Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.2. Облік витрат за елементами

Облік витрат за елементами передбачає групування витрат за ознакою їх однорідності, незалежно від того, на які конкретно цілі витрати здійснені.

Так, елемент «Матеріальні витрати» включає:

— сировину й основні матеріали;

— купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

— паливо і енергію;

— будівельні матеріали;

— запасні частини;

— тару і тарні матеріали;

— допоміжні та інші матеріали.

До елементу «Витрати на оплату праці» відносяться:

 • заробітна плата за окладами й тарифами;
 • премії та заохочення;
 • компенсаційні виплати;
 • оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Елемент «Відрахування на соціальні заходи» охоплює такі витрати:

 • відрахування на пенсійне забезпечення;
 • відрахування на соціальне страхування;
 • страхові внески на випадок безробіття;
 • відрахування на індивідуальне страхування персоналу під­приємства;
 • відрахування на інші соціальні заходи.

Елемент «Амортизація» включає:

 • амортизацію основних засобів;
 • амортизацію нематеріальних активів;
 • амортизацію інших необоротних активів.

Елемент «Інші операційні витрати» включає:

 • витрати на відрядження;
 • послуги зв’язку;
 • матеріальну допомогу;
 • плату за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Для обліку витрат за елементами у плані рахунків бухгалтерського обліку передбачені рахунки класу 8 «Витрати за елементами». За дебетом цих рахунків протягом звітного періо­ду здійснюється відображення витрат по мірі їх виникнення, а за кредитом списання у кінці звітного періоду на дебет рахунка 79 «Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Витрати діяльності», якщо облік витрат на підприємстві ведеться за схемою розгорнутого обліку. Рахунки класу 8 залишків не мають.

На рис. 9.3—9.8 наведений зміст записів за дебетом і кредитом рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Дебет

Рахунок 80 «Матеріальні витрати»

Кредит
 • Матеріальні витрати, здійснені протягом звітного періоду
 • Списання на рахунки класу 9
 • Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться
 • Списання на рахунок 23 «Виробницт­во», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Рис. 9.3. Зміст записів за рахунком 80 «Матеріальні витрати»

Дебет

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»

Кредит
 • Витрати на оплату праці, здійснені протягом звітного періоду
 • Списання на рахунки класу 9
 • Списання на рахунок 79
 • «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться
 • Списання на рахунок 23 «Виробницт­во», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Рис. 9.4. Зміст записів за рахунком 81 «Витрати на оплату праці»

Дебет

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»

Кредит
 • Відрахування на соціальні заходи за їх видами, здійснені протягом звітного періоду
 • Списання на рахунки класу 9
 • Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться
 • Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Рис. 9.5. Зміст записів за рахунком 82 «Відрахування на соціальні заходи»

Дебет

Рахунок 83 «Амортизація»

Кредит
 • Сума амортизації, нарахована протягом звітного періоду
 • Списання на рахунки класу 9
 • Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться
 • Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Рис. 9.6. Зміст записів за рахунком 83 «Амортизація»

Дебет

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»

Кредит
 • Накопичення понесених витрат протягом звітного періоду
 • Списання на рахунки класу 9
 • Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться
 • Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Рис. 9.7. Зміст записів за рахунком 84 «Інші операційні витрати»

Дебет

Рахунок 85 «Інші затрати»

Кредит
 • Накопичення витрат, які виникають в процесі інвестиційної та фінансової діяль­ності підприємства, від надзвичайних подій та пов’язаних із нарахуванням податків на прибуток
 • Списання на рахунки класу 9
 • Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Рис. 9.8. Зміст записів за рахунком 85 «Інші витрати»

Облік витрат лише на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9, тобто облік витрат за елементами без групування їх за видами діяльності, широко застосовується на підприємствах малого бізнесу, що оподатковуються єдиним податком. На рис. 9.9 наведена схема кореспонденції рахунків з обліку витрат і доходів без використання рахунків класу 9.

Спрощена схема обліку витрат і доходів

Рис. 9.9. Спрощена схема обліку витрат і доходів 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн