Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. Законодавчі та інші нормативні акти про охорону праці

Конституція України. — К.: Офіційне видавництво Верховної Ради, 1996.

Кодекс законів про працю України. — К., 1997.

Закон України «Про охорону праці». — Постанова Верховної Ради України від 14 жовтня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К, 1995. — С. 3—29.

Закон України «Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України». — Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 31—41.

Закон України «Про підприємства в Україні».

Закон України «Про пожежну безпеку».

Закон України «Про колективні договори і угоди» / Голос України. — 1993. — 15 липня.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» — Журнал «Охорона праці». — 1999. — № 11.

Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 45—46.

Типове положення про службу охорони праці. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 48—66.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 68—71.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 73—77.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. — К., 1998.

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 145—157.

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 208—212.

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 226—231.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 195—202.

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 64—68.

Список важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 71—166.

Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 33—60.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 4—31.

Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 239—250.

Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. — Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 2. — К., 1995. — С. 33—52.

Закон України «Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу». — Постанова Верховної Ради України від 7 лютого 1997 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 14. — С. 211—240.

ІІ. Міжгалузеві нормативні акти

*1: {Витяг з Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6.02.95 р. № 12).}

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. — № 104273. — Утв. Минздравохранения СССР.

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. — СН245-71. — Утв. Минздравохранения СССР.

ІІІ. Міждержавні стандарти системи безпеки праці

ГОСТ 120.003-74 «ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация».

ГОСТ 12.1.036-81 «ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях».

ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.061-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

ІV. Державні стандарти України з безпеки праці

ДСТУ 2156-93 «ССБП. Безпечність промислових підприємств. Терміни і визначення».

ДСТУ 2272-93 «ССБП. Пожежна безпека. Терміни і визначення».

ДСТУ 2293-93 «ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення».

ДСТУ 2300-93 «ССБП. Вібрація. Терміни та визначення».

ДСТУ 2325-93 «ССБП. Шум. Терміни та визначення».

V. Довідкова література

Безопасность. Учебное пособие. — М., 1995.

Бурдіян Г., Дерев’янко В., Кривульченко А. Навколишнє середовище та його охорона. — К., 1993.

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. Э. А. Арустамова. — М.: Маркетинг, 1999.

Васильчук М. В., Вінокурова Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997.

Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Высшая школа, 1985.

Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999.

Керб Л. П. Производственная санитария и охрана труда. — К., 1985.

Количественные оценки тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации. — М.: Экономика, 1988.

Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. — К., 2000.

Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф. та ін. Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000.

Кутиркін А. М., Лук’янченко Н. Д. Економіка охорони праці. — Донецьк: ІЕП НАН України, 1996.

Методические рекомендации по комплексной оценке социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. — М., 1985.

Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів поліпшення умов і охорони праці. — К.: Основа, 1999.

Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

Осокин В. В., Сорока И. В. Охрана труда в торговле. — Донецк, 1998.

Рыбалко В. И. Ответы на вопросы по охране труда и производственной среды. — Донецк, Донбас, 1990.

Рекомендации о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах. МБТ. — Женева, 1991.

Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. — К.: Техника, 1991.

Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л. А. Муравья. — М.: Юнити, 2000.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Меликьяна, Р. П. Колосовой. — М.: изд-во МГУ, 1996.

Економічна енциклопедія. — К.: Академія, 2000. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування