Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Дайте визначення складовим власного капіталу як статтям балансу.

1.2. Які функції власного капіталу?

1.3. Які складники власного капіталу?

1.4. Дайте визначення неоплаченого капіталу.

1.5. Як відображається сальдо неоплаченого капіталу у фінансовій звітності?

1.6. За рахунок чого здійснюється збільшення статутного капіталу?

1.7. За рахунок чого здійснюється зменшення статутного капіталу?

1.8. Які особливості обліку змін у статутному капіталі держав­них підприємств?

1.9. Які особливості обліку змін у статутному капіталі акціонерних товариств?

1.10. Які особливості обліку змін у статутному капіталі товариств та приватних підприємств?

1.11. Дайте визначення вилученого капіталу.

1.12. Як відображається сальдо вилученого капіталу у фінансовій звітності?

1.13. Дайте характеристику додатково вкладеного капіталу.

1.14. Дайте характеристику іншого додаткового капіталу.

1.15. Дайте визначення резервного капіталу.

1.16. Дайте визначення нерозподіленого прибутку.

1.17. Які напрямки використання прибутку підприємства протягом звітного року?

1.18. Який порядок покриття непокритих збитків звітного року?

II. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. На початку 1996 року підприємство придбало обладнання на суму 330 000 грн. Термін його корисного використання було визначено в 10 років без ліквідаційної вартості. Обладнання амор­тизувалось за кумулятивним методом. З 1 січня 2000 року в результаті зміни облікової політики підприємство почало застосовувати прямолінійний метод.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і визначити суму зміни власного капіталу підприємства.

2.2. При заповненні Звіту про власний капітал необхідно врахувати операції, які відбулися протягом звітного періоду і впливають на його розмір:

1) виявлена суттєва помилка в нарахуванні амортизації в попередньому році, в результаті якої була занижена сума прибутку на 10 000 грн;

2) над ійшли кошти в оплату за реалізовані акції — 15 000 грн;

3) надійшла благодійна допомога — 5000 грн;

4) анульовані раніше викуплені акції власної емісії — 75 000 грн;

5) визначена сума чистого прибутку за поточний рік — 20 000 грн;

6) здійснено збільшення резервного капіталу — 1500 грн;

7) оголошені дивіденди за підсумками року — 35 000 грн.

Звіт про власний капітал

Стаття

Статутний

каптал

Інший

додатковий

капітал

Резервний

капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

150 000

33 000

22 000

50 000

(15 000)

 

240 000

Коригування — виправлення помилок

 

 

 

 

 

 

 

Скорегований залишок на початок року

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуп­лених акцій (часток)

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і заповнити Звіт про власний капітал за спрощеною формою, наведеною вище.

2.3. Протягом 4 року діяльності на підприємстві виявлені наступні помилки, які були допущені при складання попередніх фінансових звітів, та відбулись зміни в обліковій політиці:

1) враховуючи погіршення платоспроможності своїх покупців, підприємство вирішило для розрахунку резерву сумнівних боргів збільшити коефіцієнт сумнівності з 1% до 2% від обсягів реалізації з відстроченням платежу. За умови використання такого коефіцієнта в попередньому році витрати на створення резерву збіль­шилися б на 8300 грн;

2) у січні поточного року підприємство вирішило внести зміну в облікову політику та змінити метод нарахування амортизації з прямолінійного на метод прискореного зменшення залишкової вартості. Різниця в сумі амортизаційних відрахувань за всі попередні роки діяльності підприємства становить:

Сума амортизаційних відрахувань при використанні

Рік

Прямолінійного методу

Метод прискореного зменшення

залишкової вартості

Різниця

1

7500

15 000

7500

2

7500

11 250

3750

3

7500

8435

935

 

22 500

34 685

12 185

3) в результаті втрати листка з Інвентаризаційного опису при проведенні інвентаризації в першому році діяльності підприємства запаси в сумі 9500 грн не були враховані при підрахунку залишків на кінець звітного періоду. Дані інвентаризації за другий, третій та четвертий роки визначені правильно.

4) проведена уцінка частини запасів у результаті часткової втрати їхніх якостей — 18 140 грн.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і визначити загальну суму змін у власному капіталі підприємства, враховуючи, що підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 30%.

2.4. Акціонерне товариство за останні 3 роки діяльності складало наступні Звіти про власний капітал.

Звіт про власний капітал, тис. грн

Стаття

Статутний каптал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений

капітал

Разом

Залишок на початок 1 року

55

495

1878

 

 

2428

Внески до капіталу

10

470

 

(480)

 

0

Виплати власникам (дивіденди)

 

 

(17)

 

 

(17)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

290

 

 

290

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець 1 року

65

965

2151

(480)

 

2701

Погашення заборгованості з капіталу

 

 

 

480

 

480

Викуп акцій (часток)

 

 

 

 

(20)

(20)

Зменшення номінальної вартості акцій

(5)

 

 

 

 

(5)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

(78)

 

 

(78)

Уцінка нематеріальних активів

 

(6)

 

 

 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

Залишок па кінець 2 року

60

965

2067

 

(20)

3072

Дооцінення основних засобів

 

23

 

 

 

23

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

130

 

 

130

Спрямування прибутку до статутного капіталу

40

 

(40)

 

 

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

 

18

 

 

10

28

Анулювання викуплених акцій (час­ток)

(5)

(5)

 

 

10

0

Залишок на кінець 3 року

95

1001

2157

 

 

3253

Необхідно: Визначити, які господарські операції спричинили зазначені зміни у власному капіталі та скласти бухгалтерські записи, які відображають зазначені операції.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Визначити відповідними літерами операції, які наведені нижче, якщо вони збільшують — «Б», зменшують — «М» або ніяк не впливають — «Н» на суму нерозподіленого прибутку:

Продаж акцій власної емісії за номінальною вартістю

Декларування дивідендів учасникам за минулий рік

Чистий прибуток за рік

Виплата дивідендів, які були попередньо оголошені

Зменшення номінальної вартості акцій

Відрахування до резервного капіталу

Викуп акцій власної емісії у акціонерів

Сума збитків за поточний рік

Дооцінка основних засобів

Зміна облікової політики підприємства.

3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на поставлене запитання, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

1) В акціонерному товаристві протягом звітного періоду мали місце такі операції:

 • оголошена відкрита підписка на акції товариства із зареєстрованим статутним капіталом у сумі 96 500 грн, у тому числі:

— 1750 простих акцій номінальною вартістю 50 грн за акцію;

— 120 привілейованих акцій номінальною вартістю 75 грн за акцію;

 • засновники внесли — акції іншого підприємства — 2500 грн, запаси — 8000 грн, кошти на поточний рахунок — 14 500 в обмін на 380 простих та 80 привілейованих акцій;
 • на поточний рахунок надійшли кошти від реалізації 525 простих акцій за ціною 60 грн, за акцію та 40 привілейованих за ціною 80 грн за акцію. В балансі підприємства розмір власного капіталу становитиме:

а) 54 250 грн;

б) 59 700 грн;

в) 96 500 грн;

г) 101 950 грн.

2) Власний капітал акціонерного товариства на кінець 1 року складається з:

 • статутного капіталу (1855 простих акцій номінальною вартістю 1 грн);
 • емісійного доходу — 7420 грн;
 • нерозподіленого прибутку — 3300 грн.

Протягом 2 року відбулися наступні операції:

 • виплачені дивіденди засновникам за попередній рік — 2400 грн;
 • викуплена частина акцій (365 простих акцій номінальною вартістю 1 грн);
 • збільшена номінальна вартість акцій, що залишилися, до 1,50 грн.
 • придбані акції іншого підприємства (420 простих акцій за ціною 2 грн). Загальна сума власного капіталу, яка буде відображена у фінансовій звітності, становитиме:

а) 9810 грн;

б) 10 175 грн;

в) 10 650 грн;

г) 11 015 грн. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн