Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

10.5. Облік доходів від фінансових операцій

Для обліку доходів від фінансових інвестицій в інші підприємства планом рахунків призначено рахунки:

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи».

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» використовується для відображення прибутку, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здій-

снюється за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

У цьому випадку рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» буде кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунка 14 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».

Записи щодо відображення в обліку інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, наведено в табл. 10.2.

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» використовується для відображення дивідендів, процентів та інших доходів, одержаних від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Облік операцій, пов’язаних із отриманням інших фінансових доходів, і здійснення інших фінансових витрат наведено в

табл. 10.3.

Наприкінці звітного періоду сальдо рахунків 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі» списуються на субрахунок 792 «Результат фінансових операцій», що дає змогу визначити результат від фінансової діяльності підприємства.

ЗАПИСИ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ, ОБЛІК ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

Найменування операції

Бухгалтерський запис

Д-т рахунка

або субрахунка

К-т рахунка

або субрахунка

1

2

3

4

1

Здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капі-

талі»

Рахунки обліку грошових коштів, оборотних, необоротних активів

2

Відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

72 «Дохід від участі в капіталі»

3

Нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

141 «Інвестиції пов’язаним сторо­нам за методом обліку участі в ка­піталі»

4

Відображено інвестором частини збитку в складі втрат від участі в капіталі (якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке облі­ковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток)

96 «Втрати від участі в капіталі»

141 «Інвестиції пов’язаним сто­ронам за методом обліку участі в капіталі»

5

Віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

72 «Дохід від учас­ті в капіталі»

792 «Результат фінансових операцій»

6

Списано втрати від участі в капіталі, одержані за рік, для визначення фінансового результату від фінансових операцій

792 «Результат фінансових операцій»

96 «Втрати від участі в капі-

талі»

Таблиця 10.3

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ 3 ОТРИМАННЯМ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ І ЗДІЙСНЕННЯМ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

Найменування операції

Бухгалтерський запис

Д-т рахунка

або субрахунка

К-т рахунка

або субрахунка

1

2

3

4

1

Нараховану суму дивідендів, процентів, роялті, що підлягають отриманню

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

73 «Інші фінансові доходи»

2

У разі здійснення фінансових інвестицій у цінні папери, що передбачають нарахування (отримання) за ними процентів (крім інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі) щомісяця або не рідше як один раз на квартал сума процентів, яка припадає на даний місяць (квартал), відноситься до складу доходів звітного періоду

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

73 «Інші фінансові доходи»

3

Витрати на фінансову оренду активів

95 «Фінансові витрати»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

4

Нараховані витрати, пов’язані із залученням позичкового капіталу

95 «Фінансові витрати»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

5

Відображено дисконт за операціями з векселями

95 «Фінансові витрати»

34 «Короткострокові векселі одержані»

6

Віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

73 «Інші фінансові доходи»

792 «Результат фінансових операцій»

7

Списано фінансові витрати за рік для визначення фінансового результату від фінансових операцій

792 «Результат фінансових операцій»

95 «Фінансові витрати» 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн