Главная - Экономика - Книги - Економіка праці - Завіновська Г. Т.
Економіка праці - Завіновська Г. Т.
<< Содержание < Предыдущая

12.7. Оплата праці державних службовців

Державний службовець — це особа, яка виконує в порядку, установленому законом, обов’язки державної служби відповідно до державної посади за грошову винагороду.

Праця державних службовців — специфічна сфера трудової діяльності, по своїй суті управлінська, спрямована на вирішення тих завдань, які поставлені перед конкретним органом державного управління і документально закріплені законодавчим або іншим нормативним правовим актом.

Важливою особливістю управлінської праці державних службовців є багатоаспектність, комплексність підходу й узгодженість рішень з окремих питань. Державні службовці приймають рішення щодо проблем політичного, організаційного, управлінського, економічного, технічного, соціально-психологічного і правового характеру.

Заробітна плата державних службовців складається із:

 • посадових окладів;
 • доплат за класний ранг;
 • надбавок за особливі умови державної служби;
 • надбавок за вислугу років;
 • премій за результати роботи державного службовця.

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків, ролі і місця посади в структурі державного органу.

Згідно з Законом України «Про державну службу» установлено сім категорій посад службовців.

Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються.

Доплата за ранг проводиться відповідно до присвоєного рангу. Розміри щомісячних надбавок за кваліфікаційний ранг установлені в абсолютних розмірах і становлять 25—30 % заробітку.

Установлюються такі ранги державних службовців:

 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1-й ранг;
 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3-й ранг;
 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5-й ранг;
 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7-й ранг;
 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до п’ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9-й ранг;
 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11-й ранг;
 • службовцям, які обіймають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13-й ранг.

Положення про ранги службовців затверджується Кабінетом Міністрів України. Ранг службовців присвоюється відповідно до посади, яку вони обіймають, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України.

Ранги, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються Кабінетом Міністрів України.

Ранги, які відповідають посадам третьої—сьомої категорій, присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на посаді, яку обіймає, два роки. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах:

понад 3 роки — 10 %,

понад 5 років — 15 %,

понад 10 років — 20 %,

понад 15 років — 25 %,

понад 20 років — 30 %,

понад 25 років — 40 %.

Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розміри премій визначаються за результатами діяльності державного службовця і максимальними розмірами не обмежуються. Порядок виплати премій і надбавок за особливі умови державної служби установлюються керівниками органів влади.

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України.

Згідно з Законом України «Про державну службу» оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків; сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.

Контрольні запитання та завдання

1. Які системи заробітної плати застосовуються на підприємстві, в організації? Дайте їх класифікацію.

2. Які умови ефективного застосування форм заробітної плати?

3. Як розраховується заробіток за окремими системами заробітної плати?

4. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.

5. Чим різняться індивідуальні й колективні системи оплати?

6. Які методи розподілу колективного заробітку?

7. Що таке КТУ? Для чого він використовується?

8. Які функції виконує преміювання?

9. Які види преміювання?

10. Які відмінності преміювання робітників і керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців?

11. У чому сутність участі працівників у прибутках?

12. Як здійснюється розподіл певної частини прибутку між працівниками?

13. Як здійснюється оплата праці державних службовців? 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн