Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал

Зміст і форма Звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Сфера дії цього Положення (стандарту) стосується підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ, малих підприємств та консолідованих Звітів про власний капітал.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інфор­мації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Форма Звіту про власний капітал наведена в табл. 11.7.

Для забезпечення порівняльною аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року» показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства, відповідно, на початок і кінець звітного періоду.

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші зміни» відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

У статті «Скоригований залишок» показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

У статтях розділу «Переоцінка активів» наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» показуєть­ся сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, ре­зервного капіталу тощо.

У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про змен­шення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невід­шкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

Таблиця 11.7

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ……………….……………………

…………………………………………... за ЄДРПОУ

 

Територія …………………………………………

…………………………………………... за КОАТУУ

 

Форма власності …………………………………

………………………………………………... за КФВ

 

Орган державного управління ………………….

…………………………………….……… за СПОДУ

 

Галузь ……………………..………………………

……………………………………………... за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності ……………………..

………………………………………………. за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн ……………………….

…………………………………….. Контрольна сума

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 20__ рік Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

 

 

 

 

 

 

( )

( )

 

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

( )

 

 

 

 

( )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

( )

 

 

 

 

( )

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

( )

 

 

 

 

( )

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

( )

 

 

( )

Спрямування прибутку до ста­тутного капіталу

150

 

 

 

 

 

( )

 

 

 

Відрахування до Резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

( )

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 11.7

r
Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

( )

( )

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

( )

 

( )

 

 

( )

 

 

( )

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

( )

( )

Зменшення номінальної вартості акцій

250

( )

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

( )

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

300

 

 

 

 

 

 

( )

( )

 

Керівник

У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, вико­ристання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3—11 наводяться зі знаком «+» або «–», що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемен­та власного капіталу.

Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (сальдо) з урахуванням змін за кожним видом власного капіталу повин­на дорівнювати залишку на кінець періоду (сальдо), що відображено в Балансі.

Для складання звіту використовують такі джерела інформації:

  • Баланс;
  • Звіт про фінансові результати;
  • установчі документи;
  • аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн