Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Дайте визначення нематеріального активу.

1.2. За яких умов об’єкт нематеріальних активів відображається в балансі?

1.3. Наведіть склад нематеріальних активів.

1.4. Як оцінюються об’єкти нематеріальних активів?

1.5. Які витрати не визнаються активами?

1.6. За рахунок яких джерел можуть надходити нематеріальні активи?

1.7. Наведіть методи нарахування амортизації нематеріальних активів.

1.8. Що враховується при визначенні терміну корисного використання об’єкта нематеріальних активів?

1.9. За яких обставин нематеріальні активи списуються з балансу?

ІІ. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. У 2000 р. підприємством проведена розробка та впровадження нової моделі програмного забезпечення і були здійснені наступні витрати:

— нарахована заробітна плата працівникам, які здійснювали дослідження та розробку програмного забезпечення — 20 000 грн;

— проведені відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування від суми нарахованої заробітної плати — 7300 грн;

— вартість придбаного обладнання, необхідного для проведення тестування, — 17 000 грн;

— послуги сторонніх організацій, які здійснювали допоміжні роботи;

— сплачено за реєстрацію юридичного права володіння ним.

Після закінчення розробки зазначеної моделі придбане обладнання буде застосовуватись для інших цілей. Сума амортизації, нарахованої за 2000 р., становить 6800 грн.

Протягом 2000 р. всі зазначені витрати були включені в первіс­ну вартість створеного програмного забезпечення.

Необхідно: Скласти коригуючі бухгалтерські записи, які відображають відповідну вартість новоствореного програмного продукту.

2.2. Придбано 100 % акцій іншого підприємства за 25 000 грн. Інформація щодо активів та зобов’язань такого підприємства наступна:

 

Балансова вартість

Справедлива вартість

Активи

32 000

29 000

Зобов’язання

6 000

5 000

Необхідно: Визначити суму гудвілу, який виникає при придбанні підприємства, та скласти бухгалтерські записи, які відображають придбання його активів та зобов’язань.

2.3. Підприємство на дату балансу має активи, які підлягають амортизації:

Активи

Залишкова вартість

Справедлива вартість

Строк

корисного

використання

Метод нарахування амортизації

Основні засоби

35 000

40 000

5 років

прискореного зменшення залиш­кової вартості

Нематеріальні активи

18 000

15 000

10 років

прямолінійний

Негативний гудвіл

2000

2000

5 років

прямолінійний

Необхідно: Визначити суму нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та негативного гудвілу та скласти відповідні бухгалтерські записи.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з нематеріальними активами. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1

критерій визнання активу

А

Втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування

2

дата початку нарахування амортизації

Б

Перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості активів та зобов’язань над вартістю придбання

3

нематеріальний актив

В

Частка від ділення справедливої вартості нематеріального активу на його залишкову вартість

4

первісна вартість

Г

Застосування результатів дослідження та інших знань для проектування нових матеріалів

5

умова вибуття активу

Д

Місяць, наступний за місяцем, в якому актив став придатним для використання

6

не більше 20 років

Е

Підприємство має намір і ресурси довести актив до стану, придатного для реалізації

7

індекс пере-

оцінки

Є

Не має матеріальної форми, але утримується з метою одержання вигоди від його використання

8

зменшення корис­ності

Ж

Ціна придбання з урахуванням мита та непрямих витрат, що не підлягають відшкодуванню

9

негативний

гудвіл

З

Максимальний строк корисного використання нематеріальних активів

10

розробка

І

Неможливість отримання підприємством надалі економічних вигід від використання активу

3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на поставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

1) Підприємство 20 лютого 20__ року придбало право на користування товарним знаком компанії «Old Navy» за 20 400 грн, залишкова вартість якого становить 6800 грн. Сума амортизації, нарахованої за 20__ рік, виходячи з максимально можливого тер­міну використання знаку, становитиме:

а) 567 грн;

б) 680 грн;

в) 850 грн;

г) 1020грн.

2) Суму негативного гудвілу буде відображено в балансі підприємства у складі:

а) «Інших необоротних активів» від’ємною величиною;

б) «Нематеріальних активів» від’ємною величиною;

в) «Нематеріальних активів» позитивною величиною;

г) «Статутного капіталу» позитивною величиною.

3) Підприємство здійснило обмін права на власний товарний знак на право користування винаходом іншого підприємства. Зазначені нематеріальні активи оцінюються на дату обміну:

 

Залишкова вартість

Справедлива вартість

Право на власний товарний знак

12 000

11 000

Право користування винаходом

15 000

17 000

Первісна вартість придбаного права користування винаходом становитиме:

а) 11 000 грн;

б) 12 000 грн;

в) 15 000 грн;

г) 17 000 грн. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн