Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.5. Метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Методологічною основою організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності є матеріалістична діалектика. При організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу використовуються також загальнонаукові методи: індукція, дедукція, класифікація, системний підхід, кібернетичний, комплексний і т. ін. Крім того, широко застосовуються специфічні методи й прийоми, які ґрунтуються на наукових принципах. Проте реалізація методу організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу супроводжується застосуванням таких методів, як моделювання, проектний, графічний, аналітичний, спостереження, розрахунковий, сітьовий, експертних оцінок, нормативно-правового забезпечення тощо. Найбільш поширеними є проектний і графічний методи на основі прийомів методу моделювання.

Метод моделювання щодо організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу моделювання означає побудову таких моделей, які відбивають реально існуючі облікові, контрольні та аналітичні процеси, що відповідають обсягам і характеру робіт, структурній побудові апарату, який здійснює облік, контроль і аналіз, інформаційне, організаційне, технічне, правове та математичне забезпечення. При цьому застосовуються найрізноманітніші моделі: економіко-математичні, імітаційні, статистичні, динамічні тощо. Моделі можуть бути двох форм: матричні, математичні формули.

Моделювання є одним із найдавніших прийомів організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

Конкретною формою вираження моделі організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу є проект організації, який являє собою інструктивно-методичний документ.

Проектний метод. Щодо організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу під проектуванням розуміють докладну розробку точного порядку, організаційних форм і прийомів здійснення облікового, контрольного або аналітичного процесів, праці виконавців з метою забезпечення найбільшої раціональності та ефективності їх функціонування.

Проект складають на основі діючих та обов’язкових для підприємств, установ і організацій нормативних документів з урахуванням конкретних умов і особливостей. Під час розробки проекту уточнюють систему організації управління, ступінь механізації та автоматизації.

Розробка проектів — робота трудомістка. Тому, здебільшого, проекти розробляють спеціалізовані проектні організації за участю працівників бухгалтерії підприємства. Розробку проектів здійснюють спочатку в окремих топологічних підрозділах — кошти, розрахунки, основні засоби, матеріали тощо. Часто бухгалтерія має саме такий структурний поділ.

Графічний метод. В організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу широко застосовують графічний метод. Графік застосовують для наочного вираження кількісної залежності різних явищ та пов’язаних з ними процесів. У виробничих умовах графік — це докладний розклад за днями, годинами і хвилинами відповідного плану роботи, один із найважливіших елементів організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. За його допомогою унаочнюють взаємозв’язок елементів та об’єктів організації. Графічний метод організації облікових, контрольних та аналітичних робіт значно полегшує процес проектування, скорочує обсяги технічних робіт та проектної документації.

Робота за графіками сприяє не тільки поліпшенню організації обліку, контролю та аналізу, а й зміцнює дисципліну, скорочує строки виконання робіт та подання результатної інформації — звітності.

Графічний метод застосовується під час організації облікового, аналітичного та контрольного процесів роботи виконавців, при побудові структури апарату, його розвитку та вдосконаленні. За допомогою графіків встановлюють та підтримують технологічні зв’язки, які виникають на різних стадіях роботи, визначають строки виконання робіт. На підставі графіків і даних про додержання їх можна дістати уявлення про загальний стан організації робіт.

Для організації робіт за графіком, наприклад бухгалтерського обліку, необхідно скласти перелік робіт за ходом облікового процесу (первинний облік — документування, поточний облік — реєстрація у системі рахунків, підсумковий облік — складання звітності, звітних форм); розробити схему інформаційних зв’язків; скласти графіки (календаризовані плани робіт виконавців); обговорити графіки та визначити строки виконання робіт; погодити обсяги і строки виконання робіт з відповідними виконавцями; затвердити графіки (надати їм нормативного характеру).

Для організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу застосовують різні види графіків: текстові і символьні; табличні і сітьові; матричні і лінійні; структурні, таблично-текстові, таблично-стрічкові, таблично-символьні і т. ін.

При організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу широко використовують графіки у вигляді організаційно-структурних схем, оперограм, документограм, функціограм, хронограм, документообороту, документо-потоків тощо.

Досвід організації робіт з управління підтверджує, що застосування при організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу сітьових графіків є дуже вигідним. Річ у тім, що сітьові графіки дають змогу оцінити недоробки з позиції кінцевого результату, чіткіше визначити обсяг робіт як сукупність.

Для вивчення стану обліку, контролю та аналізу, перспектив подальшого розвитку їх широко застосовують анкетний метод. Суть його стосовно організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу полягає в тому, що спочатку складають опитувальний листок, котрий містить перелік запитань, відповіді на які є вихідним емпіричним матеріалом для узагальнення.

При організації технології облікового, контрольного та аналітичного процесів, роботи виконавців та інших об’єктів широко застосовують метод експертних оцінок, який дає змогу з різних варіантів вибрати оптимальний.

Завдання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності визначаються економічною політикою держави. При цьому найважливішими є раціоналізація технології процесів обліку, контролю та аналізу, скорочення їх циклів, підвищення якості інформації, механізація, автоматизація, забезпечення ефективного використання результатів інформації, раціональна організація праці та постійне вдосконалення.

Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу має бути такою, щоб забезпечити мінімальний шлях збирання й обробки інформації: мінімальну кількість операцій і документів, максимальну ефективність праці виконавців.

Важливим завданням організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу є постійне вдосконалення та розвиток їх з урахуванням досягнень науки і практики. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн