Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

3.7. Особливості організації технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку

Основою організації технології складання річного узагальнення обліку та складання звіту є вимоги та нормативні акти, які регламентують обсяг, порядок складання, методику і техніку складання та подання до відповідних органів управління і контролю.

Бухгалтерський баланс року складається у відповідності до загальних принципів та вимог, включаючи вимоги аудиювання.

Основним нормативним документом, який регламентує порядок та інші види діяльності, пов’язані з річним фінансовим звітом, є Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні. Щороку відповідні органи доводять до відома господарств про обсяг, форми, методику та техніку складання окремих форм річного фінансового звіту.

Враховуючи тривалість (два-три місяці) складання бухгалтерського балансу та фінансового річного звіту, весь комплекс робіт доцільно розчленувати на окремі етапи. Розглядають такі етапи робіт: організаційну підготовку — жовтень; інвентаризацію річну — листопад — грудень; уточнення поточних даних за 11 місяців поточного року — грудень; складання річного бухгалтерського пробного балансу, фінансових звітних форм, пояснювальної записки тощо — січень; заключні роботи — лютий.

Кожний етап складається з окремих видів робіт. Наприклад, на етапі інвентаризації виконують такі роботи: інвентаризацію основних засобів, матеріалів, товарів на складах, у магазинах тощо. Склад видів робіт визначає головний бухгалтер, виходячи з конкретних умов господарства.

Важливим елементом організації робіт із складання річного звіту є метод організації. Найбільш придатним є графічний метод. Проте застосовують також і сітьовий. Ці два методи разом дають змогу чітко організувати роботу. Крім того, використовують табличні форми, такі як таблично-стрічкові графіки.

В разі застосування таблично-стрічкового графіка мінімальними відрізками робіт вважають, наприклад, у жовтні та листопаді, грудні та січні — день, лютому — п’ятиденку.

При складанні графіків потрібно продумати найбільш оптимальну послідовність виконання робіт з урахуванням встановлених строків подання звітності, досвіду роботи, рекомендацій.

Після того як складено графік, його ретельно обговорюють з усіма, хто братиме участь у складанні річного звіту, і затверджують. Для контролю ходу робіт у графіку роблять позначення про фактичне виконання.

Початок робіт із складання річного звіту оголошують наказом або розпорядженням керівника. Такий наказ готує головний бухгалтер або його заступник. До наказу додають усі графіки робіт.

З метою конкретизації загального графіка робіт із складання річного звіту з окремих видів робіт (інвентаризація, уточнення показників поточного обліку, складання різних форм, пояснювальної записки та ін.) розробляють окремі графіки.

Організація інвентаризації — це одна із трудомістких дільниць робіт. Річна інвентаризація — дуже відповідальна робота, в ході якої оцінюють майно, визначають результати роботи, складають баланс.

Проведення річної інвентаризації планують відповідно до вимог основних нормативних документів, і насамперед Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні, Положення про інвентаризацію. Крім того, складають окремий графік (табл. 3.18).

Організація складання пробного річного балансу вимагає поділу робіт на два етапи: попередній баланс та уточнений на основі інвентаризації кінцевий баланс.

У період підготовки до складання річного звіту перевіряють і уточнюють накопичені звітні дані за 11 місяців поточного року. Цю роботу доцільно планувати на середину грудня і доручати її заступнику головного бухгалтера і особам, які готуватимуть аналітичні висновки.

Складання форм фінансової звітності — дуже важливий етап організації річного звіту. Для організації цих робіт спочатку вибирають форми, які необхідно скласти відповідно до законодавчих актів, рекомендацій і потреб.

Табл. 3.18

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА РОЗРАХУНКІВ ПРИ СКЛАДАННІ РІЧНОГО ЗВІТУ


Назва роботи

Відповіда­льна за ви­конання ро­боти особа

Строк виконання роботи

П’ятиденки місяців

Числа січня

Числа лютого

листопада

грудня

01

02

03

04

та ін.

 

1

2

3

і т. д.

1

2

3

і т. д.

 

 

 

 

 

 

1. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка і видання наказу про проведення інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка наявності та стану документів з обліку основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання інвентаризаційних описів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порівняльних відомостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та видання наказу про проведення інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка наявності і стану документів з обліку матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання інвентаризаційних відомостей на складах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1
№ 2
№ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання порівняльних відомостей на складах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1
№ 2
№ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання кожної форми фінансового звіту доцільно доручати конкретній особі, яка ознайомлена з інструктивно-методичними документами, таблицями форм та змістом показників у цих формах. Форми складають у різні строки. Першими складають баланс і таблицю № 1 з основної діяльності господарства.

Для організації робіт з підготовки даних і складання форм використовують графік, який подано у табл. 3.19.

Таблиця 3.19

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ФОРМ (АБО ЇХ ЧАСТИН) РІЧНОГО ЗВІТУ

Форми

Відповідальна за виконання роботи особа

Строк виконання

Фактичне виконання

Номер

Назва розділу

1

Баланс

Головний бухгалтер

21.01

 

2

Звіт про фінансові результати та їх використання

 

 

 

 

фінансовий результат використання прибутку платежі до бюджету витрати та видатки

Заступник головного бухгалтера

22.01

24.01

23.01

20.01

 

 

Та ін.

»

 

 

Форми заповнюють спочатку простим олівцем, а потім вивіряють взаємозв’язки між формами.

Складання пояснювальної записки потребує розробки спеціального графіка із зазначенням виконавців окремих робіт та строків їх виконання (табл. 3.20).

Таблиця 3.20

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ

Назва розділу

Строк подання головному бухгалтеру

Посадова особа (прізвище, ініціали)

Позначення про виконання

 

 

 

 

Пояснювальну записку складають довільно. Проте в деяких нормативних актах і методичних вказівках є рекомендації щодо послідовності описування матеріалів записки.

Технологія заключних робіт з річного звіту включає такі види: організацію здавання звіту, обговорення звіту на засіданні колективу, участь у роботі фінансових органів і органів управління тощо.

Організація здавання звіту складається з кількох видів робіт. До того як здати звіт, його обговорюють на засіданні колективу. Протоколи розгляду прикладають до звіту.

Річний звіт головний бухгалтер подає особисто в передбачені законодавством інстанції.

Після аналізу річного звіту розробляють заходи щодо поліпшення роботи господарства. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн