Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

5.8. Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації

Первісна оцінка запасів може суттєво змінюватися протягом звітного періоду. З цією причини на дату складання балансу запаси переоцінюються по чистій вартості реалізації.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

У разі уцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації списується на витрати звітного періо­ду із відображенням в позабалансовому обліку.

У разі дооцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації відноситься на збільшення додат­кового капіталу.

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, запис про попереднє зменшення вартості цих запасів сторнується.

У системі рахунків ці операції відображаються в кореспонден­ції, наведеній на рис. 5.20.

Облік переоцінки запасів

Рис. 5.20. Облік переоцінки запасів

Пояснення: 1. Відображена дооцінка запасів до чистої вартості їх реалізації.

2. Списана сума уцінки запасів до чистої вартості їх реалізації.

Переоцінка запасів завжди здійснюється після проведення інвентаризації.

Інвентаризація обов’язково проводиться перед складанням річ­ного звіту, в разі матеріально відповідальної особи, після стихійних лих, пожеж, у випадках ліквідації підприємства, передачі майна в оренду, при виявленні фактів крадіжок та зловживань, а також за розпорядженням судових і слідчих органів.

Результати інвентаризації, а також висновки і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом, який передається керівникові підприємства для затвердження. Керівник зобов’язаний протягом п’яти днів після завершення інвентаризації прийняти рішення про оприбуткування надлишків і списання нестач і затвердити протокол інвентаризації.

У системі рахунків бухгалтерського обліку результати інвен­таризації відображаються в кореспонденції, наведеній на рис. 5.21.

Облік результатів інвентаризації

Рис. 5.21. Облік результатів інвентаризації

Пояснення: 1. Оприбутковані надлишки виявлені під час інвентаризації.

2. Списані запаси, втрачені внаслідок надзвичайних подій.

3. Списана нестача запасів за їх балансовою вартістю.

4. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами (розмір цієї суми визначається відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі (псування) матеріальних цінностей, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116. Наприклад, для деталей, напівфабрикатів та іншої продукції незавершеного виробництва сума відшкодування визначається, виходячи з її собівартості з нарахуванням середньої по підприємству норми прибут­ку на цю продукцію з використанням коефіцієнта 2).

5. Відображене податкове зобов’язання, нараховане на суму, що підлягає відшкодуванню винними особами. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн