Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Показники ефективності. Ефективність заходів щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу полягає в зменшенні трудових, матеріальних і грошових витрат на їх здійснення. Показники ефективності заходів щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу залежно від змістової характеристики поділяють на якісні й економічні.

Якісні показники відображують ступінь поліпшення методології, організації, техніки обліку й економічного аналізу, економічні — характеризують витрати на здійснення тих або інших заходів. В оцінці проведення того чи іншого заходу необхідно комплексно враховувати якісні й економічні показники.

Показники ефективності обліку та аналізу такі:

зменшення трудомісткості роботи (у зв’язку з впровадженням нових форм організації, методів ведення обліку, контролю та аналізу, застосуванням технічних засобів);

зменшення затрат на ведення обліку та аналізу;

середньорічний контингент, що навчається;

питома вага працівників механізованої праці в апараті;

частка механізованої праці в загальних трудових затратах.

Методика обчислення показників ефективності заходів щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу. Зменшення трудомісткості (зниження трудових затрат) завдяки тому чи іншому заходу визначають розрахунком коефіцієнта ефективності зниження трудових затрат:

Кз. т. з = Тоі,

де То, Ті — відповідно трудові затрати до і після проведення заходів.

Слід зазначити, що коефіцієнт ефективності зниження трудових затрат характеризує лише зниження затрат завдяки проведенню заходів, чого для загальної оцінки економічної ефективності недосить.

Показником економічної ефективності є зниження вартості витрат на виконання комплексу облікових або аналітичних робіт. Коефіцієнт зниження вартості витрат відображує в сукупності витрати живої та уречевленої праці і обчислюється за формулою:

Кз. в. в = Соі,

де Со, Сі — відповідно вартість живої та уречевленої праці у діючих та запропонованих умовах.

Ці розрахунки дають змогу визначити абсолютну Еа = Со — Сі і відносну Відносна економія витрат економію витрат.

Питому вагу працівників автоматизованої праці визначають як співвідношення кількості працівників автоматизованої праці до загальної кількості облікових працівників. Частку автоматизованої праці у загальних витратах на проведення окремих облікових і аналітичних робіт розраховують як співвідношення суми добутку кількості працівників, зайнятих автоматизованою працею, і коефіцієнта автоматизації до загальної кількості працівників.

Рівень автоматизації облікового процесу Ра визначають за формулою:

 Рівень автоматизації облікового процесу

де Ороб — обсяг облікових робіт; Зч — затрати часу на виконання облікових робіт; Оо.р.м — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником на робочому місці з використанням засобів обчислювальної техніки; Оо.р.р — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником ручним способом.

Рівень механізації трудового процесу Рм.т.п облікового працівника визначають за формулою:

Рівень механізації трудового  процесу

Ефективність автоматизації обліку можна визначити не тільки в цілому, а й по окремих етапах, а також операціях облікового процесу. Затрати часу для трьох варіантів людино-машинних процедур з обліку витрат виробництва подано у табл. 11.2.

Таблиця 11.2

ВИТРАТИ ЧАСУ ДЛЯ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ЛЮДИНО-МАШИННИХ ПРОЦЕДУР ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАННЯ «ОБЛІК ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО»

Операція

Затрати часу на розрахунок

ручний

на ЄС ЕОМ в пакетному режимі

на ЄС ЕОМ в діалоговому режимі

при РСОІ із застосуванням ПК

Введення в ЕОМповнеперерахунок

—2—3 дні

1—2 дні1—2 дні

4—5 год3—4 дні

2—3 год2—3 дні

Перевірка і контроль даних

1—2 дні

0,5 год

2—3 год

2 год

Чекання в черзі на обчи-слення

2—6 год

0,15 год

до 10 хв

Обчислення

1—2 дні

до 4 год

до 4 год

до 2 год

Аналіз результатів і пере-рахунок

1 день

0,5 год

0,5 год

30 хв

Очікування результатів

до 2 год

до 2 год

Підготовка до результатів

0,35 год

0,35 год

Друкування вихідних форм

до 5 год

3 год

3 год

3 год

Загальний затрачений час

5—8 днів

2—5 днів

19—22 год

12—14 год

Виграш («+») чи програш («–») порівняно з ручним розрахунком

1,9 раза + + 3 дні

16 разів + + 6 днів

28 разів + + 7,5 дня

Виграш («+») чи програш («–») порівняно з пакетним режимом

3 дні

10 разів2 дні

17 разів25 днів

Слід зазначити, що більшість заходів щодо організації облікового і аналітичного процесів не підлягають прямому розрахунку на ефективність у гривнях. Разом з тим ці заходи впливають на підвищення ефективності виробництва через інші функції управління — контроль, регулювання, стимулювання. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн