Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

Розділ 11. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Суть та призначення звітності,основні вимоги та принципи її побудови

Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(с)БО. Норми цього Закону та Положення слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень (рис. 11.1).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» метою складання фінансової звіт­ності є надання користувачам для прийняття рішень повної, прав­дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватись вимог П(с)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, зат­вердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, який визначає суб’єктів подання звітності, звітний період, склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.

. Групи користувачів бухгалтерської звітності

Рис. 11.1. Групи користувачів бухгалтерської звітності

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;
 • участі в капіталі підприємства;
 • оцінки якості управління;
 • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
 • забезпеченості зобов’язань підприємства;
 • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
 • регулювання діяльності підприємства;
 • інших рішень.

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна регламентація, своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і загальна доступність, достовірність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників за різні періоди, доречність, раціональність, економічність і дійовість. Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені на рис. 11.2.

Вимоги для фінансової звітності Рис. 11.2. Вимоги для фінансової звітності

Фінансова звітність повинна містити дані про:

 • підприємство;
 • дату звітності та звітний період;
 • валюту звітності та одиницю її виміру;
 • відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;
 • облікову політику підприємства та її зміни;
 • консолідацію фінансових звітів;
 • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
 • обмеження щодо володіння активами;
 • участь у спільних підприємствах;
 • виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;
 • переоцінку статей фінансових звітів;
 • іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними Положеннями (стандартами).

Фінансова звітність в Україні формується з дотриманням тих десяти принципів, які сформульовані в статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пунктом 18 П(с)БО 1 (рис. 11.3).

Принципи підготовки фінансової звітності Рис. 11.3. Принципи підготовки фінансової звітності

Крім фінансової звітності підприємства повинні подавати ще й інші форми звітності. З метою упорядкування та спрощення складання звітності її класифікують за певними ознаками, що унаочнено на рис.11.4.

. Класифікація звітності

Рис. 11.4. Класифікація звітності 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн