Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера З
Економічна енциклопедія. Літера З
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЗБОРИ [СБОРЫ]

- різноманітні види подат-ків, платежів, стягнень, які в обов'язковому порядку сплачуються підприємствами, ор-ганізаціями, установами, громадянами за послуги, надані їм державними органами.

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (СБОРЫ АКЦИОНЕРОВ]

- вищий орган управління акціонер-ним товариством, який вирішує найважли-віші питання діяльності товариства (розпо-діл прибутку, емісія акцій, визначення роз-міру дивідендів тощо).

ЗБУТ [СБЫТ]

-продаж, реалізація продук-ції, товарів підприємством, організацією, фізичною особою з метою отримання гро-шової виручки, забезпечення надходжень грошей.

ЗБУТ ТОВАРУ [СБЫТ ТОВАРА]

- система виробничо-господарських торговельно-збу-тових дій, спрямована на просування това-рів із сфери виробництва у сферу торгівлі або споживання. Організація збуту включає комплекс дій, операцій, зокрема оцінку кон'-юнктури і розробку перспективних планів реалізації продукції: визначення регіональ-них і товарних ринків, їх ємності, діючих і потенційних покупців, вивчення організа-цій-конкурентів, їхніх можливостей, пози-тивних позицій і негативних сторін; визна-чення оптимальних товаропровідних транс-портних схем, оцінка фінансових збутових витрат, пошук шляхів їх скорочення, розроб-ка маркетингової стратегії - форм і техно-логії збуту, рекламних заходів, методів фор-мування попиту, закріплення і зміцнення конкурентних позицій на ринку, оцінка ефективності й розрахунки прибутковості збутових операцій.

ЗБУТОВА ЗНИЖКА [СБЫТОВАЯ СКИДКА]

- знижка з оптової ціни, що надається під-приємством - виробником продукції орга-нізації, яка здійснила її збут, за виконання функцій збуту, надання допомоги в продажу продукції.

ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС [СВОДНЫЙ БАЛАНС]

-узагальнюючий баланс, балансовий звіт, що об'єднує певні баланси за окремими ви-дами витрат, ресурсів, джерел доходів і ви-датків (напр., зведений фінансовий баланс держави).

ЗВЕДЕНИЙ ПОКАЗНИК (СВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ]

- сумарний узагальнюючий економічний показник, який охоплює бага-то його складових показників (напр., зведе-ний показник обсягу виробництва молока усіма господарствами країни).

ЗВЕДЕННЯ [СВО ДКА]

- 1. Зведення, що об'єднує певного роду показники, дані, згру-повані в єдиний список за певними ознака-ми (напр., зведення даних про випуск про-дукції). 2. Згруповані дані з певного питан-ня. Складається за вказівкою керівного ор-гану, посадової особи за встановленим по-рядком. 3. може мати вигляд таблиці. З.для керівника підписується складачем, для ви-щої установи - керівником організації.

ЗВЕДЕННЯ В СТАТИСТИКУ [СВОД В СТАТИСТИКУ]

-перевірка, систематизація, об-робка та підрахунок первинних даних, одер-жаних внаслідок статистичного спостере-ження. З.в.с. буває двох типів: 1) наукове узагальнення первинних статистичних да-них, складовими елементами якого є групу-вання статистичних показників за характе-ристиками типових груп і підгруп, підраху-нок групових і загальних підсумків; 2) оброб-ка та підрахунок підсумків зведення першо-го типу. За способом організації розрізня-ють: зведення централізоване, коли всі пер-винні статистичні матеріали зосереджено в одному центральному органі і там підсумо-вуються; зведення децентралізоване, коли всю роботу щодо перевірки, систематизації, обробки та підрахунку первинних даних спостереження здійснюють на місцях (у ра-йонних, обласних органах статистики), піс-ля чого зведені матеріали надсилають у цен-тральний статистичний орган.

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО (ПРАВО ОБЫЧАЯ]

- система норм, правил поведінки, заснована не на офіційно прийнятих юридичних зако-нах, а на звичаях, що традиційно сформова-ні протягом тривалого часу в даній країні або суспільному середовищі. У ряді випадків З.п„ яке не вступає у суперечність із чинним законодавством, визнається як юридична норма, т. зв. правило неписане. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим