Главная  - Политэкономия  - Книги  - Основи економічної теорії: політекономічний аспект
Основи економічної теорії: політекономічний аспект
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

§ 2. Поділ праці та організація управління

Суспільний поділ праці безпосередньо пов'язаний з організа-ційно-управлінською структурою суспільного виробництва. Спеціа-лізація виробництва створює умови для виділення окремих функ-цій управління і управлінських підрозділів, які об'єднуються в пев-ну організаційну структуру. Управління відокремлюється від вироб-ництва і стає самостійною сферою, що відіграє вирішальну роль у формуванні якісних ознак економічної системи, передусім у плані її соціально-економічної ефективності.

Сфера управління має власну організаційну структуру, заснова-ну на внутрішньому поділі управлінської праці. Горизонтальну схе-му поділу широко застосовують при розподілі великого масиву робіт на численні локальні виробничі функції чи завдання як на рівні великих підприємств, так і на галузевому рівні організації та уп-равління економікою.

Вертикальна схема організації управління забезпечує координа-цію окремих управлінських функцій горизонтального рівня з ме-тою досягнення загальних цілей виробничої системи (підприємст-ва, галузі чи всього народного господарства). Характер виробничо-го процесу і принципи поділу праці всередині виробничих систем всіх рівнів визначають певну комбінацію горизонтальної та верти-кальної організації управління, власне її систему. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим