Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Н
Економічна енциклопедія. Літера Н
<< Содержание < Предыдущая

НОТИС [НОТИС]

(англ. notice - повідомлен-ня) - 1. Спеціальний документ, що містить дані про товар, який пропонується для ре-алізації на біржі. Водночас він може бути повідомленням покупцю про поставку то-вару. 2. Повідомлення, що надсилає капітан морського чи річкового судна від правникові чи одержувачеві про готовність корабля до прийняття вантажу (завантаження) чи роз-вантаження.

НОТИФІКАЦІЯ [НОТИФИКАЦИЯ]

(від ла-тин. notificare - оповіщаю, роблю відомим) - 1. Офіційне повідомлення шляхом надси-лання документа однією зі сторін міждер-жавної угоди про свою позицію щодо умов контрактів, договорів, можливостей вирі-шення певних питань. Поширене у дипло-матичній і договірній практиці міжнарод-них відносин. 2. Повідомлення, надіслане векселедержателем векселедавцю про не-згоду сплатити вексель, відмову від акцепту.

НОУ-ХАУ [НОУ-ХАУ]

(від англ. know how - букв. знаю як) -узагальнена і представлена матеріалізації сукупність знань, винаходів, наукових розробок, відомостей науково-тех-нічного, виробничо-технологічного, фінан-сово-економічного, комерційного характеру, що мають науково-прикладну та практичну цінність, впровадження яких у практику принесе вагомий економічний, соціальний, інтелектуальний чи економічний ефект. Характерним чинником Н.-х. є науково-тех-нічна і економічна цінність, практична за-стосовуваність, повна чи часткова конфіден-ційність. Викладене у формі документації, а також передового досвіду, виробничих чи управлінських навиків, воно може бути пе-редане для впровадження у практику на ко-мерційних договірних засадах за певну пла-ту, оскільки є важливим Інтелектуальним ка-піталом, який у перспективі переростає у фінансовий капітал, часто з геометричною прогресією. Такий об'єкт комерційної угоди може оформлятись у вигляді ліцензійного до-говору або реалізовуватись відповідно до до-говорів про взаємовигідне співробітництво. Н.-х., як важливий каталізатор науково-технічного прогресу в економіці, товарови-робництві, підприємництві і соціальній сфе-рі, як потужний капітал, мусить мати необ-хідну авторську захищеність. Будучи влас-ністю окремих юридичних чи фізичних осіб, належить до категорії комерційної таємниці.

НУВОРИШ [НУВОРИШ]

(фр. nouveau riche- новий багач) - багатій, що швидко й сприт-но розбагатів у періоди економічного буму, воєн тощо; багатій-вискочка, що намага-ється пробитися у вищий світ.

НУЛІФІКАЦІЯ [НУЛИФИКАЦИЯ]

(від латин. nullus - ніякий і facio - роблю) - позбав-лення документів юридичної сили; визнан-ня їх недійсними, анулювання: стосовно грошей - метод стабілізації валюти, коли держава скасовує знецінені грошові знаки, вилучає їх з платіжного обороту й замінює новими (в разі інфляції, девальвації, зміни політичної влади тощо).

НУЛІФІКАЦІЯ ГРОШЕЙ [НУЛИФИКАЦИЯ ДЕНЕГ]

-Див. Нуліфікація.

НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ [НУЛЕВОЙ ЦИКЛ]

-зве-дення підземних споруд або їх частин, що розміщуються нижче за умовну нульову від-мітку. До робіт Н.ц. відносять: виймання та вивезення ґрунту; вертикальне планування будівельного майданчика; риття котлованів і траншей для споруд і комунікацій (мереж во-допроводу, каналізації, газопроводу, тепло-та електропостачання, телефону); спорудження дренажної системи й водостоків, а також пе-регородок і перекриттів підвалів тощо. Три-валість Н.ц. становить, як правило, 20-25 % від загальної тривалості будівництва.

НУМЕРАТОР [НУМЕРАТОР]

(латин, nume-rator - лічильник) - апарат, за допомогою якого проставляють цифри (нумери) на до-кументах (нумерують).

НУМІЗМАТИКА [НУМИЗМАТИКА]

(латин. numizmatika) - допоміжна історична дисципліна, предметом якої є вивчення монет та інших засобів грошового обігу, а також медалей. Зацікавлення нумізматикою в Ук-раїні почалося ще у XVIII ст. у зв'язку зі зна-хідками монетних скарбів та утворенням нумізматичних колекцій у великих пан-ських маєтках та деяких церковних інституціях (Києво-Печерська лавра та 1н.). Зго-дом нумізматичні інтереси і дослідження ширяться, досягаючи нових підходів до пред-мета дослідження, набувають системного характеру. Головними осередками нумізма-тичних досліджень в Україні стали нуміз-матичні відділи державних історичних музеїв- Київського, Одеського, Львівського, в університетах проводиться викладання Н.

НЬЮБІЗНЕТ [НЬЮБИЗНЕТ]

(Newbisnet) -інноваційна програма підтримки малих та середніх підприємств в Україні, яку виконує, починаючи з 1994р., компанія Development Alternatives і її місцеві субпідрядники - Львівський інститут менеджменту, школа бізнесу ІНТМАР в Одесі. Ця підтримка здійс-нюється через технічну допомогу, навчання бізнесу, інформаційні послуги, консультації. Діяльність Н. здійснюється за рахунок фі-нансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Цілями проекту є надання аналітичної допомоги та консультаційних послуг урядові країни з питань розвитку ма-лого та середнього бізнесу, підтримка існу-ючих асоціацій малого бізнесу, сприяння і координування діяльності регіональних центрів підтримки бізнесу через Координа-ційний центр проекту в Києві. Ці структури організовують бізнес-тренінги, забезпечу-ють інформацією, надають технічну допо-могу, проводять маркетингові дослідження та інші заходи ведення бізнесу в умовах рин-кової економіки. Послуги надаються на платній основі. Ці центри організовують на-вчання сучасним методам ведення бізнесу (за тематикою: "Як розпочати бізнес?", "Бух-галтерський облік", "Бізнес планування" то-що), надають інформацію з питань ведення бізнесу, сприяють доступу до національних та міжнародних баз даних, до Інтернету, здійснюють пошук партнерів.

НЬЮС-МЕЙКЕРИ [НЬЮС-МЕЙКЕРЫ]

(від англ. news-makers-ті, що роблять новини) - діячі в галузі науки, економіки, підпри-ємництва та інших сфер, які мають великий вплив на суспільно-політичні події.

НЬЮС-РЕЛІЗ [НЬЮС-РЕЛИЗ]

(від англ. new relea-ase) -дані про товар чи компанію, які використовуються при укладанні договору.

НЬЮТОН [НЬЮТОН]

- одиниця сили в між-народній системі одиниць. Один ньютон - сила, яка 1 кг маси надає прискорення 1 м/с2 у напрямку дії сили. Назва походить від пріз-вища англійського фізика І. Ньютона. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування