Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.

Керб Л. П.

К 36 Основи охорони праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 252 с.

ISBN 966–574–288–4

Посібник містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, практичні завдання і плани семінарських занять, запитання до контролю знань, тематику рефератів, список рекомендованої літератури.

Призначений для самостійного вивчення студентами основ охорони праці.

ББК 65.247


ЗМІСТ


Вступ
1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
1.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ
1.2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1.Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці»
Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування
Тема 3. Виробничі шкідливості, методи захисту людини від їх негативного впливу
Тема 4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму
Тема 5. Основи техніки безпеки
Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці
Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні
Тема 8. Організація охорони праці на виробництві
Тема 9.Економічні аспекти охорони праці
1.3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА НАД ДИСЦИПЛІНОЮ
1.4. СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Заняття 1. Виробниче середовище та його вплив на людину.
Заняття 2. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму
Заняття 3. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.
Заняття 4. Економічні аспекти охорони праці.
1.5. Тематика рефератів з курсу «Основи охорони праці»
1.6. ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1.7. ПОРЯДОК І ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
І. Законодавчі та інші нормативні акти про охорону праці
ІІ. Міжгалузеві нормативні акти
ІІІ. Міждержавні стандарти системи безпеки праці
ІV. Державні стандарти України з безпеки праці
V. Довідкова література
БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Тема1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці»
1.1. Методичні поради до вивчення теми
1.2. Термінологічний словник
1.3. Навчальні завдання
1.4. Контрольні запитання
Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування
2.1. Методичні поради до вивчення теми
2.2. Термінологічний словник ключових понять
2.3. Навчальні завдання
2.4. Контрольні запитання і завдання
Тема 3. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу
3.1. Методичні поради до вивчення теми
3.2. Термінологічний словник
3.3. Навчальні завдання
3.4. Контрольні запитання
Тема 4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму
4.1. Методичні поради до вивчення теми
4.2. Термінологічний словник
4.3. Навчальні завдання
4.4. Контрольні запитання
Тема 5. Основи техніки безпеки
5.1. Методичні поради до вивчення теми
5.2. Термінологічний словник
5.3. Навчальні завдання
5.4. Контрольні запитання
Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми
6.2. Термінологічний словник
6.3. Навчальні завдання
6.4. Контрольні запитання
Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні
7.1. Методичні вказівки до вивчення теми
7.2. Термінологічний словник
7.3. Навчальні завдання
7.4. Контрольні запитання
Тема 8. Організація охорони праці на виробництві
8.1. Методичні поради до вивчення теми
8.2. Термінологічний словник
8.3. Навчальні завдання
8.4. Контрольні запитання
Тема 9. Економічні аспекти охорони праці
9.1. Методичні поради до вивчення теми
9.2. Термінологічний словник
9.3. Навчальні завдання
9.4. Контрольні запитання
Розділ 3. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ
Додатки
Додаток 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ УМОВ ПРАЦІ
Додаток 2. КАРТА УМОВ ПРАЦІ
Додаток 3. КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ
Додаток 4. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Додаток 6. Показники та критерії умов праці
Додаток 7. Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу
Додаток 8. Акт про нещасний випадок
Додаток 9. Форма № 1-ПВ (умови праці)


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим