Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

5.2. Організація номенклатур контролю

Під номенклатурою контролю (контрольною номенклатурою) слід розуміти склад (перелік) даних інформації, яка є в законах, нормативних актах, кошторисах, квотах, планах і фактично зафіксованих характеристиках господарських фактів та процесів, використовуваних у контрольному процесі для підготовки управлінських рішень. Цей склад даних залежить від характеру діяльності господарства — виробнича (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт), торговельна і т. ін. У процесі контролю дані в первинному (або у перетвореному) вигляді використовуються для формування висновків результатів контролю, а також для розробки пропозицій і прийняття управлінських рішень.

У процесі контролю використовують різні за характером натуральні та вартісні дані й показники. Зауважимо, що за кількістю назв номенклатура контролю дуже велика.

Мета контролю господарської діяльності така:

• визначення фактичного стану об’єкта (або його частини) контролю на певний момент;

• перевірка відповідності фактичного стану об’єкта (або його частини) установленому законом або іншими нормативними актами, кошторисом, квотою, стандартом, лімітом та виявлення відхилень від них;

• прогнозування стану та поведінки об’єкта (або його частини) на заданий майбутній час;

• визначення місця, причини, ініціатора (винуватця) відхилення;

• забезпечення постійного стану об’єкта контролю ПІД впливом господарського факту;

• законність або правомірність господарських операцій;

• повнота відображення господарських операцій у поточному обліку;

• доцільність господарських операцій;

• визначення причинно-наслідкових факторів господарських операцій.

У виборі контрольних номенклатур суттєвим, особливо в умовах застосування ПК, є забезпечення економічності, юридичної та технічної вірогідності.

Номенклатури контролю добирають за такими критеріями:

• вірогідністю та об’єктивністю даних та інформації;

• раціональним використанням ресурсів;

• діяльністю і дією кожної особи;

• затратами виробництва;

• фінансовими результатами та їх доказовістю;

• майновим та правовим станом.

На формування номенклатури контролю впливає організація внутрішньогосподарських, орендних, кооперативних або акціонерних відносин.

Контрольна інформація має велике значення для організації внутрішньогосподарських відносин будь-якого рівня—госпрозрахункових, орендних, кооперативних, акціонерних. Вона використовується для поточної оцінки роботи виробничих та інших підрозділів і господарства в цілому. Для цього фактичні показники зіставляють з різними нормативними (плановими, кошторисними тощо), а також даними інших підрозділів.

До контрольної номенклатури включають також нормативні, планові, фактичні дані. Проте в контрольному процесі використовують не лише нормативні, планові та фактичні дані, тобто вихідні, які надійшли іззовні, а такі, що їх створено вже у процесі контролю. Так, виявлені при перевірці відхилення, порушення використовують, аби зробити потрібні висновки.

На різних етапах контрольного процесу контрольні номенклатури формуються по-різному. Тому при їх виборі звертають увагу на характер оформлення цих номенклатур. За характером оформлення контрольні номенклатури можуть бути трьох типів: первинного, кінцевого, проміжного.

Контрольні номенклатури дають змогу обґрунтовано вибирати або проектувати носії, формувати контрольні таблиці, визначати обсяги робіт та інші дані для організації контрольної роботи.

Від вибору контрольних номенклатур підготовчого етапу залежить якість майбутньої контрольної роботи. Тому для їх визначення слід виходити з таких положень:

• обмежувати кількість номенклатури найнеобхіднішими даними;

• використовувати дані багаторазово;

• максимально спрощувати технічні процедури, особливо якщо вони здійснюються вручну.

Вибір контрольних номенклатур залежить від змісту завдання, яке вирішують. Кожне таке завдання формується в межах топологічного структурного підрозділу — основних засобів, коштів, оплати праці і т. ін. Якщо, наприклад, завданням контролю є дослідження ефективності використання праці у виробничому процесі, то для контролю беруть лише ті нормативні, планові, кошторисні, облікові, звітні номенклатури, що стосуються оплати праці. Якщо метою контролю є визначення ефективності використання основних засобів, знарядь праці, то добирають номенклатури, які стосуються основних засобів.

Оскільки в контрольному процесі використовують різні за характером та джерелами номенклатури, їх доцільно оформляти у вигляді таблиці. Приклади вибору контрольних номенклатур для підготовчого етапу наведено в таблицях 5.1 і 5.2.

Таблиця 5.1

ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ З ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ ЦЕХУ РОЗКРОЮ

№ з/п

Об’єкт контролю

Метод контролю

Часпроведення

Виконавець

1

Правильність включення працюючого в табель

Зіставлення даних табеля з даними облікового складу

Щомісяця

Відділ кадрів

2

Понаднормативні години роботи

Порівняння даних табеля зі списками на дозвіл такої роботи

Щотижня

Бухгалтер цеху

3

Правильність застосування норм, розцінок, ставок у первинних документах

Зіставлення даних документа з діючими нормативними матеріалами

При обробці документів

Те саме

Таблиця 5.2

ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛАДНАННЯ

№ з/п

Об’єкт контролю

Джерело контролю

Метод контролю

Час контролю

Виконавець контрольної функції

1

Простої щоденні

Безпосередня перевірка

Особистий

Щодня

Обліковець бригади, дільниці і цеху

 

Внутрішньо-змінні

Лист обліку та ін.

Суцільний

»

Те саме

Контрольні номенклатури етапу обробки мають характеризувати різні відхилення від заданих параметрів і причинно-наслідкові зв’язки. Для цього визначають не просто номенклатури, а й місця (точки) контролю, тобто операції господарської діяльності, які дадуть змогу з’ясувати, де саме неправильне рішення, порушено закон або інший нормативний акт (рекомендацію), тобто характеризувати суть господарського факту — явища або процесу.

Складність роботи з вибору номенклатур контролю на цьому етапі полягає в тому, що крім вихідних даних до контрольного процесу залучають також і такі, які утворюються самим контрольним процесом.

Дані, які здобуто у процесі обробки контрольної інформації та надалі використовуються на заключному етапі для формування висновків, розробки пропозицій тощо, становлять підсумкову (кінцеву) номенклатуру контролю.

Отже, з огляду на послідовність формування контрольні номенклатури можна поділити на три типи:

• первинні;

• проміжні;

• підсумкові (кінцеві).

Для того щоб процес вибору номенклатур контролю був ефективнішим, попередньо визначають об’єкти, які підлягають перевірці.

Вибір контрольних номенклатур оформлюють і систематизують за формою, наведеною в табл. 5.3.

Таблиця 5.3.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ НОМЕНКЛАТУР

з ____________________

на ____________________ 1-му етапі

№ з/п

Характеристика контрольної номенклатури (даних, показників тощо)

Для чого потрібні дані

У вираженні

В яких носіях інформації дані з’являються вперше або де їх можна взяти

натуральному

вартісному

 

 

 

 

 

 

Визначивши контрольні номенклатури, переходять до організації носіїв контрольного процесу, тобто носіїв контрольної інформації. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн