Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера М
Економічна енциклопедія. Літера М
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

МАСА ГРОШОВА [МАССА ДЕНЕЖНАЯ]

- загальний обсяг випущених грошових зна-ків, що перебувають в обігу у населення, під-приємств, організацій, у банках.

МАСА КОНКУРСНА [МАССА КОНКУРСНАЯ]

- майно боржника, на яке може бути спря-моване судове стягнення в процесі конкур-су задоволення претензій кредиторів.

МАСА КРИТИЧНА [МАССА КРИТИЧЕСКАЯ]

- обов'язковий набір нововведень, закладених у товар, аби він вважався су-часним.

МАСИВ ДАНИХ (МАССИВ ДАННЫХ]

- на-бір, група, серія чисел або елементів, систе-матизованих у певному порядку, як правило, у вигляді матриць.

МАСЛОСОЮЗ [МАСЛОСОЮЗ]

-союз моло-чарських кооперативів, заснований 1907р. в Стрию (тепер Львівської області) під наз-вою Крайовий Господарсько-Молочарський Союз на базі Союзу Руських Молочарських Спілок, що діяв з 1905 р. при філіалі това-риства "Просвіта". До 1914 р. М. об'єднував близько 100 невеликих молочарських спі-лок, яким селяни постачали близько 7,5 млн д молока і які виробляли близько 300 000 кг масла на рік. Після занепаду, спричиненого війною, М. було реорганізовано: з 1925 р. змінено статут, назву, до керівництва при-йшли фахівці. У Львові містилася його Го-ловна Торговельна Агентура. Центральні органи М. здійснювали організаторсько-інструкторську, торговельну, контрольно-технічну та агрономічно-ветеринарну ро-боту через посередництво своїх відділів, ви-давали щомісячний журнал "Кооперативне молочарство". З 1925р. М. уже розпочав екс-порт продукції. Було утворено Районові Мо-лочарські Спілки замість малих спілок, що дало можливість їх краще технічно оснас-тити й збільшити прибутковість. З 1928 р. їх перетворено на Районові молочарні з обся-гом діяльності на багато сіл. Майже всі вони мали добре технічне устаткування, фаховий технічний персонал, ветеринарні лікарні, гуртові й звичайні крамниці. М. був найак-тивнішим сектором української кооперації у Західній Україні, який разом з "Сільським господарем" дуже активно працював над піднесенням господарської культури укра-їнського села. У 1939 р. молочарську коопе-рацію було включено в так звану харчову кооперацію, що була кооперацією лише за назвою. У 1944 р. діяльність молочарської кооперації ліквідована.

МАС-МЕДІА [МАСС-МЕДИА]

- засоби масо-вої інформації (газети, журнали, кіно, теле-бачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.), призначені для інформування населення про події в соціально-економічному, полі-тичному, культурному і духовному житті на-роду, держави. Є важливим засобом інфор-маційного забезпечення і формування сві-тогляду народу.

МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО [МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО]

- тип організації вироб-ництва, що характеризується безперервним виготовленням великої кількості однорідної продукції протягом тривалого часу при пос-тійному повторенні виробничого процесу на всіх ділянках, лініях і робочих місцях.

МАСОВЕ ЯВИЩЕ [МАССОВОЕ ЯВЛЕНИЕ]

- надзвичайно поширене у природі і в житті явище.

МАСОНИ [МАСОНЫ]

- члени таємної спілки "вільних ка-менярів". їх рух сформувався на межі XVII-XVIII ст. у Великобританії, потім у Франції та інш их країнах Європи і поширився на аме-риканський та інші континенти. Назву і час-тину обрядів М. запозичили у середньовіч-них будівників культових споруд, а також рицарів хрестоносців-"храмовників". У про-повідях морального вдосконалення М. по-єднували заклики свободи, братства з куль-том елітарності, просвітительство - з міс-тикою, лібералізм - з консерватизмом.

МАСОНСТВО [МАСОНСТВО]

- космополітичний релігійно-етичний рух, альтерна-тивний до державних структур і державної ідеології. Учасники його визнають Великого будівничого світу як творця всього ладу в природі й називають себе будівничими його храму. Масони закликають до морального удосконалення та об'єднання людей неза-лежно від їхньої релігійної, національної на-лежності, на принципах рівності, взаємо-допомоги й вірності. М., як організаційна форма, запозичена у середньовічних каме-нярів, мулярських гільдій. Від них запози-чена назва і форми об'єднань - ложі. Основоположною датою для М. вважають 1717р., коли існуючі на території Англії ложі об'єдналися у Велику Ложу або Великий Схід Англії, що назвав себе провід-ною ложею. Потім в Англії воно почало від-ходити від засад християнства і вчення церкви, що призвело до гострих виступів пап проти М.й заборони участі у них като-ликів. М. брало активну участь у революцій-них рухах [декабристи, польські повстання, революції в Південній Америці тощо). Воно використовувалось для конспірації опози-ційних рухів проти пануючого ладу. Пізніше в державах з тоталітарними режимами М. було заборонене. В Україну М. прийшло із Західної Європи, а також через Польщу і Росію. Перша масонська ложа заснована в 1742 р. шляхтичами на Волині. З 1758 р. іс-нувала під назвою "Трьох богинь" у Львові. Потім М. поширювалось в Галичині, Лівобе-режній Україні і на Слобожанщині. Його впливи посилилися в часи гетьманування К.Розумовського, який був членом варшав-ської ложі "Трьох братів". Масонами були й брат гетьмана і його сини. Серед масонів другої половини XVIII ст. і початку XIX ст. - багато представників українських старшин-сько-шляхетських родин, як Капністи, Ко-чубеї, Кулябки, Лукашевичі, Родзянки, Ско-ропадські, Тарновські та ін. Поширенню М. в Україні сприяла також участь українців у російських масонських ложах ("З'єднані слов'яни", Київ, 1818р.). Їхня діяльність ма-ла суттєвий вплив на розвиток слов'яно-фе-дералістичних ідей в Україні і сприяла роз-виткові українського національно-політич-ного руху, що викликало репресивні дії з боку російського уряду. В 1822 р. царським ука-зом масонський рух був заборонений в усій Російській імперії. Проте масонські ложі діяли конспіративне і їхні члени брали участь в декабристському русі та інших та-ємних політичних організаціях. Протягом XIX ст. масонські ложі діяли в Києві, Жито-мирі, Кам'янці-Подільському, Одесі, Полта-ві.У 1900р. п'ять лож із цих міст об'єдналися у Велику ложу України. Згодом з'явилися ще дві ложі: "Шевченко" у Харкові і "Братер-ство" у Чернігові. Членами цих лож були ви-датні українські політичній культурні діячі кінця XIX і початку XX ст. Його представни-ками були: С.Моркотун, С.Петлюра, П.Ско-ропадський, С.Єфремов, Д.Дорошенко, В.За-тонський. М. мало великий вплив на роз-виток визвольного руху у 1918-1921 рр. У квітні 1918 р. в Києві сформувалася Велика ложа України. За радянських часів М. було заборонене. В еміграції одним із перших видатних українців, зв'язаних з М. у Франції, був Г. Орлик. У США українських масонських лож не було, існували тільки масонські клуби. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим