісної вартості безоплатно одержаних об’єк­тів вартість транспортних послуг і монтажу.

. Облік отримання основних засобів

Рис. 2.10. Облік отримання основних засобів в обмін на неподібні об’єкти

Пояснення: 1. Одержані основні засоби в обмін на готову продукцію.

2. Передані за актом в експлуатацію одержані основні засоби.

3. Відвантажена готова продукція. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн