Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка праці - Завіновська Г. Т.
Економіка праці - Завіновська Г. Т.
<< Содержание < Предыдущая

Додатки

Додаток 1

ОПИС РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники

Цей розділ вміщує професії, що пов’язані з:

— визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;

— вищим державним управлінням;

— правосуддям та прокурорським наглядом;

— керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво різняться своєю складністю і відповідальністю.

2. Професіонали

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузях фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника

(з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) кваліфікації за:

1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста;

2) дипломом про вищу освіту з присудженням наукового ступеня магістра;

3) дипломом про присудження вченого ступеня:

— кандидата наук;

— доктора наук;

4) атестатом про затвердження вченого звання:

— старшого наукового співробітника;

— доцента;

— професора.

3. Фахівці

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання в одній чи

більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання передбачають виконання спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

— молодшого спеціаліста;

— бакалавра;

— спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

— спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

4. Технічні службовці

Цей розділ охоплює професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання, пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, з записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

5. Робітники сфери торгівлі та побутових послуг

До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг чи для торгівлі в крамницях та на ринках.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку чи торгівлею тощо.

Більша частина професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Винятком є професія гримера-пастижера (на роботах високої кваліфікації), що вимагає освітнього рівня молодшого спеціаліста.

6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

Професійні завдання полягають у вирощуванні врожаю; розведенні тварин або полюванні; добуванні риби чи її розведенні; збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної освіти або повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

7. Кваліфіковані робітники з інструментом

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибору способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До цього розділу належать професії, пов’язані з видобутком корисних копалин, будівництвом чи виробленням різної продукції.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійної освіти або повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

Більшість професій, що належать до цього розділу, пов’язані з виконанням робіт середньої кваліфікації та потребують професійної освіти чи професійної підготовки на виробництві.

8. Оператори та складальники устаткування і машин

Цей розділ охоплює професії, що потребують знань, необхідних для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професійні завдання передбачають розроблення корисних копалин чи нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

Професії, пов’язані з виконанням робіт середньої кваліфікації, вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для професій, пов’язаних з виконанням робіт низької кваліфікації, достатньо неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

9. Найпростіші професії

Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань з виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у деяких випадках зі значними фізичними зусиллями.

Професійні завдання пов’язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

Для виконання професійних завдань достатньо неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Додаток 2

ПРИКЛАДИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів. Регулює навантаження електроустаткування, установленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні й вітрові енергетичні установки потужністю понад 50 кВт. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження й обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів більш високої кваліфікації. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Бере участь у прокладанні трас і проводки. Заряджає акумуляторні батареї. Фарбує зовнішні частини приладів і устаткування. Реконструює електроустаткування. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо. Перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

Повинен знати:основи електротехніки; основні положення про постійний і змінний струм в обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнієвих випрямлячів та іншої електроапаратури й електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв; прийоми і способи заміни, зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації; будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електричних величин; прийоми виявлення й усунення несправностей у електромережах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросів; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2-го розряду не менше одного року.

Приклади робіт:

1. Амперметри і вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем — перевірка у спеціальних умовах.

2. Апарати гальмівні та кінцеві вимикачі — ремонт і встановлення.

3. Апаратура пускова магнітних станцій прокатних станів — розбирання, ремонт і складання.

4. Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо — розбирання, ремонт і складання із зачищенням підгорілих контактів, щіток або зміна їх.

5. Випрямлячі селенові — перевірка і ремонт.

6. Воронки, кінцеві муфти — розроблення і монтаж на кабелі.

7. Гірлянди з електроламп — виготовлення з паралельним і послідовним включенням.

8. Деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори, рубильники, пальці та ящики опору — виготовлення.

9. Електродвигуни асинхронні з фазовим ротором потужністю до 500 кВт — розбирання та складання.

10. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт — розбирання, ремонтування та складання.

11. Електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт — розбирання та складання.

12. Електроінструмент — розбирання, ремонтування та складання.

13. Кабелі — перевірка стану ізоляції мегометром.

14. Контролери станцій управління бурової установки — перевірка, ремонт, складання і встановлення.

15. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі — розбирання, ремонтування, складання контакторів, командоапаратів, реле, рубильників, вимикачів.

16. Навантажувачі спеціальні, трюмні, вилочні й складські машини — розбирання, ремонтування і складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів освітлення та сигналізації.

17. Підшипники ковзання електродвигунів — заміна, заливання.

18. Потенціометри електронні автоматики регулювання температури прожарювальних печей та сушильного устаткування — монтаж, ремонт із заміною.

19. Прилади автоматичного вимірювання температури й опору — усунення простих несправностей, заміна датчиків.

20. Проводи кабелів електроживлення — підвід до верстата у газо-

вій трубі.

21. Реле проміжного авторегулятора — перевірка й заміна.

22. Реклама світлова — монтаж.

23. Рубильник, роз’єднувачі — регулювання контактів на одночасне вмикання та вимикання.

24. Центрифуга — ревізія з чищенням тарілок.

25. Щити силової або освітлювальної мережі зі складною схемою (більше восьми груп) — виготовлення і встановлення.

26. Якорі, магнітні котушки, щітко-тримачі електромашин — ремонт та заміна.

Економіст з праці

Завданнята обов’язки.Розроблює програми зростання продуктивності праці та соціального розвитку. Розраховує фонди заробітної плати і чисельності працівників з урахуванням необхідності найраціональнішого використання трудових ресурсів, бере участь у визначенні потреби в робочій силі, плануванні підготовки кваліфікованих кадрів, доводить установлені показники до підрозділів підприємства. Вивчає ефективність застосування чинних форм і систем заробітної плати, матеріального і морального заохочення, готує пропозиції щодо їх удосконалення. Розробляє положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування, сполучення професій і посад, збільшення зон обслуговування й обсяг виконуваних робіт з метою поліпшення використання устаткування, трудових ресурсів і робочого часу. Бере участь у складанні програм соціального розвитку підприємства, у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Складає штатні розклади згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами. Визначає на основі чинних положень розміри премій. Здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок, розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства. Бере участь у підготовці проекту колективного договору і контролює виконання прийнятих зобов’язань. Веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає звітність у зазначені строки і за встановленими формами.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці і заробітної плати, трудове законодавство; економіку праці; економіку й організацію виробництва; порядок розроблення програм зростання продуктивності праці, соціального розвитку, кошторисів використання фондів економічного стимулювання; форми і системи заробітної плати і матеріального стимулювання; методи визначення чисельності робітників; відповідні випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; порядок тарифікації робіт і робітників та встановлення посадових окладів керівникам, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премій; методи обліку й аналізу показників з праці і заробітної плати; основи технології виробництва; правила експлуатації обчислювальної техніки.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний економіст з праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з праці І категорії не менше двох років.

Економіст з праці І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією економіста з праці II категорії не менше двох років, для бакалавра — не менше трьох років.

Економіст з праці II категорії:повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією економіста з праці не менше двох років.

Економіст з праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Додаток 3

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ

(витяг 3 класифікації умов і характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності, важкості і напруженості)

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас — шкідливі і небезпечні умови і характер праці

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

1

Шкідливі хімічні речовини:

Перевищення гранично-допустимої

концентрації (ГДК)

1 клас небезпеки

до 2 разів

2,1—4 рази

> 4 разів

2 клас небезпеки

до 3 разів

3,1—5 разів

> 5 разів

3— 4 класи небезпеки

до 4 разів

4,1—6 разів

> 6 разів

2

Пил переважно фіброгенної дії

Перевищення ГДК

до 2 разів

2,1—5 разів

> 5 разів

3

Вібрація (загальна і локальна)

Перевищення гранично-допустимого

рівня (ГДР)

до 3 дБ

3,1—6 дБ

> 6 дБ

4

Шум

Перевищення ГДР

до 10 дБА

10—15 дБА

> 15 дБА

5

Інфразвук

вище ГДР

6

Ультразвук

вище ГДР

Продовження дод. 3

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас — шкідливі і небезпечні умови і характер праці

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

7

Неіонізуюче випромінювання:

 

 

 

— радіочастотний діапазон,

вище ГДР

— діапазон промислової частоти,

вище ГДР

— оптичний діапазон

(лазерне випромінювання)

вище ГДР

8

Мікроклімат у приміщенні:

 

 

 

— температура повітря, °С

Вище гранично допустимих значень у теплий період або

нижче мінімально допустимих значень у холодний період

до 4°

4,1—8°

Вище 8°

— швидкість руху повітря, м/сек.

Вище рівня допустимих величин у холодний і теплий

періоди року або нижче мінімально допустимих

у теплий період року

до 3 разів

більше 3 разів

— відносна вологість повітря, %

Перевищення рівнів допустимих санітарними

нормативами в теплий період року

до 25 %

більше 25 %

— інфрачервоне випромінювання, Вт/м2

141—350 Вт/м2

351—2800 Вт/м2

понад

2800 Вт/м2

9

Температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі), °С

 

 

 

9

Улітку

до 32

32,1—40

вище 40

Взимку

– (10—14)

– (15—20)

нижче – 20

10

Атмосферний тиск

 

 

 

— підвищений, атм

1,3—1,8

1,9—3,0

понад 3

— знижений (м над рівнем моря)

1100—2000

2100—4000

вище 4000

11

Біологічні фактори

 

 

 

Мікроорганізми:

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 2 разів

2,1—4

> 4

2 клас небезпеки

до 3 разів

3,1—6

> 6

3—4 класи небезпеки

до 5 разів

5,1—10

> 10

Білкові препарати:

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 2 разів

3,1—5

> 5

2 клас небезпеки

до 5 разів

5,1—10

> 10

3—4 класи небезпеки

до 10 разів

10,1—20

> 20

Природні компоненти організму (амінокисло-

ти, вітаміни тощо):

Перевищення ГДК

1 клас небезпеки

до 5 разів

5,1—10

> 10

Продовження дод. 3

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас — шкідливі і небезпечні умови і характер праці

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

11

2 клас небезпеки

до 7 разів

7,1—15

> 15

3—4 класи небезпеки

до 10 разів

10,1—20

> 20

12

Важкість праці

 

 

 

Динамічна робота

 

 

 

— потужність зовнішньої роботи (Вт) при роботі

з участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба

чол. 90

жін. 63

— те саме при роботі за переважною участю

м’язів плечового поясу

чол. 45

жін. 30,5

— маса піднімання і переміщення вантажу, кг

чол. 31—35

35

 

жін. 11—15

15

— дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук

(кількість за зміну)

40001—60000

60001—80000

> 80000

Статичне навантаження

 

 

 

— величина навантаження за зміну, (кг • с) під час тримання вантажу:

 

 

 

  • однією рукою

43001—97000

Понад 97000

  • двома руками

97001—208000

Понад 208000

  • за участю м’язів тулуба і ніг

130001—260000

Понад 260000

 

13

Робоча поза

Перебування в нахиленому положенні до 30° 26—50 % тривалості зміни

Перебування в нахиленому положенні за 30° понад 50 % тривалості зміни

 

Перебування у вимушеному положенні (на колінах, напочіпки і т.п.) до 25 %

тривалості зміни

Перебування у вимушеному положенні (на колінах, напочіпки і т.п.) понад 25 % тривалості зміни

Нахили тулуба

Вимушені нахили понад 30° 101—

300 разів за зміну

Вимушені нахили понад 30° і більше 300 разів за зміну

Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом)

10,1—17 км

за зміну

Понад 17 км

за зміну

 

14

Напруженість праці

 

 

 

Увага:

 

 

 

— тривалість зосередження, % до тривалості зміни

Вище 75

— щільність сигналів у середньому за годину

Вище 300

Напруженість аналізаторних функцій:

 

 

 

Продовження дод. 3

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас — шкідливі і небезпечні умови і характер праці

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

14

— зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

Високоточна

Особливо точна —

з застосуванням

оптичних приладів

— слуху (за виробничої потреби сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Розбірливість слів і сигналів менше 70 %

Емоційна й інтелектуальна напруженість

Розв’язання важких завдань в умовах дефіциту часу й інформації з підвищеною відповідальністю

Особливий ризик, небезпека, відпові-

дальність за безпеку інших осіб

Одноманітність:

 

 

 

— кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

3—2

— тривалість виконання повторюваних операцій,

за секунду

19—2

— час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій, % до тривалості зміни

96 і більше

15

Змінність

Нерегулярна змінність з роботою в нічну зміну

 

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн