Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Н
Економічна енциклопедія. Літера Н
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

НОВАТОРСТВО [НОВАТОРСТВО]

-творча діяльність людей, спрямована на створення нового, прогресивного в науці, техніці, про-мисловості, сільському господарстві, мис-тецтві, культурі тощо. Н.-відкриття, вина-ходи й раціоналізаторські пропозиції - є основою науково-технічного прогресу, важ-ливим фактором прискореного розвитку продуктивних сил. Н. заохочується і охоро-няється відповідно до чинного законодав-ства України.

НОВАЦІЯ [НОВАЦИЯ]

(латин, novatio-онов-лення, зміна, від novo - оновлюю) - 1-У підприємстві - припинення попередніх зобов'-язань іншими, оновленими, ефективніши-ми: заміна одного зобов'язання однією з до-говірних сторін іншим, але подібним, що не призводить до припинення взаємних зобов'-язань за договором. Часто застосовується у розрахункових операціях (заміна безготівкового перерахування коштів векселями чи іншими засобами платежу) .2-У праві - угода на заміну одного зобов'язання іншим, яка приводить до припинення зобов'язання і ви-никнення нового. 3. Нововедення.

НОГАТА [НОГАТА]

(від араб. нагд - добра, добірна монета) - одна з назв арабської срібної монети - дирхеми. Була поширена в Україні-Русі в Х-ХІІ ст.

НОЖИЦІ ЦІН [НОЖНИЦЫ ЦЕН]

- різниця (розрив) між цінами товарів, що купуються (закуповуються, заготовляються), і цінами, за якими товари відпускаються, обмінюють-ся. Часто бувають при бартерних операціях, а також при отриманні для переробки да-вальницької сировини.

НОМЕНКЛАТУРА [НОМЕНКЛАТУРА]

(ла-тин. nomenclatura-перелік, список, розпис імен) - 1. Один з головних інструментів ор-ганізації тотального панування КПРС за часів радянської держави: список керівних посаду державних, господарських, суспіль-них інституціях і організаціях, складених виключно на пропозицію партійних органів. Н. функціонувала за принципом: партія ре-комендувала свого кандидата на відповідну посаду - відхилити її в організації не було змоги. Вибори при єдиному кандидаті пе-ретворювалися на чисту формальність. Н. сковувала ініціативу у доборі 1 розстановці кадрів. 2. Я. товарів - сукупність назв про-дукції, що випускається: торговельний асор-тимент, необхідний для підтримання нор-мального функціонування підприємств тор-гівлі. 3. Перелік рахунк ів, відкритих бухгал-терією.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ [НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ]

- систематизова-ний за певними ознаками перелік матері-альних цінностей, що їх виготовляють під-приємства всіх галузей економіки країни; згрупований перелік товарів, за якими ве-деться статистичний облік виробництва. Залежно від застосування розрізняють то-вари промислово-технічного призначення і товари народного споживання. За ступенем деталізації Н.п. буває розгорнута, групова та зведена. Розгорнута Н.п. -це докладний перелік усіх видів продукції за типами, мар-ками, профілями та ін.; групова- однорід-ні групи з єдиною назвою (чорні метали, тверде паливо, будівельні матеріали, това-ри культурно-побутового та господарсько-го призначення тощо); зведена - найбільш укрупнений перелік продукції, за яким виз-начаються основні напрями розвитку еко-номіки, тобто її макроструктура.

НОМЕНКЛАТУРА-ЦІННИК [НОМЕНКЛАТУРА-ЦЕННИК]

- класифікований перелік споживаних матеріалів з короткою технічною характеристикою їх, умовним позна-ченням, штриховим кодом та орієнтовною ціною.

НОМЕР [НОМЕР]

(від латин, numeгиа-чис-ло) - 1. Порядкове число предмета у ряді інших однойменних. 2. Предмет або особа, позначені певним числом у списку (перелі-ку). 3. Умовне числове позначення розміру взуття, одягу. 4. Номерний знак транспор-тних засобів. 5. Окрема кімната в готелі.

НОМЕР ІНВЕНТАРНИЙ [НОМЕР ИНВЕНТАРНЫЙ]

- номер, що використовується для обліку та здійснення контролю за наяв-ністю і станом майнових цінностей, основ-них засобів. Кожному інвентарному об'єкту присвоюється певний номер, закріплений за ним на весь період його експлуатації.

НОМІНАЛ [НОМИНАЛ]

(латин, nominalis- іменний) - 1. Вартість, зазначена на гро-шових знаках, цінних паперах - номіналь-на вартість. 2. Зазначена в прейскуранті або на товарі, товарному ярлику його ціна - но-мінальна ціна. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим