Главная  - Финансы  - Книги  - Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.4. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП

Оцінюючи доцільність інвестування в ЦП, часто доводиться враховувати коригувальний фактор інфляції, яка з часом знецінює вартість грошових коштів. Здійснюючи розрахунки, пов’язані з коригуванням грошових потоків у процесі інвестування з урахуванням інфляції, як правило, використовують два базові поняття:

  • номінальна сума грошових коштів;
  • реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів не враховує зміни купівельної спроможності грошей.

Реальна сума грошових коштів — це оцінка номінальної суми з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей у зв’язку з процесом інфляції.

У фінансово-економічних розрахунках, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, інфляція враховується в таких випадках:

  • під час коригування нарощеної вартості грошових коштів;
  • під час формування ставки процента (з урахуванням інфляції), що використовується для прирощення і дисконтування;
  • під час прогнозування рівня доходів від інвестицій, що враховують темпи інфляції.

У процесі оцінювання інфляції використовуються два основні показники: Т — темп інфляції, що характеризує приріст середнього рівня цін у розглянутому періоді (виражається десятковим дробом); I — індекс інфляції (зміна індексу споживчих цін), які пов’язані між собою простою залежністю: I = 1 + Т.

Спрощене коригування нарощеної вартості з урахуванням інфляції (якщо передбачається постійний щорічний темп інфляції) здійснюється за формулою складних процентів, що відображає зниження в (1 + Т)n раз номінальної суми грошових коштів відповідно до зниження купівельної спроможності грошей:

коригування нарощеної вартості з урахува
нням інфляції: формула складних процентів

де FVр — реальна майбутня вартість грошей;

FVn — номінальна майбутня вартість грошей з урахуванням інфляції;

PV — поточна вартість грошей;

r — номінальна ставка процента.

Приклад 3. Нехай номінальна ставка процентна (з урахуванням інфляції) становить 20 %, а очікуваний темп інфляції в рік — 10 %. Необхідно визначити реальну майбутню вартість дворічних інвестицій в облігації на суму 20 000,00 грн.

Підставляючи початкові дані в останню формулу, отримуємо:

коригування нарощеної вартості з урахуванням інфляції: формула складних процентів

Очевидно, що будь-які інвестиції будуть збитковими, якщо номінальна ставка відсотка не перевищує темп інфляції.

У загальному випадку в ставці дохідності поєднується взаємний вплив трьох чинників — мінімальної прибутковості, інфляції і ризику:

формула  ставки дохідності

де r — ставка дохідності;

R — мінімально гарантована реальна норма дохідності;

Т — темп інфляції;

b — ризикова поправка.

Приклад 4. Нехай інвестору обіцяна реальна дохідність його вкладень відповідно до процентної ставки 9 % річних. Використаємо останню формулу за умови, що ризикова поправка b = 0. Це означає, що у разі інвестування 20 000 грн через рік він повинен отримати номінальну суму

20 000 • (1 + 0,09) = 21 800 грн.

Якщо темп інфляції становить 15 %, то інвестор коригує цю суму відповідно до темпу інфляції:

21 800 • (1 + 0,15) = 25 070 грн.

За наявності ризикової поправки інвестор відповідно скоригує отриману суму.

Підрахунок номінальної норми дохідності, яка з урахуванням інфляції повинна забезпечити інвестору, знехтувавши ризиковою поправкою, задану реальну дохідність 7 % річних, розглянемо на прикладі річних ЦП номінальною вартістю 100 000,00 грн з урахуванням різних прогнозів річних темпів інфляції (6 % річних, 8 % річних і 11 % річних) за точною формулою (табл. 6.6). Чотири рядки таблиці відповідають різним прогнозам темпів інфляції (див. графу 2). При цьому суттєвим є те, що інфляція впливає не лише на процентні виплати, а й на основну суму боргу.

Таблиця 6.6

НОМІНАЛЬНА НОРМА ДОХІДНОСТІ З УРАХУВАННЯМ РІЗНИХ ТЕМПІВ ІНФЛЯЦІЇ

Номінал ЦП, грн

Прогноз темпу інфляції, %

Реальна дохідність, %

Проценти номінальні

Сума без урахування інфляції

Коригування на інфляцію

Номінальна норма прибутковості, %

1

2

3

4

5

6

7

100 000

0,00

7,00

7 000,00

107 000,00

107 000,00

7,00

100 000

6,00

7,00

7 000,00

107 000,00

113 420,00

13,42

100 000

8,00

7,00

7 000,00

107 000,00

115 560,00

15,56

100 000

11,00

7,00

7 000,00

107 000,00

118 770,00

18,77

Бажана сума погашення, яка б з урахуванням прогнозу інфляції забезпечила 7 % реальної дохідності, наведена в графі 6 як добуток номінальної суми погашення на прогнозований індекс інфляції. Індекси інфляції становитимуть для чотирьох варіантів, що розглядаються, 1,00; 1,06; 1,07 та 1,08 відповідно. Частка від ділення обчисленої суми погашення ЦП на його номінал є необхідною номінальною нормою дохідності для забезпечення реальної дохідності 7 % і наведена в графі 7 цієї таблиці.

Незалежно від інфляції, обчислимо номінальні проценти (графа 4) та номінальну суму погашення (графа 5). Номінальна сума процентів під 7 % річних без впливу інфляції становитиме:

(100 000,00) • (0,07) = 7 000,00 грн,

а номінальна сума погашення (номінал плюс проценти) дорівнюватиме 107 000,00 грн.

З урахуванням різних темпів інфляції скоригована сума (графа 6) за формулою

(100 000,00) • (1 + 0,07) • (1 + Т),

де Т — темп інфляції, має становити відповідно:

(100 000,00) • (1 + 0,07) • (1 + 0,06) = 113 420,00 грн;

(100 000,00) • (1 + 0,07) • (1 + 0,08) = 115 560,00 грн;

(100 000,00) • (1 + 0,07) • (1 + 0,11) = 118 770,00 грн.

Дані розрахунку в табл. 6.6 підтверджують, що номінальна норма дохідності за використаною точною формулою буде дещо вищою від результату, обчисленого за спрощеною формулою (як проста сума прогнозу інфляції та бажаної реальної дохідності).

Отже, мінімальна номінальна дохідність вкладень у цінні папери, яку вимагатиме інвестор, має бути не меншою від суми трьох складових: номінальної дохідності за безризиковими вкладеннями, темпу інфляції та надбавки за ризик, яка визначається інвестором самостійно. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн