Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.6.2. Організація перевірок (ревізій) діяльностівнутрішньогосподарських підрозділів

Об’єктами організації контролю у цих випадках є виробничо-комерційна діяльність відповідного господарського підрозділу і робота виконавців цих підрозділів. Для організації контрольного процесу визначають номенклатури, носії контрольної номенклатури, рух їх у процесі контролю.

Організація номенклатури. При виборі номенклатури організації внутрішнього контролю господарської діяльності, яка здійснюється у вигляді перевірки (ревізії), особливу увагу приділяють:

• обґрунтованості розрахункових програм та господарських показників (обсяг виробництва, сума реалізації продукції, прибутку, витрат на виробництво, особливо матеріальних) у господарських підрозділах;

• виконанню договірних зобов’язань за основними якісними та кількісними параметрами;

• змісту господарських операцій за даними облікових документів, реєстрів, розрахункових таблиць;

• відповідності цих операцій законам, нормам, плану, квотам, кошторису тощо;

• додержанню порядку здійснення касових операцій;

• повноті і правильності оприбутковування матеріалів та інших цінностей;

• стану економічної роботи (планової, фінансової, облікової).

Крім зазначених питань у виборі контрольних номенклатур при топологічних завданнях визначають особливості їх складу. Так, наприклад, під час перевірки (ревізії) складського господарства підрозділу для вибору контрольних номенклатур необхідно дослідити такі питання:

• контрольна інвентаризація матеріальних цінностей;

• стан матеріальних цінностей;

• якість та надійність зберігання;

• стан складських приміщень, відповідність призначенню;

• забезпечення цілості матеріальних цінностей (наявність договору про матеріальну відповідальність);

• перевірка документів, що свідчать про надходження і витрачання матеріалів;

• повнота оприбуткування;

• правильність обліку наявності та руху матеріалів на складах.

Аналогічно відбирають контрольні номенклатури і на інших дільницях обліку, основних засобів, праці та її оплати, затрат виробництва продукції та її реалізації.

У зв’язку з тим, що практично неможливо повністю перевірити усю діяльність підрозділу, під час проведення перевірок необхідно визначити критичні точки (моменти господарської діяльності). Контролю насамперед підлягають:

види діяльності, які є вирішальними для конкретного підрозділу;

важливі моменти, що можна реально перевірити.

Такий підхід важливий ще й тому, що обмеження центрів відповідальності та персоніфікація відповідальності за результати як роботи, так і контролю, є дуже важливими.

Результати перевірки (ревізії) повинні мати доказову силу для юридичного підтвердження, що потребує документального відображення результатів контролю.

У ході перевірки (ревізії) фіксують усі випадки і кожний зокрема, використовуючи для цього таблиці різних форм (таблиці 5.11 — 5.13).

Таблиця 5.11

РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ДАНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОПРИБУТКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ за лютий 19___ р.

Номер і дата платіжної вимоги

Постачальник

Назва матеріалу

Ціна, грн.

За платіжною вимогою

За документами складу

Різниця

 

 

 

 

кількість

сума, грн.

кількість

сума, грн.

кількість

сума, грн.

112111.11.98

Фірма «К»

Лаки, т

170

26

4420

25

4250

1

170

13318.11.98

Об’єднання «Лаки, фарби»

Фарби, кг

2

880

1760

800

1600

80

160

Таблиця 5.12

НАГРОМАДЖУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ПОВНОТИ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ОПРИБУТКУВАННЯ В КАСІ ГРОШЕЙ,ОДЕРЖАНИХ ІЗ БАНКУ за І півріччя 19___ р.

№ з/п

Дата оформлення виписки

Сума, грн.

Дата одержання грошей у банку за даними виписки

Оприбутковано в касі

Відхилення

дата

номер ордера

сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.13

НАГРОМАДЖУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРОК ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ за 19__ р.

№ з/п

Бухгалтерський баланс

Документ

Сутність порушень

Розмір та характер збитків, суть порушень

Особи, які відповідають за порушення

дата

номер

назва

дата

номер

 

 

 

 

 

 

 

 


Носієм підсумкового контролю є акт, форма якого не регламентована і залежить від характеру перевірки (ревізії) та його змісту.

Акт перевірки (ревізії) господарської діяльності наведено у формі 5.1.

Форма 5.1

АКТ перевірки (ревізії) господарської діяльності

від «___» ________________ 19___ р.

1. Загальна частина.

2. Результати виконання пропозицій попередньої перевірки.

3. Результати виконання основних виробничих завдань (планів, договорів тощо).

4. Результати перевірки (ревізії) майна та операцій:

4.1. Операції з придбання (заготівлі) матеріалів.

4.2. Операції з продажу продукції.

4.3. Кошти та операції з ними.

4.4. Розрахункові операції.

5. Результати роботи щодо ліквідації недоліків.

6. Стан обліку та звітності.

7. Стан організаційної роботи з економіки.

8. Додатки.

Підписи.

Методика проведення (технологія) внутрішньогосподарського контролю (перевірки, ревізії). Об’єктом такого контролю є господарська діяльність виробничих або інших підрозділів підприємства, які працюють на засадах госпрозрахунку, оренди тощо.

У процесі контролю діяльності внутрішньогосподарських підрозділів використовують документи, якими оформлено господарські операції, облікові реєстри, звітні форми, закони (нормативні акти), методичні рекомендації, що безпосередньо стосуються того чи іншого аспекта діяльності підрозділу, який перевіряють.

Організація проведення перевірки починається з визначення об’єкта, далі формують групу, яка має здійснити перевірку. Це один із найважливіших видів робіт. До складу групи слід залучати досвідчених спеціалістів, обізнаних з технологією і організацією роботи, що виконується в підрозділі і яку перевірятимуть. Загальне керівництво групою доцільно покласти на головного бухгалтера (керівника фінансової служби) або його заступника.

Свою роботу група будує за планом-графіком. До початку перевірки складають програму (рис. 5.3).

Послідовність  проведення (організаційна модель) подальшого контролю діяльності  внутрішньогосподарських підрозділів

Рис. 5.3. Послідовність проведення (організаційна модель) подальшого контролю діяльності внутрішньогосподарських підрозділів 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн