Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4. Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)

Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду є одним із видів запасів підприємства.

До незавершеного виробництва відносяться продукція, роботи, що не пройшли всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомп­лектовані та не пройшли випробувань і технічного приймання.

Витрати на незавершене виробництво визначаються за даними рахунка 23 «Виробництво», на якому протягом звітного періоду ведеться облік операційних витрат виробничого характеру.

На рис. 5.11 наведена схема, що відображає зміст записів за дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво».

Дебет

Рахунок 23 «Виробництво»

Кредит

Сальдо — витрати на незавершене виробництво на початок звітного періоду

• фактична собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг

• операційні витрати

• загальновиробничі витрати

• втрати від браку продукції

Оборот — витрати за місяць

Оборот — фактична собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг

Сальдо — витрати на незавершене ви­робництво на кінець звітного періоду

 

Рис. 5. 11. Зміст господарських операцій, що відображаються за рахунком 23 «Виробництво»

Величина витрат незавершеного виробництва впливає на фактичну собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг. З цієї причини для перевірки об’єктивності облікових даних про незавершене виробництво періодично проводиться його інвентаризація по всіх стадіях та переділах технологічного процесу. Оцінка незавершеного виробництва здійснюється, виходячи з ступеня виконання робіт чи готовності продукції, як правило, на рівні фактичних витрат за всіма статтями калькуляції.

Кореспонденція рахунків за дебетом рахунка 23 «Виробництво» залежить від того, використовуються чи не використовуються для обліку витрат діяльності рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

На рис. 5.12 і 5.13. наведена схема кореспонденції рахунків за дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво» з використанням і без використання рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

облік

Пояснення: 1. Витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг виробничі запаси.

2. Витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг напівфабрикати.

3. Нарахована заробітна плата робітникам, що зайняті виробництвом продукції, робіт і послуг.

4. Зроблені відрахування на соціальні заходи виробничих робітників.

5. Списані розподілені між об’єктами витрат загальновиробничі витрати.

6. Списані невідшкодовані втрати від браку.

7. Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні відходи.

8. Оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція.

9. Оприбутковані на складі випущені з виробництва напівфабрикати.

10. Прийняті замовником виконані роботи та послуги.

облік

Пояснення: 1. Списані матеріальні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг.

2. Списані витрати з оплати праці на виробництво продукції, робіт, послуг.

3. Списані відрахування на соціальні заходи, здійснені у поточному періоді, на виробництво продукції, робіт, послуг.

4. Списана амортизація виробничих необоротних активів, нарахована у поточному періоді, на виробництво продукції, робіт, послуг.

5. Списані інші виробничі операційні витрати поточного періоду на виробництво продукції, робіт, послуг.

6. Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні відходи.

7. Оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція.

8. Оприбутковані на складі випущені напівфабрикати власного виробництва.

9. Прийняті замовником виконані роботи та послуги. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн