Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера З
Економічна енциклопедія. Літера З
<< Содержание < Предыдущая

ЗРОСТАЮЧА ВІДДАЧА [ВОЗРАСТАЮЩАЯ ОТДАЧА]

- збільшення граничного продук-ту за рахунок послідовного впровадження у виробництво додаткової одиниці одного з ресурсів, що застосовуються у виробництві.

ЗУСТРІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ]

- відповідь на пропози-цію про продаж або купівлю товару в певній кількості за певною ціною, яка містить умо-ви про укладення угоди.

ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ [ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ]

- 1. Продаж непродовольчих та окремих видів продовольчих товарів організа-ціями торгівлі, як правило, на організованих (колись колгоспних) ринках, у місцях заку-півлі с.-г. сировини з метою заохочення сіль-ського населення до розширення продажу або здачі заготівельним організаціям про-дукції власного виробництва. Виникла у 1930-1932 рр., коли внаслідок колективіза-ції сільського товаровиробництва постала проблема забезпечення населення, здебіль-шого міського, продуктами харчування. Ор-ганізація З.т. сприяла більшому напливу товарів у торгівлю через закупівельні пун-кти державної торгівлі й споживчої коопера-ції, коли здавачам с.-г. продуктів в обмін на здані продукти видавались дефіцитні това- ри й реманент за пільговими цінами. Через З.т. стимулювалась також заготівля вто-ринної сировини й металобрухту. 2. Торгів-ля, яка ґрунтується на зустрічних зобов'я-заннях експортерів та імпортерів товарів, котрі в єдиному двосторонньому документі (контракті) фіксують розміри взаємних зо-бов'язань за поставками. Здійснюється в ос-новному у формі бартерних операцій, які являють собою безвалютний, але оцінений у валюті обмін товарами. 3. Зустрічні заку-півлі товарів експортерами за частину вар-тості товарів, що постачаються; комплекта-ція Імпортованого обладнання частинами та деталями виробництва країни-імпорте-ра; компенсаційні угоди для погашення фі-нансового чи товарного кредиту, який нада-ний стороною-постачальником. 4. В умовах товарної кризи, ринкової незбалансованос-ті попиту і пропозиції зустрічний продаж то-варів для зацікавлення чи матеріального за-охочення за виконання населенням певних робіт, послуг, виготовлення і здачу державі товарів. При З.т. в обмін на здачу коштов-ностей, золота, антикваріату населенню ви- давались продукти харчування. У промис-ловості і споживчій кооперації продавались дефіцитні товари для стимулювання зда-вачів молока, яєць, лікарських рослин, хут-ра, металобрухту тощо.

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ [ВСТРЕЧНЫЙ ИСК]

- позов, що подається на позивача у той са-мий суд для одночасного розгляду обох по-зовів. Відповідачем по З.п. може бути лише позивач первинного позову. Зустрічну по-зовну заяву подають у письмовій формі з до-даними копіями для відповідача по З.п. з оплатою державного мита на загальних під-ставах. З.п. має бути заявлений з таким роз-рахунком, щоб відповідач міг своєчасно оз-найомитись з ним, одержавши копію заяви, і підготуватися до захисту проти зустрічних вимог. До пред'явлення З.п. позивач пови-нен вжити всіх необхідних заходів щодо можливого врегулювання спору перед звер-ненням у суд чи державний арбітраж - пре-д'явити другій стороні претензію.

ЗУСТРІЧНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ [ВСТРЕЧНАЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ]

- продаж непро-довольчих та окремих видів продовольчих товарів організаціями державної торгівлі та споживчої кооперації на сільських ринках, а також у місцях закупівлі с.-г. продуктів і си-ровини. Організація З.п.т. сприяє посилен-ню економічних зв'язків між містом і селом, поліпшенню забезпечення працівників сіль-ського господарства необхідними товарами. За допомогою З.п.т. споживча коооперація стимулює заготівлю с.-г. продуктів, сирови-ни, а також утильсировини і металевого брухту. Здавачам сировини продають то-вари широкого вжитку. Ефективним є зуст-річний продаж насіння, с.-г. інвентарю, добрив. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим