Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Н
Економічна енциклопедія. Літера Н
<< Содержание < Предыдущая

НОТИС [НОТИС]

(англ. notice - повідомлен-ня) - 1. Спеціальний документ, що містить дані про товар, який пропонується для ре-алізації на біржі. Водночас він може бути повідомленням покупцю про поставку то-вару. 2. Повідомлення, що надсилає капітан морського чи річкового судна від правникові чи одержувачеві про готовність корабля до прийняття вантажу (завантаження) чи роз-вантаження.

НОТИФІКАЦІЯ [НОТИФИКАЦИЯ]

(від ла-тин. notificare - оповіщаю, роблю відомим) - 1. Офіційне повідомлення шляхом надси-лання документа однією зі сторін міждер-жавної угоди про свою позицію щодо умов контрактів, договорів, можливостей вирі-шення певних питань. Поширене у дипло-матичній і договірній практиці міжнарод-них відносин. 2. Повідомлення, надіслане векселедержателем векселедавцю про не-згоду сплатити вексель, відмову від акцепту.

НОУ-ХАУ [НОУ-ХАУ]

(від англ. know how - букв. знаю як) -узагальнена і представлена матеріалізації сукупність знань, винаходів, наукових розробок, відомостей науково-тех-нічного, виробничо-технологічного, фінан-сово-економічного, комерційного характеру, що мають науково-прикладну та практичну цінність, впровадження яких у практику принесе вагомий економічний, соціальний, інтелектуальний чи економічний ефект. Характерним чинником Н.-х. є науково-тех-нічна і економічна цінність, практична за-стосовуваність, повна чи часткова конфіден-ційність. Викладене у формі документації, а також передового досвіду, виробничих чи управлінських навиків, воно може бути пе-редане для впровадження у практику на ко-мерційних договірних засадах за певну пла-ту, оскільки є важливим Інтелектуальним ка-піталом, який у перспективі переростає у фінансовий капітал, часто з геометричною прогресією. Такий об'єкт комерційної угоди може оформлятись у вигляді ліцензійного до-говору або реалізовуватись відповідно до до-говорів про взаємовигідне співробітництво. Н.-х., як важливий каталізатор науково-технічного прогресу в економіці, товарови-робництві, підприємництві і соціальній сфе-рі, як потужний капітал, мусить мати необ-хідну авторську захищеність. Будучи влас-ністю окремих юридичних чи фізичних осіб, належить до категорії комерційної таємниці.

НУВОРИШ [НУВОРИШ]

(фр. nouveau riche- новий багач) - багатій, що швидко й сприт-но розбагатів у періоди економічного буму, воєн тощо; багатій-вискочка, що намага-ється пробитися у вищий світ.

НУЛІФІКАЦІЯ [НУЛИФИКАЦИЯ]

(від латин. nullus - ніякий і facio - роблю) - позбав-лення документів юридичної сили; визнан-ня їх недійсними, анулювання: стосовно грошей - метод стабілізації валюти, коли держава скасовує знецінені грошові знаки, вилучає їх з платіжного обороту й замінює новими (в разі інфляції, девальвації, зміни політичної влади тощо).

НУЛІФІКАЦІЯ ГРОШЕЙ [НУЛИФИКАЦИЯ ДЕНЕГ]

-Див. Нуліфікація.

НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ [НУЛЕВОЙ ЦИКЛ]

-зве-дення підземних споруд або їх частин, що розміщуються нижче за умовну нульову від-мітку. До робіт Н.ц. відносять: виймання та вивезення ґрунту; вертикальне планування будівельного майданчика; риття котлованів і траншей для споруд і комунікацій (мереж во-допроводу, каналізації, газопроводу, тепло-та електропостачання, телефону); спорудження дренажної системи й водостоків, а також пе-регородок і перекриттів підвалів тощо. Три-валість Н.ц. становить, як правило, 20-25 % від загальної тривалості будівництва.

НУМЕРАТОР [НУМЕРАТОР]

(латин, nume-rator - лічильник) - апарат, за допомогою якого проставляють цифри (нумери) на до-кументах (нумерують).

НУМІЗМАТИКА [НУМИЗМАТИКА]

(латин. numizmatika) - допоміжна історична дисципліна, предметом якої є вивчення монет та інших засобів грошового обігу, а також медалей. Зацікавлення нумізматикою в Ук-раїні почалося ще у XVIII ст. у зв'язку зі зна-хідками монетних скарбів та утворенням нумізматичних колекцій у великих пан-ських маєтках та деяких церковних інституціях (Києво-Печерська лавра та 1н.). Зго-дом нумізматичні інтереси і дослідження ширяться, досягаючи нових підходів до пред-мета дослідження, набувають системного характеру. Головними осередками нумізма-тичних досліджень в Україні стали нуміз-матичні відділи державних історичних музеїв- Київського, Одеського, Львівського, в університетах проводиться викладання Н.

НЬЮБІЗНЕТ [НЬЮБИЗНЕТ]

(Newbisnet) -інноваційна програма підтримки малих та середніх підприємств в Україні, яку виконує, починаючи з 1994р., компанія Development Alternatives і її місцеві субпідрядники - Львівський інститут менеджменту, школа бізнесу ІНТМАР в Одесі. Ця підтримка здійс-нюється через технічну допомогу, навчання бізнесу, інформаційні послуги, консультації. Діяльність Н. здійснюється за рахунок фі-нансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Цілями проекту є надання аналітичної допомоги та консультаційних послуг урядові країни з питань розвитку ма-лого та середнього бізнесу, підтримка існу-ючих асоціацій малого бізнесу, сприяння і координування діяльності регіональних центрів підтримки бізнесу через Координа-ційний центр проекту в Києві. Ці структури організовують бізнес-тренінги, забезпечу-ють інформацією, надають технічну допо-могу, проводять маркетингові дослідження та інші заходи ведення бізнесу в умовах рин-кової економіки. Послуги надаються на платній основі. Ці центри організовують на-вчання сучасним методам ведення бізнесу (за тематикою: "Як розпочати бізнес?", "Бух-галтерський облік", "Бізнес планування" то-що), надають інформацію з питань ведення бізнесу, сприяють доступу до національних та міжнародних баз даних, до Інтернету, здійснюють пошук партнерів.

НЬЮС-МЕЙКЕРИ [НЬЮС-МЕЙКЕРЫ]

(від англ. news-makers-ті, що роблять новини) - діячі в галузі науки, економіки, підпри-ємництва та інших сфер, які мають великий вплив на суспільно-політичні події.

НЬЮС-РЕЛІЗ [НЬЮС-РЕЛИЗ]

(від англ. new relea-ase) -дані про товар чи компанію, які використовуються при укладанні договору.

НЬЮТОН [НЬЮТОН]

- одиниця сили в між-народній системі одиниць. Один ньютон - сила, яка 1 кг маси надає прискорення 1 м/с2 у напрямку дії сили. Назва походить від пріз-вища англійського фізика І. Ньютона. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим