Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера А
Економічна енциклопедія. Літера А
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ [АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ]

(від фр. aval - порука) - кредит банку, що надається клієнтові для забезпечення його гарантійних зобов'язань. Призначення А.к.- покрити зобов'язання клієнта, якщо він фінансове неспроможний виконати їх самостійно. А.к. має варіанти Гарантій або доручень: доручення щодо кредиту, гарантія платежу, гарантія поставок, позики, подат-кові, страхові, митні, транспортні та інші доручення.

АВАНГАРДНИЙ [АВАНГАРДНЫЙ]

(фр. avant-garde, від avant - попереду і garde - охо-рона, букв.- передова охорона) - належ-ний до авангарду, передовий, той, що йде в перших лавах.

АВАНЗАЛ [АВАНЗАЛ]

(від фр. avant - перед і нім. Saal - зал) - передній зал, приймальня.

АВАНС [АВАНС]

(фр. avance - задаток, від avancer - платити наперед) - попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбут-ніх платежів за матеріальні цінності, на ви-конання робіт, надання послуг. А. виплачується підприємствами (організаціями) пра-цівникам у рахунок заробітної плати, на гос-подарські витрати, витрати на відряджен-ня, для придбання малоцінного майна. Між підприємствами та організаціями виплата А. допускається під час укладання господар-ських чи підрядних контрактів, договорів з метою надання договірним сторонам більшої взаємодовіри. Тим самим Гарантується попереднє перерахування грошей виконав-цеві для покриття його початкових видатків, пов'язаних з виконанням програм (робіт), передбачених умовами договору. Розмір А., строки виплати та порядок погашення виз-начаються угодами (контрактами) між сто-ронами. На практиці у вигляді А. сплачується частина майбутньої суми оплати, що становить 10-15% її загального обсягу. У зовнішній торгівлі під авансовим платежем розуміється будь-який платіж, проведений покупцем-замовником до моменту відванта-ження товару чи надання послуг. Повний А. виплачується досить рідко і є найневигід-нішою для імпортера формою розрахунків (для експортера-навпаки). А. обов'язковий при поставках на умовах кредиту і ста-новить, як правило, 10-25% вартості кон-тракту. Повернення А. при невиконанні зо-бов'язань експортером забезпечується бан-ківською гарантією. Як і завдаток, А. є ма-теріальним підтвердженням реальності умов укладення договору, але, на відміну від завдатку, він не є способом забезпечення виконання зобов'язань. При виконанні до-говірного зобов'язання А. зараховується у рахунок остаточного платежу за договірни-ми зобов'язаннями. При розторгненні дого-вору А. повертається повністю або частково залежно від умов договору.

АВАНСОВА ЗАКУПІВЛЯ (АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА]

- форма комерційно-торговельних операцій, договірних зобов'язань. Сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів у вигля-ді авансових поставок, надає визначеному покупцю (партнеру) початкове незначні партії товару на підставі відповідних догово-рів (угод). Товари можуть надаватись на за-садах передоплати, неповної оплати або авансом з оплатою (розрахунком) після про-дажу товару стороною-покупцем. Покупець, у ролі якого найчастіше виступають гуртові (оптові) чи роздрібні торговельні організації, будучи зацікавленим у розширенні свого асортиментного торгового набору та можли-востях завоювання регіонального й товар-ного ринків, здійснює авансові закупки як додатковий засіб розширення своєї діяль-ності 1 набуття додаткових прибутків без до-даткових капіталовкладень. У договорах А.з. товарів можуть передбачатись умови проведення маркетингових акцій з метою вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку, формування попиту населення.

АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ [АВАНСИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ)

- Див. Капітал авансований. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн