Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Б
Економічна енциклопедія. Літера Б
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БАНІ [БАНИ]

- розмінна монета Румунії, дорівнює 1/100 лея.

БАНК [БАНК]

(від італ. banco - контора) - кредитно-фінансова інституція, що акуму-лює кошти, здійснює залучення та нагрома-дження вільних грошових коштів (вкладів) юридичних і фізичних осіб (пасивні опера-ції), а також здійснює платіжні грошові опе-рації та операції з цінними паперами. Проводить кредитування організацій, підпри-ємств і населення (надає кредити, позики). Банківські структури беруть свій початок з XIV ст. (Італія, Німеччина, Нідерланди). Перший акціонерний Б. засновано в Лондо-ні (1694 р.). Банківська система в Україні почала формуватись з середини XVIII ст. (Львів, Київ, Харків, Одеса, Катеринослав, Херсон). В Україні створено широку мережу Б. Банківська система тут дворівнева і скла-дається з Національного Б. та комерційних Б. різних форм власності. Національний банк України - центральний державний банк, що проводить єдину державну банків-ську фінансово-грошову політику щодо вар-тості (ціни, співрозмірності) грошової оди-ниці, грошового обігу, системи кредитів, координує банківську систему загалом, виз-начає курс грошової одиниці співвідносно з валютами інших країн, організовує внут-рішньодержавні і міжнародні банківські розрахунки. Він регулює валютний курс і кредити, контролює діяльність комерційних Б., забезпечує зберігання резервів і запасів грошових засобів, цінних паперів, золота і коштовностей. Він також обслуговує дер-жавний борг країни. Національний Б. нази-вають ще "банком банків". Йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових зна-ків. Комерційні Б. - найчастіше недержав-ні банки, вони створюються на акціонерних чи пайових засадах і виконують широке коло банківських операцій, обслуговують переважно організації, підприємства, нада-ють банківські послуги населенню, проводя-чи безготівкові та готівкові банківські опера-ції. Основні функції комерційних Б.: надан-ня кредитів, прийом депозитів (вкладів), ведення рахунків, виплата грошей за вкла-дами, купівля і реалізація цінних паперів, валюти та надання інших послуг. Комерцій-ні Б. можуть бути спеціалізованими (ощад-ними, іпотечними, емісійними, інвестицій-ними, кліринговими тощо) та універсаль-ними. Складають основу кредитної системи держави. Банківська діяльність в Україні регулюється Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 30.09.91 р.

БАНК АКЦЕПТАНТ [БАНК АКЦЕПТАНТ)

(ла-тин. acceptans - той, хто приймає) - банк, що взяв на себе зобов'язання сплати рахунків.

БАНК БАНКІВ (БАНК БАНКОВ]

- централь-ний банк, що виконує функції головного координуючого органу й методичного цен-тру. Він може видавати міжбанківські кре-дити й зберігати депозити, створювати ре-зерви. Йому належить право випуску гро-шей в обіг, випуску національних знаків, проведення грошової емісії, контролю ко-мерційних банків.

БАНК-ҐАРАНТ (БАНК-ГАРАНТ)

(фр. garant- поручитель) - банк, який дає ґарантію - поручительство (поруку) за свого клієнта - юридичну чи фізичну особу щодо дотриман-ня (виконання) майнових (фінансових) зо-бов'язань свого клієнта перед третьою (юри-дичною чи фізичною) особою (стороною) щодо виконання умов договору (контракту), забезпечення кредиту, інвестиційних проек-тів. За цю послугу ґарантоотримувач спла-чує Б.-г. певний відсоток від забезпеченої Гарантією суми. Гарантії надаються при внутрішньодержавних і міждержавних фі-нансово-комерційних операціях. Пошире-ними є платіжні Гарантії, коли Б.-г. зобов'я-зується перед кредитором (експортером) від-повідати за виконання платником (імпорте-ром) його платіжних зобов'язань за контрак-том. Б.-г. може забезпечувати виконання інших договірних зобов'язань у грошовій формі (повернення авансу, виконання ко-мерційних контрактів та ін.) - надавати т. зв. контрактні гарантії.

БАНК ДАНИХ (БАНК ДАННЫХ)

- нагрома-джена, систематизована, сконцентрована (в архівах, бібліотеках, каталогах, картотеках, пам'яті комп'ютера) інформація (економіч-ного, політичного, історичного та ін. харак-теру), пристосована і доступна для індивіду-ального чи колективного користування. Ін-формація може бути внутрішня (окремих організацій, установ), віооліча (окремих ві-домств), міжвідомча й загальнодержавна.

БАНК-ДИЛЕР [БАНК-ДИЛЕР]

-комерційний банк, що здійснює операції з реалізації дер-жавних цінних паперів на фондових ринках.

БАНК ДІЛОВИЙ [БАНК ДЕЛОВОЙ]

-різно-вид комерційних банків у Франції, що фі-нансують і довгостроково кредитують фір-ми. Від депозитних банків різняться тим, що останні спеціалізуються на короткотерміно-вих операціях.

БАНК ДОВІРЧО-ОЩАДНИЙ [БАНК ДОВЕРИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ]

- коопе-ративна банківська установа у Великобри-танії, яка акумулює невеликі збереження на-селення і використовує їх для кредитування держави. За характером операцій вона є по-дібною до комерційного банку.

БАНК ЕМІТЕНТНИЙ [БАНК ЭМИТЕНТНЫЙ]

(латин, emittens (emitentis) - той, що випускає) - банк, уповноважений держа-вою (здебільшого Національний банк) здійснювати випуск грошових знаків, цінних па-перів та інших платіжно-розрахункових до-кументів (знаків). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим