Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.4. Організація технології аналітичного процесу

Метою аналізу є одержання показників та узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності. Для цього формують аналітичні показники та складають аналітичні таблиці — вхідна, розрахункова і вихідна аналітична інформація.

Для формування вхідної аналітичної інформації, так само як і при формуванні аналогічної інформації з обліку або контролю, використовують різну нормативно-довідкову інформацію. Особливістю формування вхідної аналітичної інформації є багатоплановість і різноманітність. Це підтверджує, що така інформація надходить з багатьох джерел, різна за формою та періодичністю одержання, технікою розрахунку. Цей етап технології аналітичного процесу потребує такої організації, яка б забезпечувала основний етап — аналітичні розрахунки — відповідно до вимог управління.

Дуже важливим і специфічним етапом є перевірка вхідної інформації логічними, арифметичними та іншими прийомами. Від ступеня вірогідності вхідної інформації залежать висновки, які випливають з результатів аналізу, а отже, й ефективність аналізу.
Складним і особливо специфічним є другий етап аналітичного процесу — розрахунок аналітичних показників. Тут насамперед важливо вибрати методику розрахунку показників, реалізації відібраної методики за допомогою економіко-математичних методів та сучасної обчислювальної техніки.

Заключний етап аналітичного процесу подібний до організації третього етапу облікового та контрольного процесів і складається з кількох підетапів.

Як видно із викладеного, загальні питання організації технології аналітичного процесу та рух носіїв аналітичної інформації багато в чому подібні до організації облікового і контрольного процесів. Тому тут спинимося тільки на особливостях руху носіїв аналітичних номенклатур.

Зазначимо, що організація аналізу господарської діяльності не має жорсткої регламентації системою нормативних актів, як, наприклад, у разі організації облікового процесу. Цієї упорядкованості досягають створенням внутрішнього документа — проекту організації. Для того щоб забезпечити організованість на належному рівні, слід враховувати його багатогранність, потребу постійного пошуку резервів виробництва на всіх дільницях господарювання. Склад проекту потребує деталізації аналітичного процесу.
Загальна програма аналізу господарської діяльності

Рис. 6.3. Загальна програма аналізу господарської діяльності

Першим видом робіт підготовчого етапу є складання програми аналізу, яка є основою формування технології аналітичного процесу. Вона включає ряд питань, які вирішуються на першому (підготовчому) етапі. Це визначення мети, завдань, факторів, що впливають на формування явищ і процесів, які вивчають; вибір системи показників та даних (нормативних, планових, облікових та ін.), що використовуються в аналітичному процесі для розв’язання кожного аналітичного завдання, визначення джерел аналізу, перевірки якості показників та даних.

Програма може бути підготовлена так, як показано на рис. 6.3 або в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

Програма проведення аналізу господарської діяльності з питання «Аналіз праці та її оплатА» за _________________ 19__ р.

№ з/п

Зміст

Періодичність

Виконавець

Використання результатів аналізу

мети

питання

1

Аналіз чисельності

Забезпечення

Один раз на квартал

Відділ кадрів

Для планування підвищення кваліфікації та підготовки кадрів

 

 

Замінюваність

Щомісяця

Те саме

Для розробки заходів щодо зменшення плинності кадрів

 

Та ін.

 

 

 

 

2

Аналіз використання робочого часу

Використання погодинного фонду часу

Те саме

Відділ праці

Для розробки заходів щодо поглиблення та поліпшення використання робочого часу

 

Та ін.

 

 

 

 

3

Аналіз використання фонду оплати праці

Використання фонду оплати праці

Те саме

Бухгалтерія, сектор праці

Для оцінки роботи та вжиття заходів щодо використання фонду оплати праці

 

Та ін.

 

 

 

 

Важливим елементом програми є визначення виконавців аналізу. Зауважимо, що технологія економічного аналізу — це функція не тільки економічних, а й технічних служб господарства, а також їх керівників. Технологія аналітичного процесу передбачає поділ праці, її кооперування, розподіл обов’язків між службами та виконавцями. Це все потребує визначення руху носіїв аналітичної інформації, строків передання їх від одного виконавця іншому. Це, у свою чергу, потребує розподілу робіт, визначення послідовності їх, взаємопогодженості діяльності виконавців, служб та відділів. Розподіл робіт з економічного аналізу між службами на промисловому підприємстві може бути таким (табл. 6.7).

Таблиця 6.7

РОЗПОДІЛ РОБІТ МІЖ СЛУЖБАМИ З ВИКОНАННЯ АНАЛІЗУ ЗА ТЕМАМИ

№ з/п

Тема аналізу

Служба і відділ, які відповідаютьза координацію та виконання робіт

1

Комплексний огляд основних показників

Головний бухгалтер, плановий, фінансовий відділи, лабораторія економічного аналізу

2

Обсяг, якість, номенклатура, асортимент, виробництво, реалізація

Плановий, фінансовий, виробничий та збуту відділи, бухгалтерія, технічні служби, бюро економічного аналізу

3

Організаційно-технічний рівень виробництва

Головний інженер, відділи нової техніки, головного механіка, головного конструктора, головного енергетика, матеріального забезпечення, технічного контролю

4

Організація матеріального та технічного забезпечення

Заступник директора з питань матеріального забезпечення, відділи постачання, комплектації, плановий й інструментальний

5

Використання основних засобів

Відділи виробничий і плановий, головного механіка, бухгалтерія

6

Використання матеріалів у виробництві

Відділи комплектації, виробничий, плановий, технологічний, інструментальний, бухгалтерія

7

Праця та її оплата

Відділи праці, плановий, бухгалтерія, бюро економічного аналізу

8

Собівартість продукції

Бухгалтерія, відділи плановий і фінансовий, бюро економічного аналізу

9

Прибутки, доходи, рентабельність

Головний бухгалтер, плановий відділ

10

Фінансовий стан та використання ресурсів

Головний бухгалтер, служба постачання, відділи збуту, фінансовий і юридичний 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн