Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера М
Економічна енциклопедія. Літера М
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

МАСА ГРОШОВА [МАССА ДЕНЕЖНАЯ]

- загальний обсяг випущених грошових зна-ків, що перебувають в обігу у населення, під-приємств, організацій, у банках.

МАСА КОНКУРСНА [МАССА КОНКУРСНАЯ]

- майно боржника, на яке може бути спря-моване судове стягнення в процесі конкур-су задоволення претензій кредиторів.

МАСА КРИТИЧНА [МАССА КРИТИЧЕСКАЯ]

- обов'язковий набір нововведень, закладених у товар, аби він вважався су-часним.

МАСИВ ДАНИХ (МАССИВ ДАННЫХ]

- на-бір, група, серія чисел або елементів, систе-матизованих у певному порядку, як правило, у вигляді матриць.

МАСЛОСОЮЗ [МАСЛОСОЮЗ]

-союз моло-чарських кооперативів, заснований 1907р. в Стрию (тепер Львівської області) під наз-вою Крайовий Господарсько-Молочарський Союз на базі Союзу Руських Молочарських Спілок, що діяв з 1905 р. при філіалі това-риства "Просвіта". До 1914 р. М. об'єднував близько 100 невеликих молочарських спі-лок, яким селяни постачали близько 7,5 млн д молока і які виробляли близько 300 000 кг масла на рік. Після занепаду, спричиненого війною, М. було реорганізовано: з 1925 р. змінено статут, назву, до керівництва при-йшли фахівці. У Львові містилася його Го-ловна Торговельна Агентура. Центральні органи М. здійснювали організаторсько-інструкторську, торговельну, контрольно-технічну та агрономічно-ветеринарну ро-боту через посередництво своїх відділів, ви-давали щомісячний журнал "Кооперативне молочарство". З 1925р. М. уже розпочав екс-порт продукції. Було утворено Районові Мо-лочарські Спілки замість малих спілок, що дало можливість їх краще технічно оснас-тити й збільшити прибутковість. З 1928 р. їх перетворено на Районові молочарні з обся-гом діяльності на багато сіл. Майже всі вони мали добре технічне устаткування, фаховий технічний персонал, ветеринарні лікарні, гуртові й звичайні крамниці. М. був найак-тивнішим сектором української кооперації у Західній Україні, який разом з "Сільським господарем" дуже активно працював над піднесенням господарської культури укра-їнського села. У 1939 р. молочарську коопе-рацію було включено в так звану харчову кооперацію, що була кооперацією лише за назвою. У 1944 р. діяльність молочарської кооперації ліквідована.

МАС-МЕДІА [МАСС-МЕДИА]

- засоби масо-вої інформації (газети, журнали, кіно, теле-бачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.), призначені для інформування населення про події в соціально-економічному, полі-тичному, культурному і духовному житті на-роду, держави. Є важливим засобом інфор-маційного забезпечення і формування сві-тогляду народу.

МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО [МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО]

- тип організації вироб-ництва, що характеризується безперервним виготовленням великої кількості однорідної продукції протягом тривалого часу при пос-тійному повторенні виробничого процесу на всіх ділянках, лініях і робочих місцях.

МАСОВЕ ЯВИЩЕ [МАССОВОЕ ЯВЛЕНИЕ]

- надзвичайно поширене у природі і в житті явище.

МАСОНИ [МАСОНЫ]

- члени таємної спілки "вільних ка-менярів". їх рух сформувався на межі XVII-XVIII ст. у Великобританії, потім у Франції та інш их країнах Європи і поширився на аме-риканський та інші континенти. Назву і час-тину обрядів М. запозичили у середньовіч-них будівників культових споруд, а також рицарів хрестоносців-"храмовників". У про-повідях морального вдосконалення М. по-єднували заклики свободи, братства з куль-том елітарності, просвітительство - з міс-тикою, лібералізм - з консерватизмом.

МАСОНСТВО [МАСОНСТВО]

- космополітичний релігійно-етичний рух, альтерна-тивний до державних структур і державної ідеології. Учасники його визнають Великого будівничого світу як творця всього ладу в природі й називають себе будівничими його храму. Масони закликають до морального удосконалення та об'єднання людей неза-лежно від їхньої релігійної, національної на-лежності, на принципах рівності, взаємо-допомоги й вірності. М., як організаційна форма, запозичена у середньовічних каме-нярів, мулярських гільдій. Від них запози-чена назва і форми об'єднань - ложі. Основоположною датою для М. вважають 1717р., коли існуючі на території Англії ложі об'єдналися у Велику Ложу або Великий Схід Англії, що назвав себе провід-ною ложею. Потім в Англії воно почало від-ходити від засад християнства і вчення церкви, що призвело до гострих виступів пап проти М.й заборони участі у них като-ликів. М. брало активну участь у революцій-них рухах [декабристи, польські повстання, революції в Південній Америці тощо). Воно використовувалось для конспірації опози-ційних рухів проти пануючого ладу. Пізніше в державах з тоталітарними режимами М. було заборонене. В Україну М. прийшло із Західної Європи, а також через Польщу і Росію. Перша масонська ложа заснована в 1742 р. шляхтичами на Волині. З 1758 р. іс-нувала під назвою "Трьох богинь" у Львові. Потім М. поширювалось в Галичині, Лівобе-режній Україні і на Слобожанщині. Його впливи посилилися в часи гетьманування К.Розумовського, який був членом варшав-ської ложі "Трьох братів". Масонами були й брат гетьмана і його сини. Серед масонів другої половини XVIII ст. і початку XIX ст. - багато представників українських старшин-сько-шляхетських родин, як Капністи, Ко-чубеї, Кулябки, Лукашевичі, Родзянки, Ско-ропадські, Тарновські та ін. Поширенню М. в Україні сприяла також участь українців у російських масонських ложах ("З'єднані слов'яни", Київ, 1818р.). Їхня діяльність ма-ла суттєвий вплив на розвиток слов'яно-фе-дералістичних ідей в Україні і сприяла роз-виткові українського національно-політич-ного руху, що викликало репресивні дії з боку російського уряду. В 1822 р. царським ука-зом масонський рух був заборонений в усій Російській імперії. Проте масонські ложі діяли конспіративне і їхні члени брали участь в декабристському русі та інших та-ємних політичних організаціях. Протягом XIX ст. масонські ложі діяли в Києві, Жито-мирі, Кам'янці-Подільському, Одесі, Полта-ві.У 1900р. п'ять лож із цих міст об'єдналися у Велику ложу України. Згодом з'явилися ще дві ложі: "Шевченко" у Харкові і "Братер-ство" у Чернігові. Членами цих лож були ви-датні українські політичній культурні діячі кінця XIX і початку XX ст. Його представни-ками були: С.Моркотун, С.Петлюра, П.Ско-ропадський, С.Єфремов, Д.Дорошенко, В.За-тонський. М. мало великий вплив на роз-виток визвольного руху у 1918-1921 рр. У квітні 1918 р. в Києві сформувалася Велика ложа України. За радянських часів М. було заборонене. В еміграції одним із перших видатних українців, зв'язаних з М. у Франції, був Г. Орлик. У США українських масонських лож не було, існували тільки масонські клуби. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування