Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Б
Економічна енциклопедія. Літера Б
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БАЙ [БАЙ]

(тюрк.) - багатій, великий зем-левласник, лихвар.

БАЙ-БЕК [БАЙ-БЕК]

(англ. buy-back-вику-повувати) - особливі умови контрактів то-варообмінних операцій, за якими прода-вець, який постачає обладнання, одержує від покупця оплату за нього не грішми, а су-мою вартості товарів, виготовлених на цьо-му обладнанні.

БАЙЗА [БАЙЗА]

- розмінна монета Оману, дорівнює 1 /1000 ріала Саїді.

БАЙТ [БАЙТ]

(від англ. byte) - одиниця об-сягу інформації, якою комп'ютер може опе-рувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 бітам.

БАКАЛАВР [БАКАЛАВР]

(латин. baccalau-reus, від baccalarius - старший студент, клерк, землероб-орендар - з кельт.) - 1. Початковий вчений ступінь у ряді країн. 2. У Франції - особа, що одержала документ про закінчення середньої освіти.

БАКАЛІЯ [БАКАЛЕЯ]

(від араб. баккал - продавець харчів) - магазини або відділи, що торгують: хлібопродуктами, м'ясопро-дуктами, сіллю, цукром, чаєм, прянощами тощо.

БАКШИШ [БАКШИШ]

(перс. - дарунок) - хабар, подачка, чайові.

БАЛ [БАЛ]

(від фр. balle - куля) - 1. Умовна одиниця, за якою визначають ступінь нау-кових знань або якості певного явища, дії. 2. Оцінка успішності й поведінки у навчальних закладах. 3. Одиниця для оцінки в деяких видах спортивних змагань тощо.

БАЛАНС [БАЛАНС]

(від фр. balance-ваги) - вага, рівновага, врівноважування. Система взаємопов'язаних показників, котрі характеризують наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, їх розміщення та використання. Це кількісне і структурне співвідношення, що складається з двох ідентичних частин, де зазначаються показники балансу: надходження (нагромадження); витрати (розміщення) одних і тих самих показників (основних фондів та оборотних коштів: засобів виробництва, грошей, товарно-матеріальних цінностей). Б. складається у вартісному вимірі (грошовому вираженні) або у натуральному (фізичному) вимірі. Б. -це документ, у якому міститься балансовий звіт господарської одиниці за певний період (квартал, рік). Б. активний, коли надходження перевищують виграти (платежі), а пасивний Б. -коли витрати (платежі) перевищують надходження. У ряді країн існує практика складання внутрішніх і зовнішніх Б. Внутрішній Б. використовується для планування та управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства (компанії), аналізу результатів його виробничих, торгових та фінансових операцій, контролю за роботою філій. Зовнішній Б. разом з іншими формами зовніш-ньої звітності є єдиним і найповнішим легальним джерелом інформації. Зміст, структура і порядок представлення зовнішнього Б. встановлюються законодавством держави. Б. подають в державні керівні та подат-кові органи, б анки, фондові біржі, публіку-ють у спеціальних виданнях. На підставі Б. судять про стан, можливості, рівень і перспективи розвитку підприємства (компанії).

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ [БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ]

- одна з найважливіших форм бухгалтерської звітності, що відобра-жає стан, обсяги, склад, розміщення, вико-ристання і джерела формування матеріаль-них, фінансових засобів підприємств, ор-ганізацій, установ різних форм власності на певну дату - найчастіше на кінець і початок облікового (звітного) періоду. Він складаєть-ся з двох частин: активної (лівої) та пасивної (правої). Активи відбивають склад і розмі-щення засобів підприємства (фірми), а паси-ви - джерела їх утворення і розміщення. В обох частинах розглядаються з різних пози-цій одні й ті самі ресурси, тому ці частини між собою сумарно збігаються. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим