Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4. Організація технології контрольного процесу

Організація технології контрольного процесу — це створення організаційних передумов для оптимізації виконання контрольних процедур, для чого застосовують різні прийоми, які на кожному етапі контрольного процесу становлять цілий комплекс.

Загальні питання організації контрольного процесу та руху носіїв контрольної інформації такі самі, як і для облікового, тому тут висвітлюються лише особливості технології контрольного процесу.

Організація контролю не має такої жорсткої регламентації системою нормативних актів, як у разі організації бухгалтерського обліку. Технологія контрольного процесу регламентується проектом організації.

На організацію технології контрольного процесу значний вплив мають методи контролю. Найпоширенішими з них є такі:

• документальні (інвентаризація, вибіркове та суцільне спостереження, експертизи, службове розслідування та ін.);

• розрахунково-аналітичні (прийоми економічного аналізу, статистичні, економіко-математичні розрахунки).

Метод документального контролю ґрунтується на перевірці бухгалтерських документів, які було створено під час здійснення господарських операцій. Спосіб документального контролю передбачає формальну перевірку документів, арифметичну зустрічну і взаємну їх перевірку.

Розрахунково-аналітичні методи об’єднують такі складні прийоми: економічного аналізу, техніко-економічні, статистично-економічні та економіко-математичні розрахунки.

В умовах застосування ПК використовують специфічні прийоми контролю, до яких належать:

• дублюючий контроль повноти та вірогідності переданих обліковим апаратом матеріалів;

• апаратний контроль інформації, яку передають;

• автоматичне виявлення порушень та виправлення помилок.

Особливістю застосування тих чи інших прийомів контролю у момент виникнення, збирання первинних даних є те, що такий контроль здійснюють безпосередньо учасники господарського факту (операції), оскільки згідно з різними нормативними документами контроль входить у їхні обов’язки.

Організаційна побудова технології  контрольного процесу

Рис 5.2. Організаційна побудова технології контрольного процесу

Табл. 5.8

CХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВІРОГІДНІСТЬ ДАНИХ РУХУ ДЕТАЛЕЙ З ЦЕХУ (ДІЛЬНИЦІ) НА СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

CХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Іноді до методів контролю відносять тематичні та комплексні перевірки, документальну ревізію. Проте це неправильно, скоріш це форми організації контролю, а не його методи.

Для раціональної організації контрольного процесу його слід упорядкувати на основі спеціального проекту. Річ у тім, що контроль господарської і, особливо, внутрішньогосподарської діяльності як технологічний процес в організаційному плані на противагу бухгалтерському обліку не регламентують жодні директивні (нормативні) акти. Тому для складання проекту організації технології контрольного процесу потрібна їх деталізація. При цьому контрольний процес розчленовують на дрібніші частини, які його характеризують. Деталізація дає змогу глибше та ґрунтовніше здійснити дійовий контроль і прийняти правильне управлінське рішення.

Розчленування і деталізація контрольного процесу потребують визначення об’єктів розробки та проектування форм контрольних таблиць, яке допоможе визначити весь обсяг контрольної роботи.

Організаційну побудову контролю як технологічного процесу подано на рис. 5.2. Важливим видом робіт підготовчого етапу контрольного процесу є програма контролю — основа формування контрольного процесу, що включає певний перелік питань.

Контроль господарської діяльності — функція не тільки бухгалтерії, а й інших економічних, технічних та технологічних служб, відділів, керівництв цехів, дільниць, ферм, бригад та інших підрозділів. Контроль органічно вписується у загальний виробничий процес, охоплюючи фактично всю господарську систему підприємства, кооперативу, асоціації знизу догори. Тому організація контрольного процесу потребує широкого застосування розподілу та кооперації праці між службами, відділами і виконавцями. В основу цього розподілу покладено розподіл службових обов’язків щодо контролю. Такий розподіл службових обов’язків, у свою чергу, потребує чіткого визначення руху контрольної інформації від виконавця до виконавця, від служби до служби, від відділу до відділу тощо. Тому для раціональної організації контрольного процесу у кожному господарстві слід чітко визначити конкретні обов’язки кожної служби, відділу, виконавців. Це пов’язано також з тим, що до контрольного процесу залучають не лише бухгалтерську, а й економічну, технічні, технологічні, конструкторські, агрономічні та інші служби (постачання, зооветеринарні, збуту).

Велике значення має залучення до контрольної роботи керівників госпрозрахункових підрозділів.

Варіант розподілу функціональних обов’язків з контролю за господарською діяльністю між спеціалістами, відділами, службами наведено в табл. 5.9.

Таблиця 5.9

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ З ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ МІЖ ОКРЕМИМИ СЛУЖБАМИ, ВІДДІЛАМИ ТА СПЕЦІАЛІСТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ФОРМУВАННЯ

№ з/п

Об’єкт контролю

Служба (відділ) або спеціаліст, що відповідає за виконання

Примітки

1

Загальні показники економічного рівня і розвитку господарства

Головний економіст, головний бухгалтер, бюро економічного аналізу, планово-економічна служба

 

2

Використання земельних угідь

Головний економіст, головний агроном, головний бухгалтер, планова служба

 

 

Виконання виробничого завдання:

Головний економіст, головний бухгалтер, головний агроном, головний зоотехнік, планова служба, бюро економічного аналізу, виробничий відділ

 

3

з рослинництва

 

 

4

тваринництва

Ті самі служби, що і в п. 3

 

5

Результати роботи промислових виробництв

Головний економіст, головний бухгалтер, планова служба

 

6

Забезпеченість і використання основних засобів

Головний економіст, головний бухгалтер, планова служба, головний інженер, головний механік

 

7

Забезпеченість трудовими ресурсами

Головний економіст, головний бухгалтер, планова служба, служба праці, відділ кадрів

 

8

Витрати та собівартість продукції

Головний економіст, головний бухгалтер, планова служба, головний агроном

 

9

Доходи, прибутки

Головний економіст, головний бухгалтер, фінансова служба

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн