Главная  - Финансы  - Книги  - Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.3.4. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком

Певні співвідношення доходів і витрат банку дають змогу визначити його фінансову міцність.

Аналіз фінансової міцності ґрунтується на розподіленні витрат банку за ознакою їх залежності від обсягів діяльності. Згідно з цим витрати поділяють на умовно-змінні та умовно-постійні. Умовно-змінні — це витрати, які залежать від обсягу, видів та строків залучених коштів, від кількості послуг, отриманих від контрагентів тощо. До них належать процентні, комісійні, інші банківські та небанківські операційні витрати. Умовно-постійні — це витрати, які меншою мірою залежать від зміни обсягу операцій. До них належать витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, деякі господарські витрати, витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, амортизаційні відрахування тощо.

Поділ витрат на умовно-змінні та умовно-постійні дає змогу виділити і залучити до аналізу категорію проміжного доходу. Проміжний дохід визначається як різниця між загальними доходами банку та умовно-змінними витратами:

ПД = Д – Взмін ,

де ПД — проміжний дохід;

Д — загальні доходи банку;

Взмін — умовно-змінні витрати.

В іншій інтерпретації проміжний дохід можна розглядати як суму постійних витрат і прибутку банку.

Виходячи з того, що доходи банку спрямовуються на відшкодування витрат (умовно-змінних та умовно-постійних) і утворення прибутку, можна записати:

Д = Взмін + Впост + П,

де Впост —умовно-постійні витрати;

П — прибуток банку до оподаткування.

Таким чином, згідно з наведеним вище рівнянням:

ПД = Впост + П.

Для банку з нульовим прибутком правомірним буде рівняння, яким визначається мінімальний проміжний дохід, що забезпечує беззбитковість банку. Тобто за умови, якщо прибуток дорівнює нулю, дохід, який забезпечує беззбитковість, дорівнюватиме постійним витратам:

ПДзмін = Впост .

Виходячи з цього рівень фінансової міцності банку можна визначити за коефіцієнтом безпеки (КБ):

 рівень фінансової міцності банку

Отже, рівень фінансової міцності банку буде тим вищий, чим меншою буде частка проміжного доходу, необхідна банку для відшкодування своїх умовно-постійних витрат. Інакше кажучи, рівень фінансової міцності банку перебуває у зворотній залежності від рівня умовно-постійних витрат у загальному доході банку. Це означає, що нормальний розвиток комерційного банку сприяє підвищенню його фінансової міцності, адже зростання обсягів діяльності за цих умов сприятиме збільшенню доходів. Що ж до умовно-постійних витрат, то вони залишаться незмінними, оскільки не залежать від обсягів діяльності комерційного банку. Тобто рівень умовно-постійних витрат відносно доходів знизиться, спричинивши підвищення рівня фінансової стійкості банку.

Скориставшись попередніми даними щодо доходів і витрат, можна легко обчислити рівень фінансової міцності банку та оцінити його зміну в досліджуваному періоді. Якщо постійні витрати банку у звітному та попередньому році становлять відповідно 23 176 тис. грн і 24 094 тис. грн, коефіцієнт безпеки банку дорівнюватиме:

коефіцієнт безпеки банку;

коефіцієнт безпеки банкуs.

Зміна за період становить 6,92 підпункти.

Розрахунки вказують на те, що в аналітичному періоді рівень фінансової міцності банку збільшився, перш за все внаслідок збільшення обсягів та ефективності його діяльності.

На завершення аналізу фінансової міцності можна визначити «межу» безпеки (МБ) банку й оцінити її динаміку в досліджуваному періоді:

МБ = Д – ПДмін.

Скориставшись наведеними вище даними, отримаємо:

МБ1 = 83 602 – 23 176 = 60426 тис. грн;

МБ0 = 69 540 – 24 094 = 45446 тис. грн.

Відб улися зміни на користь банку: у звітному періоді межа безпеки поширилась на 14 890 тис. грн.

За результатами обчислень можна зробити висновок щодо високого рівня фінансової міцності банку. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн