Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

11.7. Примітки до річної фінансової звітності

За принципом повного висвітлення фінансова звітність повин­на містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

Наказом Міністерства фінансів України від 29.ХІ.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» затверджена типова форма фінансової звітності 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (табл. 11.8).

Примітки до річної фінансової звітності складаються з десяти розділів (рис. 11.6).

Фінансову звітність суб’єкти малого підприємництва складають відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Звітність (річна і квартальна) складається з двох форм:

  • Баланс (ф. № 1—М);
  • Звіт про фінансові результати (ф. № 2—М).

Обидві форми значно скорочені порівняно з формами фінансової звітності, які здають підприємства, що не підпадають під визначення суб’єктів малого підприємництва. Скорочення здій-

снено шляхом об’єднання кількох статей в одну, при цьому коди рядків збережені (табл. 11.9).

Таблиця 11.8

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство …………………………………..…

…………………...…………………... за ЄДРПОУ

 

Територія ………………………………………….

………………………………..……... за КОАТУУ

 

Орган державного управління …………………..

………………………………………… за СПОДУ

 

Галузь ………………………………………………

…………………………………………... за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності ……………………...

…………………..………………………. за КВЕД

 

Середньооблікова чисельність працюючих ……

…………………...…………….. Контрольна сума

 

Одиниця виміру: тис. грн ………………………...

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Групи нематеріальних активів

Код

рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +,

уцінка –)

Вибуло за рік

Нараховано

амортизації за рік

Втрати від зменшення

корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісної

(переоціненої) вартості

зносу

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурса­ми

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування майном

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на знаки для товарів і послуг

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об’єкти про­мислової власності

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторські та суміжні з ними права

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудвіл

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні ак­тиви

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)____________

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)____________

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)____________

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)____________

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ


Групи

основних

засобів

Код

рядка

Залишок

на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка –)

Вибуло за рік

Нарахування

амортизації за рік

Втрати від зменшення

корисності за рік

Інші зміни

за рік

Залишок на кінець року

в тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісної

(переоціненої)

вартості

зносу

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісної

(переоціненої)

вартості

зносу

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

а

9

10

11

12

13

І4

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки, споруди та передавальні при­строї

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча і продуктивна худоба

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Багаторічні насад­ження

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші основні засоби

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасові (нетиту­льні) споруди

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні ресурси

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети прокату

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні ма­теріальні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)____________

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)____________

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)____________

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)____________

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)____________

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)____________

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)____________

 

ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника

Код

рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

 

 

Формування основного стада

320

 

 

Інші

330

 

 

Разом

340

 

 

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника

Код

рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

 

 

асоційовані підприємства

350

 

 

 

дочірні підприємства

360

 

 

 

спільну діяльність

370

 

 

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:

 

 

 

 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

 

 

 

акції

390

 

 

 

облігації

400

 

 

 

інші

410

 

 

14

Разом (розд. А + розд. Б)

420

 

 

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)________________

за справедливою вартістю (422)________________

за амортизованою собівартістю (423)________________

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)________________

за справедливою вартістю (425)________________

за амортизованою собівартістю (426)________________

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника

Код

рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

Операційна оренда активів

440

 

 

Операційна курсова різниця

450

 

 

Реалізація інших оборотних активів

460

 

 

Штрафи, пені, неустойки

470

 

 

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

 

 

Інші операційні доходи і витрати

490

 

 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

асоційовані підприємства

500

 

 

дочірні підприємства

510

 

 

спільну діяльність

520

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

Дивіденди

530

 

X

Проценти

540

X

 

Фінансова оренда активів

550

 

 

Інші фінансові доходи і витрати

560

 

 

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

Реалізація фінансових інвестицій

570

 

 

Реалізація необоротних активів

580

 

 

Реалізація майнових комплексів

590

 

 

Неопераційна курсова різниця

600

&nb sp;

 

Безоплатно одержані активи

610

 

X

Списання необоротних активів

620

X

 

Інші доходи і витрати

630

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)________________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (632)________________

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника

Код

рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

 

Поточний рахунок в банку

650

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки )

660

 

Грошові кошти в дорозі

670

 

Еквіваленти грошових коштів

680

 

Разом

690

 

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)___________

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень

Код

рядка

Залишок

забезпечення

на початок року

Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок

Сума забезпечення,

що використана

протягом року

Невикористана

сума забезпечення,

що сторнована у

звітному періоді

Сума очікуваного

відшкодування

витрат іншою стороною,

що врахована

при оцінці

забезпечення

Залишок забезпечення на кінець року

створення

забезпечення

додаткових

вирахувань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобо­в’язань щодо обтяжливих контрактів

750

 

 

 

 

 

 

 

 

760

 

 

 

 

 

 

 

 

770

 

 

 

 

 

 

 

Разом

780

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої

вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

 

 

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

 

 

 

Паливо

820

 

 

 

Тара і тарні матеріали

830

 

 

 

Будівельні матеріали

840

 

 

 

Запасні частини

850

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

 

 

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

 

 

 

Незавершене виробництво

890

 

 

 

Готова продукція

900

 

 

 

Товари

910

 

 

 

Разом

920

 

 

 

Із рядка 920 гр. 3 Балансова вартість запасів,

відображених за чистою

вартістю реалізації (921)________________

переданих у переробку (922)________________

оформлених у заставу (923)________________

переданих на комісію (924)________________

Активи на відповідальному

зберіганні — рахунок 02 (925)________________

*Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

ІХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника

Код

рядка

Всього

на кінець року

в т. ч. за строками

непогашення

до 3

місяців

від 3

до 6

місяців

від 6

до 12

місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги

940

 

 

 

 

Інша поточна дебіторсь­ка заборгованість

950

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)________________

Х. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника

Код

рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

 

Керівник

Головний бухгалтер

Структура приміток до річної фінансової звітності

Рис. 11.6. Структура приміток до річної фінансової звітності

Таблиця 11.8

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство………………….…

..…………...за ЄДРПОУ

 

Територія…………………………

……..……...за КОАТУУ

 

Форма власності………………….

……..…………...за КФВ

 

Орган державного управління…..

………………за СПОДУ

 

Галузь……………………………..

…..…………...за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності……..

..……………….за КВЕД

 

Середньооблікова чисельність працюючих

 

Одиниця виміру: тис. грн………..

………Контрольна сума

 

Адреса………………………….…

…..………………………

 

1. БАЛАНС
АКТИВ

Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець звіт­ного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

 

 

Продовження табл. 11.8

АКТИВ

Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець звіт­ного періоду

1

2

3

4

ІІ. Обороти; активи

Виробничі запаси

100

 

 

Готова продукція

130

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахун­ками з бюджетом

170

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом ІІ

260

 

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 11.8

ПАСИВ

Код

рядка

На початок звітного року

На кінець звітного

періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом І

330

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

 

 

IV. Поточні зобов’яз ання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

560

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

 

 

Продовження табл. 11.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ______________ 200_ р.

Форма № 2-М Код за ДКУД І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період поперед­нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Непрямі податки та інші нарахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг) (010—020)

035

 

 

Інші операційні доходи

040

 

 

Інші звичайні доходи

050

 

 

Надзвичайні: доходи

060

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

 

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

 

 

Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

у тому числі

131

( )

( )

 

140

( )

( )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ±

± 080 + 160 + 070)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 – 080)

190

 

 

Закінчення табл. 11.8

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період поперед­нього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

Керівник

Головний бухгалтер 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн