Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

7.7. Організація бухгалтерського діловодства

Під діловодством розуміють сукупність таких видів робіт:

• складання кореспонденції (листування);

• приймання листів, які надходять;

• відправлення листів адресатам (вихідних документів);

• реєстрація листів, що надходять і які відправляють;

• зберігання відпрацьованих документів у поточному архіві;

• передавання документів з поточного архіву до архіву постійного зберігання.

Діловодство організовують відповідно до Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД). Воно має забезпечувати оперативну роботу всього облікового апарату, її злагодженість.

Особливо слід звертати увагу на такі моменти діловодства: хто, коли одержав той чи інший документ, кому направлено його для виконання, яке прийнято рішення.

У всіх господарствах встановлюють єдиний порядок приймання документації, яка надходить, її реєстрації, відправки документів своїм контрагентам, зберігання відпрацьованих документів, формування папок-справ тощо.

Вихідним елементом організації діловодства є номенклатура — перелік назв справ господарства для групування та зберігання в них документів.

Загальну номенклатуру справ для господарства складає канцелярія, погоджуючи її з різними підрозділами, у тому числі і з бухгалтерією. У цій номенклатурі зазначають перелік справ, які необхідно відкрити для зберігання.

Для всіх служб та підрозділів господарства у номенклатурі відводиться певний код. Орієнтовну номенклатуру наведено в табл. 7.4.

Змістовно розроблена номенклатура справ має велике значення для правильної організації діловодства в цілому, надає спрямованості всій бухгалтерській роботі.

Наскільки важливим є діловодство для бухгалтерської роботи, свідчить і те, що у багатьох зарубіжних країнах воно є частиною бухгалтерської служби. Дійсно, у багатьох господарствах кількість бухгалтерських документів значно перевищує половину всієї документації.

Аналогічно тому як план рахунків бухгалтерського обліку визначає систему поточного обліку, так номенклатура справ діловодства визначає систему документування, зберігання документів та усі пов’язані з ними справи.

В умовах використання ПК питання зберігання інформації на машиночитальному носії розглядають у трьох аспектах:

• зберігання інформації у період обробки на ПК;

• зберігання у міжрозрахунковий період;

• архівне зберігання.

Таблиця 7.4

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ БУХГАЛТЕРІЇ ГОСПОДАРСТВА

Розділ: головна бухгалтерія; індекс — 03

№справи

Назва справи

Строк зберігання справи в архіві

Примітка

поточному

постійному

 

І. Загальні питання

 

 

 

160

Інструкція з обліку та звітності, форми бухгалтерської звітності

Постійно до заміни

3 роки

 

161

Листування з питань організації бухгалтерського обліку

3 роки

 

162

Положення про права та обов’язки (посадові інструкції)

Постійно

До заміни

 

163

Річний звіт Та ін.

»

До передавання у державний архів

 

 

ІІ. Питання обліку праці

 

 

 

171

Листування з порядку оподаткуванняТа ін.

3 роки

 

181

Матеріали інвентаризацій

Те саме

 

Кожному машинному носію присвоюють порядковий інвентарний номер.

Основними вимогами до зберігання інформації у період обробки з допомогою ПК є забезпечення:

• контролю збереження інформації на машинному носії;

• відновлення інформації на машинному носії в разі зруйнування або перекручування її;

• захисту інформації від несанкціонованого доступу.

У міжрозрахунковий період у зберіганні інформації виділяють три операції: передавання на зберігання; зберігання; видавання інформації.

Надходження і видавання машинних носіїв здійснюються з реєстрацією у журналі приймання-видавання машинних носіїв.

Архівне зберігання інформації має забезпечити:

• зберігання інформації;

• захист інформації від несанкціонованого доступу;

• облік надходження та вибуття інформації архівного зберігання.

Архівному зберіганню підлягають машинні носії, що містять інформацію:

• первинну, відображену у вигляді первинних документів або машиночитаних їх копій;

• нормативно-довідкову;

• необхідну для контролю правильного автоматичного формування вихідної інформації;

• вихідну, відображену у вигляді вихідних машинограм.

Архівному зберіганню підлягають і тексти програм. Строки зберігання машиночитаних документів встановлюються нормативно-методичними документами Головархіву.

Вибір та облік машиночитаних документів на архівне зберігання здійснюються згідно з Положенням про порядок вибору, приймання на архівне зберігання споживачам документів, створених засобами обчислювальної техніки. Архівне зберігання інформації на машинних носіях може здійснюватися як у загальному архіві підприємства, так і у спеціальних архівах бухгалтерії.

За умов використання ПК носієм зберігання інформації є магнітні диски або гнучкі магнітні диски.

Гарантійний строк зберігання документів на машинних носіях — 5 років.

Після закінчення строків зберігання документи, які не підлягають передаванню на державне архівне зберігання, знищують. Машиночитані документи підлягають дефектуванню і списанню. При цьому складають акт про анулювання машиночитаних документів і у карточці обліку носія роблять запис із зазначенням причини списування машинного носія, номера акта про анулювання і дати його складання. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн