Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Б
Економічна енциклопедія. Літера Б
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БАЙ [БАЙ]

(тюрк.) - багатій, великий зем-левласник, лихвар.

БАЙ-БЕК [БАЙ-БЕК]

(англ. buy-back-вику-повувати) - особливі умови контрактів то-варообмінних операцій, за якими прода-вець, який постачає обладнання, одержує від покупця оплату за нього не грішми, а су-мою вартості товарів, виготовлених на цьо-му обладнанні.

БАЙЗА [БАЙЗА]

- розмінна монета Оману, дорівнює 1 /1000 ріала Саїді.

БАЙТ [БАЙТ]

(від англ. byte) - одиниця об-сягу інформації, якою комп'ютер може опе-рувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 бітам.

БАКАЛАВР [БАКАЛАВР]

(латин. baccalau-reus, від baccalarius - старший студент, клерк, землероб-орендар - з кельт.) - 1. Початковий вчений ступінь у ряді країн. 2. У Франції - особа, що одержала документ про закінчення середньої освіти.

БАКАЛІЯ [БАКАЛЕЯ]

(від араб. баккал - продавець харчів) - магазини або відділи, що торгують: хлібопродуктами, м'ясопро-дуктами, сіллю, цукром, чаєм, прянощами тощо.

БАКШИШ [БАКШИШ]

(перс. - дарунок) - хабар, подачка, чайові.

БАЛ [БАЛ]

(від фр. balle - куля) - 1. Умовна одиниця, за якою визначають ступінь нау-кових знань або якості певного явища, дії. 2. Оцінка успішності й поведінки у навчальних закладах. 3. Одиниця для оцінки в деяких видах спортивних змагань тощо.

БАЛАНС [БАЛАНС]

(від фр. balance-ваги) - вага, рівновага, врівноважування. Система взаємопов'язаних показників, котрі характеризують наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, їх розміщення та використання. Це кількісне і структурне співвідношення, що складається з двох ідентичних частин, де зазначаються показники балансу: надходження (нагромадження); витрати (розміщення) одних і тих самих показників (основних фондів та оборотних коштів: засобів виробництва, грошей, товарно-матеріальних цінностей). Б. складається у вартісному вимірі (грошовому вираженні) або у натуральному (фізичному) вимірі. Б. -це документ, у якому міститься балансовий звіт господарської одиниці за певний період (квартал, рік). Б. активний, коли надходження перевищують виграти (платежі), а пасивний Б. -коли витрати (платежі) перевищують надходження. У ряді країн існує практика складання внутрішніх і зовнішніх Б. Внутрішній Б. використовується для планування та управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства (компанії), аналізу результатів його виробничих, торгових та фінансових операцій, контролю за роботою філій. Зовнішній Б. разом з іншими формами зовніш-ньої звітності є єдиним і найповнішим легальним джерелом інформації. Зміст, структура і порядок представлення зовнішнього Б. встановлюються законодавством держави. Б. подають в державні керівні та подат-кові органи, б анки, фондові біржі, публіку-ють у спеціальних виданнях. На підставі Б. судять про стан, можливості, рівень і перспективи розвитку підприємства (компанії).

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ [БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ]

- одна з найважливіших форм бухгалтерської звітності, що відобра-жає стан, обсяги, склад, розміщення, вико-ристання і джерела формування матеріаль-них, фінансових засобів підприємств, ор-ганізацій, установ різних форм власності на певну дату - найчастіше на кінець і початок облікового (звітного) періоду. Він складаєть-ся з двох частин: активної (лівої) та пасивної (правої). Активи відбивають склад і розмі-щення засобів підприємства (фірми), а паси-ви - джерела їх утворення і розміщення. В обох частинах розглядаються з різних пози-цій одні й ті самі ресурси, тому ці частини між собою сумарно збігаються. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування