Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Завдання 1

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

І. Мета завдання

Під час виконання завдання студенти повинні:

  • засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобо­в’язання);
  • з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;
  • вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.

ІІ. Що потрібно виконати

1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функ­ціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.

2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої форми, а потім баланс за формою Х° 1, затвердженою на-

казом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (у спро­щеному вигляді).

ІІІ. Вихідні дані

Таблиця 1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ УТВОРЕННЯ

на 1 жовтня 200__ р.

№ з/п

Показники

Сума, грн

1

2

3

1

Готова продукція на складі

90 000

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

60 000

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

5 500

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

1 600 000

5

Матеріали на складі та в цехових коморах

590 000

6

Статутний капітал

6 700 000

7

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

180 000

8

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

2 800 000

9

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

2 190 000

10

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробни цтва

600 000

11

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

120 000

12

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

300 000

13

Паливо на складі

35 000

14

Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах)

33 000

15

Прибуток підприємства нерозподілений

840 000

16

Заборгованість з податку на прибуток

40 000

17

Резервний капітал

360 000

18

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

108 000

19

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

60 000

20

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців

42 000

21

Заборгованість підприємства різним кредиторам

31 000

Закінчення табл. 1

№ з/п

Показники

Сума, грн

1

2

3

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року

170 000

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

30 000

24

Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію

48 000

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

3 500

26

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

214 000

27

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

450 000

28

Знос (амортизація) основних засобів

690 000

29

Електронні обчислювальні машини

20 000

30

Придбані патенти, ліцензії

70 000

31

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

20 000

32

Акції і облігації інших підприємств

240 000

33

Лінії електропередач, телефонна і газова

230 000

34

Вкладання в статутний капітал інших підприємств

500 000

IV. Методичні вказівки

При складанні Відомості групування господарських засобів (ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення (табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів.

Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа «Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.

При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього і за фор­мою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідовну форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім — пасиву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн