Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики

Інвестиції, які засвідчують відносини позики, набуваються також з різною метою, що обумовлює відмінності в способах їхньої оцінки (рис. 4.3).

. Способи оцінки фінансових інвестицій

Рис. 4.3. Способи оцінки фінансових інвестицій, які засвідчують відносини позики

Облік інвестицій, які утримуються до їхнього погашення

Придбання інвестицій, які будуть утримуватися до їх погашення, свідчать про те, що інвестор не має ані наміру, ані можливості продавати їх до закінчення встановленого терміну їхньої дії. Такі інвестиції здійснюються, як правило, шляхом придбання цінних паперів — облігацій, казначейських зобов’язань та ощадних сертифікатів банку.

Після закінчення терміну обігу інвестору буде повернута номінальна вартість придбаного цінного папера. Але проценти або дохід виплачується в обумовлений в документі термін.

Підприємство може придбавати фінансові інвестиції за собівартістю, яка нижче їхньої номінальної вартості, з дисконтом, або вище — з премією. Така різниця амортизується протягом періоду з дати придбання інвестиції до дати її погашення за методом ефективної ставки відсотка, відповідно до складеного графіка амортизації премії або дисконту.

Наприкінці кожного звітного періоду на суму амортизації премії зменшується балансова вартість фінансової інвестиції та відображається за дебетом рахунка 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій». Сума амортизації дисконту збіль­шує балансову вартість інвестиції та записується за кредитом рахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

У результаті вартість інвестиції на дату погашення відповідає її номінальній вартості. А в балансі інвестиції відображаються за амортизованою собівартістю — тобто собівартістю, яка зменшена (збільшена) на суму накопиченої амортизації премії (дисконту).

Ефективна ставка відсотка (ЕСВ) визначається за наступною формулою:

формула

Проценти визнаються доходами у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування активами.

Приклад:

Підприємство придбало 2 січня 2000 р. облігації іншого підприємства, які підлягають погашенню через 4 роки зі сплатою 10 % кожен рік, за 2000 грн. Номінальна вартість облігації — 1800 грн.

Оскільки облігація придбана за ціною вищою, ніж номінальна, то вважається, що вона придбана з премією, яка повинна амортизуватися протягом 4 років.

Оцінка інвестиції:

собівартість — 2000 грн;

річна сума премії — 50 грн ((2000 – 1800) : 4);

сума річного процента — 180 грн (1800 ? 10 %);

ефективна ставка процента — 4 %

формула

Підприємство здійснює розрахунок амортизації премії за облігацією (розрахунки виконані з заокругленням).

Сума процента за ефективною ставкою визначається шляхом множення амортизованої собівартості на попередню дату на ефек­тивну ставку процента.

Таблиця

ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ ПРЕМІЇ ЗА ПРИДБАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ

Дата

Номінальна сума про-

цента, грн

Сума процента

за ефективною

ставкою

Сума

амортизації

премії

Амортизована

собівартість

інвестиції

01.01.2000

 

 

 

2000

31.12.2000

180

140 = (2000*6.84%)

40 = (180 – 140)

1960 = (2000 – 40)

31.12.2001

180

130 = (1960*6.84%)

50 = (180 – 130)

1910 = (1960 – 50)

31.12.2002

180

130 = (1910*6.84%)

50 = (180 – 130)

1860 = (1910 – 50)

31.12.2003

180

120 = (1860*6.84%)

60 = (180 – 120)

1800 = (1860 – 60)

Сума амортизації премії визначається як різниця між номіналь­ною сумою процента та сумою процента за ефективною ставкою.

Амортизована собівартість інвестиції визначається шляхом віднімання від амортизованої її собівартості суми амортизації премії.

У бухгалтерському обліку придбання облігацій та амортизація премії будуть відображені:

02.01.2000

Перераховано кошти в оплату заборгованості за придбані облігації іншого підприємства

 

 

Д-т 371 «Розрахунки за виданими авансами»

2000

 

К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

2000

02.01.2000

Оприбутковані отримані довгострокові облігації

 

 

Д-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

2000

 

К-т 371 «Розрахунки за виданими авансами»

2000

31.12.2000

Нараховані проценти за облігаціями за перший рік

 

 

Д-т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

180

 

К-т 732 «Проценти одержані»

180

31.12.2000

Переоцінена балансова вартість фінансової інвестиції

 

 

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

40

 

К-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

40

Бухгалтерські записи з нарахування процентів та переоцінки балансової вартості фінансових інвестицій здійснюються кожен звітний період, виходячи із розрахованого графіка амортизації премії.

03.01.2001

Зараховані на поточний рахунок проценти за облігаціями

 

 

Д-т 732 «Відсотки одержані»

180

 

К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

180

31.03.2004

Повернуті облігації емітенту для їх погашення

 

 

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

1800

 

К-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

1800

01.04.2004

Надійшли кошти від погашення облігацій

 

 

Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1800

 

К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

1800

Облік інвестицій, які утримуються для перепродажу

Інвестиції, які утримуються для перепродажу, повинні бути переоцінені на дату балансу за кожною інвестицією окремо, виходячи з їхньої справедливої вартості.

У разі зростання справедливої вартості інвестиції на звітну дату — дооцінка відображається за кредитом рахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». Результат зниження справедливої вартості інвестиції — уцінка — відноситься в дебет рахунка 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій».

Приклад:

Підприємство станом на 17 січня 2000 р. має такі фінансові інвестиції (облігації інших підприємств): інвестиції в підприємство А — 1000 грн, інвестиції в підприємство Б — 1050 грн, інвестиції в підприємство В — 950 грн. А їхня ринкова вартість на звіт­ну дату становить: облігації підприємства А — 1100 грн, облігації підприємства Б — 1040 грн, облігації підприємства В —

960 грн.

У бухгалтерському обліку переоцінка інвестицій на звітну дату буде відображена:

31.12.2000

Переоцінка вартості інве стицій в підприємство А

 

 

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

100

 

або

 

 

Д-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»

 

 

К-т 746 «Інші доходи від звичайної ді-

яльності»

100

31.12.2000

Переоцінка вартості інвестицій в підприємство Б

 

 

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

50

 

К-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

50

 

або:

 

 

К-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»

 

31.12.2000

Переоцінка вартості інвестицій в підприємство В

 

 

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10

 

або

 

 

Д-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»

 

 

К-т 746 «Інші доходи від звичайної ді-

яльності»

10

На дату реалізації таких фінансових інвестицій, їх собівартість та будь-які витрати, пов’язані з реалізацією, списуються в дебет рахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій». Виручка від реалізації відображається за кредитом рахунка 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій». Наприкінці звітного періоду собівартість фінансових інвестицій та дохід від їх реалізації списуються на рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності», на якому і визначається фінансовий результат від інвестиційної діяльності підприємства.

Приклад:

Підприємство 14.03.2001 року придбало ощадний сертифікат банку на пред’явника на суму 1400 грн з метою його подальшого продажу при зростанні ринкової вартості. За результатами торгів на фондовій біржі 18.06.2001 року вартість ощадного сертифіката банку зросла і становить 1900 грн. Підприємство продає зазначений сертифікат. Сплачена комісійна винагорода 70 грн брокерській конторі за здійснену реалізацію.

У бухгалтерському обліку реалізація ощадного сертифіката буде відображена:

14.03.2000

При придбанні ощадних сертифікатів здійснено депонування коштів банком

 

 

Д-т 351 «Еквіваленти грошових коштів»

1400

 

К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1400

18.06.2001

При реалізації сертифікатів списується їхня собівартості

 

 

Д-т 975 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

1400

 

Д-т 351 «Еквіваленти грошових коштів»

1400

18.06.2001

Сплачена комісійна винагорода брокерській конторі

 

 

Д-т 975 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

70

 

К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

70

18.06.2001

Отримана виручка за реалізований сертифікат

 

 

Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1900

 

К-т 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

1900

31.12.2001

Наприкінці звітного періоду списується собівартість реалізованих акцій в порядку закриття рахунків 9 класу

 

 

Д-т 793 «Результат іншої звичайної ді-

яльності»

1470

 

К-т 975 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

1470

31.12.2001

Наприкінці звітного періоду списується дохід від реалізації акцій в порядку закриття рахунків 7 класу

 

 

Д-т 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

1900

 

К-т 793 «Результат іншої звичайної діяль­ності»

1900

31.12.2001

Визначено та списано фінансовий результат від інвестиційної діяльності підприємства (1900 грн – 1400 – 70)

 

 

Д-т 793 «Результат іншої звичайної діяль­ності»

430

 

К-т 441 «Прибуток нерозподілений»

430

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн