Главная  - Культурология  - Книги  - Культурологія - Гриценко Т.Б.
Культурологія - Гриценко Т.Б.

ББК 60.5я 73
К 90

Авторський колектив: Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, І.В.Грищенко, А.Ю. Кондратюк, Т.Ф.Мельничук, С.А.Сироватський,   О.В.Охріменко, В.В. Панталієнко, М.А. Перевальська

Рецензенти:

М.М.Карабанов – доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т.Шевченка;

В.Ф.Цвих – доктор політичних наук, професор кафедри політології Київського національного університету ім. Т.Шевченка;

М.К.Дмитренко – доктор філологічних наук, завідувач відділу фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України;

Г.П.Бикова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та української мови для зооветеринарних спеціальностей НАУ

К 90 Культурологія: Навчальний посібник / За ред.   Т.Б.Гриценко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2008.

 У навчальному посібнику теоретично викладено положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

У посібнику подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, «Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів» теж за трьома модулями, список тем рефератів.

Рекомендовано викладачам і студентам заочної форми навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Предмет і завдання дисципліни
Методи й принципи культурології
1.2. Культура як предмет культурології
Культура та цивілізація
Співвідношення культур
Форми вираження культури
1.3. Основні концепції культурології
Культурологічна думка в Україні
Українська культурологічна думка за кордоном
2. КУЛЬТУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ
2.1. Культура первісного суспільства як історичний тип
2.2. Світосприйняття первісної людини
Пам'ятки стародавньої культури та мистецтва на території України
3. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
3.1. Культура Стародавнього Сходу
3.2. Культура Месопотамії, її основні досягнення
3.3. Культура Стародавнього Єгипту
3.4. Стародавня культура Індії
3.5. Культура Давнього Ізраїлю
3.6. Культура Стародавнього Китаю
4. АНТИЧНА КУЛЬТУРА
4.1. Культура античного світу, її характерні риси й особливості
4.2. Давньогрецька культура
Етапи розвитку культури Стародавньої Греції
4.3 Елліністична культура
4.4 Давньоримська культура
5. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
5.1. Загальна характеристика культури Середньовіччя
5.2. Культура Візантії
Освіта та наукові знання
Історичні знання
Література
Образотворче мистецтво
Архітектура
Живопис
Іконопис
Музика
5. 3.Середньовічна культура Західної Європи (V – XV ст.)
Каролінзьке відродження (VІІІ – ІХ ст.)
Освіта
Лицарська культура
Міська культура
Образотворче мистецтво
5.4. Культура Київської Русі
Писемність і освіта
Наукові знання
Література
Архітектура
Образотворче мистецтво
6. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ Й РЕФОРМАЦІЇ
6.1. Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації
6.1.1. Світоглядні основи доби Відродження. Ренесансний гуманізм, його еволюція й характерні ознаки
6.2. Соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV–XVI ст.
Історичне тло доби Відродження
Перетворення у духовній сфері
Розвиток науки
Перехідний характер доби Відродження
6.2.1. Християнський антропоцентризм
6.3. Італійське Відродження
6.3.1 Періодизація італійського Відродження
6.3.2 Місто Флоренція – «Афіни італійського Відродження»
6.3.3. Гуманізм італійського Відродження
6.3.4 Антична й середньовічна спадщина в культурі італійського Відродження
6.3.5 Філософія італійського Відродження
6.4 Архітектура італійського Відродження
6.4.1. Образотворче мистецтво італійського Відродження
Проторенесанс
Раннє Відродження
Високе й Пізнє Відродження
Леонардо да Вінчі
Рафаель Санті
Мікеланджело
Відродження у Венеції
6.5. Північне Відродження
6.5.1. Визначення терміну «Північне Відродження»
6.5.2. Гуманізм Північного Відродження
Зародження гуманізму у країнах Північного Відродження
Відмінності італійського ренесансного гуманізму та гуманізму Північного Відродження
6.5.3. Відродження у Нідерландах
Образотворче мистецтво Нідерландів доби Відродження
6.5.4. Відродження у Німеччині
Політичний та соціально-економічний устрій німецьких міст
Місто Нюрнберг – центр німецького гуманізму
Образотворче мистецтво Німеччини доби Відродження
6.5.5. Відродження у Франції
Образотворче мистецтво Франції доби Відродження
6.5.6. Відродження в Англії
Театральне мистецтво Англії доби Відродження
6.6. Українське культурне піднесення (кінець XV – перша половина XVII ст.)
6.6.1. Освіта і культура
6.6.2. Братства та їх роль у національному й культурному піднесенні України
6.6.3. Архітектура та образотворче мистецтво
Архітектура
Скульптура
Живопис
Книжкова мініатюра
6.6.4. Література і книгодрукування
Розвиток друкарської справи
Література
6.7. Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протестантської культури
6.7.1. Передумови й початок реформаційного руху. Мартін Лютер
6.7.2. Основні соціальні, політичні й релігійні ідеї реформаційного руху
Послідовники й прихильники лютерівського вчення
Поширення реформаційних ідей в Італії
6.7.3. Контрреформація. Виникнення ордену єзуїтів
7. КУЛЬТУРА ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ І ПРОСВІТНИЦТВА
7.1.Соціально-економічні зміни у Західній Європі ХVІІ–ХVІІІ ст.
7.2.Стиль бароко в європейському мистецтві
Архітектура
Живопис
Музика
7.3. Витоки та основні засади Просвітництва
7.4. Стильові і жанрові особливості мистецтва ХVІІІ ст.
Живопис
Архітектура
Література
Музика
7.5.Українська культура в XVIІ–XVIII ст.
Література
Літописи
Освіта і наука
Архітектура
Скульптура
Живопис
Музика
Театр
8. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
8.1. Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другий період нової історії
Розвиток науки й техніки
Картина світу у другий період Нової історії
Світоглядні засади європейської культури ХІХст.
Еволюція національних культур
Образотворче мистецтво ХІХ ст.
8.2. Неокласицизм - рушійна стильова форма художнього розвитку європейського мистецтва кінця XVIII – початку ХІХ ст.
8.2.1. Франція
Архітектура Франції кінця XVIІI – першої третини XIX ст.
8.2.2. Англія
8.2.3. Скандинавські країни
8.2.4. Росія
8.2.5. Україна
8.3. Романтизм як одна з основних естетичних і світоглядних моделей XIX ст.
8.3.1. Основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку
Музичне мистецтво. Опера
Іспанія
Німеччина
Італія
Чехія
Польща
Угорщина
Норвегія
Росія
Україна
Література
Образотворче мистецтво першої половини ХІХ ст.
Музичне мистецтво
8.4. Реалізм – історично-конкретна форма художньої свідомості
8.4.1. Основні принципи реалістичного методу
Франція
Англія
Норвегія
Росія
Україна
Становлення нової української літератури та літературної мови
Українська архітектура й образотворче мистецтво другої половини ХІХ ст.
Жанровий живопис
Музичне мистецтво
Театральне мистецтво
8.5. Імпресіонізм та його сутність
8.5.1. Імпресіонізм – визначне явище у живописі та скульптурі
8.5.2. Імпресіонізм у музиці
8.5.3. Імпресіонізм і символізм у літературі
8.5.4. Постімпресіонізм
9. КУЛЬТУРА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
9.1. Основні тенденції розвитку культури в ХХ ст.
Художнє мистецтво. Живопис
Література
Драматургія і театр
Музична культура
Кіно
9.2. Особливості культурного розвитку України в ХХ ст.
Освіта. Наука
Література
Театральне мистецтво.Музика. Кіно
Архітектура
Образотворче мистецтво
Репресії. Друга світова війна
Мовне питання
Архітектура
Існуючі проблеми та подальший розвиток української культури
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим