Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.6. ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Розкрийте зміст поняття «охорона праці».

У чому полягає соціально-економічне значення охорони праці?

Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?

Які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Розкажіть про умови укладання та виконання колективного договору.

Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

Розкрийте зміст поняття «виробниче середовище».

Розкрийте зміст поняття «умови праці».

В чому полягає зміст гуманізації праці?

Назвіть завдання охорони праці.

Що собою являють фактори виробничого середовища, які впливають на працездатність людини в процесі виробництва?

Які чинники впливають на формування умов праці?

Назвіть елементи умов праці.

Дайте визначення санітарних норм та наведіть їх класифікацію.

Яка роль санітарних норм при аналізі умов праці?

Які економічні закони впливають на формування умов праці?

Назвіть завдання і мету управління умовами праці.

Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві?

За якими методиками оцінюються умови праці на підприємстві?

Розкрийте зміст атестації робочих місць за умовами праці.

Чим відрізняються «оптимальні умови і характер праці», «допустимі умови і характер праці», «шкідливі і небезпечні умови і характер праці»?

На підставі яких документів проводиться атестація робочих місць?

Які показники застосовуються для оцінки працездатності?

Розкрийте зміст понять «виробнича санітарія», «гігієна праці».

Розкрийте суть поняття «виробничі шкідливості».

Охарактеризуйте шкідливі виробничі фактори.

Який вплив мікроклімата на людину та які існують засоби зниження його негативного впливу?

Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії?

Назвіть засоби захисту від випромінювання.

Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

Які небезпечні та шкідливі фактори постають під час роботи на комп’ютері?

Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу шкідливих виробничих чинників на ефективність праці?

Розкрийте суть понять «професійне захворювання» та «виробнича травма».

Охарактеризуйте стан профзахворюваності і травматизму в Україні.

Назвіть основні причини травматизму на виробництві.

Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві.

Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості.

Якими є соціально-економічні наслідки травматизму?

Як здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я?

Назвіть основні заходи щодо запобігання травматизму на виробництві.

Назвіть основні причини профзахворювань.

Розкажіть про технічні засоби безпеки для запобігання виробничому травматизму.

Суть Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Які основні принципи соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання?

Назвіть основні причини погіршення стану безпеки та охорони праці в Україні.

Який вплив на умови і безпеку праці має науково-технічний прогрес?

Чому необхідно постійно підвищувати рівень безпеки праці?

Назвіть стандарти безпеки праці та охарактеризуйте їх.

Яка роль стандартів безпеки праці на підприємстві?

Розкрийте суть понять «безпека праці», «безпека умов праці», «безпека виробничого устаткування», «безпека виробничого процесу».

Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих.

Назвіть засоби індивідуального захисту працівників.

У чому полягає професійний добір працівників?

Назвіть характерні причини виникнення пожеж на підприємствах (в установах).

Наведіть приклади організаційних і технічних протипожежних заходів.

Послідовність, принципи та засоби надання допомоги в разі нещасних випадків.

У чому суть методу мережевого планування — побудови мережевої моделі ситуації при розслідуванні нещасних випадків?

Як визначається середньомісячний заробіток для розрахування розміру компенсації за шкоду, заподіяну працівникові у вигляді ушкодження здоров’я?

Розкрийте зміст Закону України «Про охорону праці».

Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства (організації) за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника під час виконання трудових обов’язків.

Охарактеризуйте систему професійного добору працівників на підприємстві.

Стандарти з безпеки праці підприємств та їх класифікація.

На яких роботах та кому видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?

Назвіть розділи Кодексу законів про працю, що регламентують охорону праці.

Які нововведення характерні для Закону України «Про охорону праці»?

Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічні заходи щодо охорони праці.

Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи щодо охорони праці.

Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці.

Назвіть та охарактеризуйте лікувально-профілактичні заходи щодо охорони праці.

Які вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці?

Які статті Конституції України визначають питання охорони праці?

Назвіть нормативи з охорони праці.

Назвіть завдання, функції та права Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

Охарактеризуйте повноваження міністерств та центральних органів виконавчої влади щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Роль громадських об’єднань у галузі охорони праці.

Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.

Як контролюється дотримання законодавства про охорону праці?

В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

Назвіть мету, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві.

Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємствах?

Назвіть обов’язки власника підприємства в галузі охорони праці.

Які обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці?

Функції та права служби охорони праці підприємства (організації).

Визначення та права комісії з питань охорони праці.

Завдання комісії з питань охорони праці.

Суть, принципи та види контролю за охороною праці на підприємстві.

Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці на підприємстві.

Колективний договір та його роль у системі нормативного регулювання взаємовідносин між власником (уповноваженими ним органами) і працівниками з питань охорони праці.

Опишіть процедуру укладання колективного договору.

Як визначається розмір одноразової допомоги сім’ї потерпілого в разі його смерті?

Що являє собою єдина система показників обліку умов і безпеки праці?

У чому полягає організаційно-технічна, комплексна і цільова перевірка в ділянці охорони праці?

Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці.

Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

Визначте вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва.

Які є методи економічної оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

Розкрийте суть механізму встановлення доплат до заробітної плати за несприятливі умови праці.

Інформацію з яких питань рекомендується одержати, оцінюючи стан охорони праці на підприємстві (в організації)?

В яких документах можуть бути викладені умови праці:

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

г) договір, укладений в усній формі.

Хто несе відповідальність на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків:

а) директор підприємства;

б) інженер з техніки безпеки;

в) голова профкому;

г) голова комісії з охорони праці підприємства;

д) уповноважений трудового колективу з питань охорони праці;

е) відділ охорони праці.

Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства за шкоду, заподіяну здоров’ю працівників внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання:

а) акт про нещасний випадок;

б) акт про професійне захворювання;

в) висновок службових осіб (органів), які здійснюють контроль та нагляд за охороною праці;

г) медичний висновок;

д) вирок або рішення суду;

е) рішення органів соціального страхування;

є) покази свідків.

Розкрийте суть Концепції вдосконалення управління охороною праці.

ТИПОВІ ЗАДАЧІ З КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Задача 1. Визначте категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови.

Елемент умов праці

Оцінка в балах

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Промисловий пил

3

5

 

5

 

3

4

4

4

5

Шум

2

4

5

4

5

4

3

5

3

4

Температура повітря

1

 

4

3

4

3

3

3

3

4

Освітлення

2

3

2

4

4

3

3

4

5

3

Токсичні речовини

 

 

3

2

3

2

 

 

 

 

Робоча поза (50% в нахиленому стані)

 

2

3

 

2

 

 

 

 

 

Динамічне навантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

Задача 2Визначте та проаналізуйте показники травматизму: коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму.

Задача 3Визначте розмір відшкодування потерпілим внаслідок втрати працездатності через нещасний випадок.

Задача 4. Визначте економічну ефективність заходів щодо поліпшення умов праці.

1.7. ПОРЯДОК І ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Згідно з чинним «Положенням про організацію навчального процесу в Київському Державному Економічному університеті» (Київ, КДЕУ, 1994) семестровий контроль у формі заліку з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» здійснюється з урахуванням результатів поточної успішності студентів та якості реферату.

З цією метою програмний матеріал дисципліни поділяється на два модулі (блоки).

Перший модуль охопляє 1—5 теми навчальної програми, другий 6—9 теми.

Вивчення студентами програмного матеріалу кожного модуля звершується обов’язковим поточним контролем у формі письмової контрольної роботи.

Контрольна робота складається з чотирьох завдань: три завдання з теорії та задача.

Виконання кожного завдання оцінюється за трирівневою шкалою: 10, 5, 0 балів. Максимальна оцінка за контрольну роботу може дорівнювати 40 балам.

Студент, який з поважних причин не з’явився на перший поточний контроль, допускається до виконання відповідного контрольного завдання під час другого поточного контролю, тобто виконує контрольні завдання за першим і другим модулем в один день з письмового дозволу декана факультету.

Студент, який з поважних причин не з’явився на другий поточний контроль, може бути допущений до виконання відповідного контрольного завдання в індивідуальному порядку лише за наказом ректора.

Робота з літературними джерелами контролюється за допомогою реферату (тематика рефератів дана в Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці»).

Реферат оцінюється за критеріями:

— логічності плану;

— повноти і глибини розкриття теми;

— наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки тощо);

— кількості використаних джерел;

— відображення практичного досвіду роботи організацій;

— оформлення.

Шкала оцінок реферату — 0, 5, 10, 20 балів.

Якщо студент за підсумками двох поточних контролів і реферату набрав 50 і більше балів, йому виставляється оцінка «зараховано». Відповідно оцінка «незараховано» виставляється, якщо студент набрав лише 50 балів.

Приклад завдання для першого контролю:

1. Назвіть завдання й мету управління умовами праці.

2. Розкрийте суть поняття «виробничі шкідливості».

3. Які соціально-економічні наслідки травматизму? Задача.

На робочому місці на робітника протягом зміни впливають такі елементи умов праці:

Елементи умов праці

Фактичне значення

Норма

Токсичні речовини мг/м3

9

3

Шум дБ

65

60

Температура °С

29

20

Робоча поза в нахиленому положенні до 50% тривалості зміни

 

 

Визначити категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови.

Приклад завдання для другого поточного контролю:

1. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

2. Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

3. Стандарти з безпеки праці підприємств та їх класифікація.

Задача. Розрахувати економічний ефект, одержаний внаслідок зниження плинності кадрів, пов’язаної з умовами праці. Вихідні дані:

1. Плинність кадрів, чол. — 15

2. Коефіцієнт плинності кадрів торік — 0,31 у поточному році — 0,28

3. Коефіцієнт плинності кадрів, пов’язаний з умовами праці в поточному році — 0,07

4. Продуктивність праці у поточному році, тис. грн. — 70,8

Критерії оцінювання знань студентів під час поточного контролю:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, не мав знань літературних джерел.

0 балів

Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарата, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.

Примітка: в разі використання літературних джерел, підказок студент вилучається з аудиторії та одержує нульову оцінку. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн