Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

3.2. Термінологічний словник

Гігієна праці — наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найсприятливіших умов праці, забезпечення здоров’я та високого рівня працездатності людини.

Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, спрямованих на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням та отруєнням.

Мікроклімат виробничих приміщень — метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються поєднаннями температури, вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання. ГОСТ12.1.005-88.

Шкідлива речовина — речовина, що під час контакту з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання чи відхилення в стані здоров’я, що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ12.1.007-76.

Шкідливий виробничий фактор — виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Залежно від рівня й тривалості дії, шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним. ГОСТ12.0.002-80*10.

*10: {ССБТ — Державний стандарт. Система безпеки праці колишнього СРСР, який тимчасово використовується в Україні.}

Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого на працівника при певних умовах призводить до травми чи раптового погіршення здоров’я. ГОСТ12.0.002-80.

3.3. Навчальні завдання

Завдання1. Назвіть виробничі шкідливості, які мають місце на підприємствах різних галузей народного господарства:

Промисловість:

а) вугільна;

б) машинобудівна;

в) металургійна;

г) харчова;

д) легка.

Будівництво.

Сільське господарство.

Дайте загальні рекомендації щодо зниження негативного впливу виробничих шкідливостей, які мають місце на підприємствах тієї чи іншої галузі та обгрунтуйте їх.

Завдання2.

1. Назвіть технологічні процеси, пов’язані з дією несприятливого мікроклімату.

2. Охарактеризуйте вплив мікроклімату на працівника.

3. Які ви знаєте заходи для зниження негативного впливу мікроклімату?

Завдання3.

1. Назвіть технологічні процеси, пов’язані з дією промислового пилу.

2. Охарактеризуйте вплив промислового пилу на працівника.

3. Які ви знаєте заходи щодо боротьби з промисловим пилом?

Завдання4.

1. Назвіть шкідливі хімічні речовини та їх гранично допустимі концентрації.

2. Охарактеризуйте вплив шкідливих хімічних речовин на людину.

3. Назвіть заходи для зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

Завдання5.

1. Назвіть технологічні процеси, пов’язані з дією шуму на людину.

2. Охарактеризуйте вплив шуму на організм людини.

3. Назвіть заходи захисту працівників від шуму.

Завдання6.

1. Визначте джерела вібрації.

2. Охарактеризуйте вплив вібрації на людину.

3. Назвіть заходи боротьби з вібрацією.

Завдання7.

1. Назвіть джерела випромінювання та їх види.

2. Охарактеризуйте вплив випромінювання на людину.

3. Назвіть засоби захисту від випромінювання.

Завдання8. Використовуючи нормативні документи з охорони праці, визначте перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами, на яких забороняється застосування праці жінок по галузях індустрії:

— металообробна;

— текстильна і легка промисловість;

— чорна металургія.

Завдання9. Використовуючи нормативні документи з охорони праці, визначте перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Завдання10. Використовуючи нормативні документи з охорони праці, визначте перелік робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх по галузях індустрії: машинобудування і металообробна; промисловість будівельних матеріалів; текстильна промисловість.

Завдання11. За даними таблиці визначте коефіцієнт умов праці в цехах А і Б, порівняйте їх і дайте пропозиції щодо впровадження заходів з поліпшення умов праці.

Таблиця 3.5

Шкідливі фактори

Цех А

Цех Б

фактичне значення

нормативне значення

фактичне значення

нормативне значення

Освітленість, люкс

30

60

80

100

Температура, С

23

23

28

23

Загазованість, г/м3

0,3

0,1

0,02

0,01

Шум, дБ

100

85

85

85

Завдання 12. Розрахувати коефіцієнт умов праці, враховуючи, що робітники можуть перебувати під впливом декількох шкідливих факторів.

Таблиця 3.6

Дільниці цеху

Загальна кількість робітників, що працюють у шкідливих умовах

В тому числі, в умовах впливу

шуму

запиленості

освітленості

вібрації > ГДР

фізичного навантаження

підвищеності струму

нервового напруження

t?С

змінність

Дільниця 1

7

2

1

 

3

 

 

4

 

3

Дільниця 2

9

 

 

 

 

2

4

2

3

3

Дільниця 3

6

 

4

1

 

 

 

 

2

1

Дільниця 4

9

4

 

3

 

 

5

 

2

1

Дільниця 5

5

 

3

2

 

 

 

 

 

3

Дільниця 6

11

5

1

 

4

8

 

 

3

1

Дільниця 7

6

 

 

 

4

3

2

 

 

5

Дільниця 1. Два робітники з семи працюють в умовах підвищеного шуму та вібрації, а один з них має змінний графік роботи; три з семи працюють при нервовому напруженні, один з них в умовах запиленості; два з семи працюють за змінним графіком, а один з цих двох працює в умовах нервового напруження та вібрації.

Дільниця 2. Чотири з дев’яти працюють під впливом підвищеного струму, а один з чотирьох при tС ГДР; два з дев’яти працюють в умовах нервового напруження та при tС < ГДР; три з дев’яти працюють за змінним графіком, а двоє з них мають фізичне навантаження > ГДР.

Дільниця 3. Четверо з шести працюють в умовах підвищеної запиленості та двоє з чотирьох ще при tС < ГДР; один з шести працює при освітленості < ГДР; один з шести працює за змінним графіком.

Дільниця 4. Четверо працівників з дев’яти працюють в умовах підвищеного шуму та підвищеного струму; троє з дев’яти перебувають при освітленості < ГДР, а на одного з них діє tС < ГДР; один з дев’яти працює за змінним графіком; один з дев’яти працює при tС < ГДР.

Дільниця 5. Троє з п’яти працівників працюють в умовах підвищеної запиленості, а двоє з них ще працюють за змінним графіком; на двох з п’яти діє фактор освітленості < ГДР, а один з них працює за змінним графіком.

Дільниця 6. Четверо з одинадцяти працюють при підвищеному рівні шуму, вібрації та значному фізичному навантаженні; троє з одинадцяти мають фізичне навантаження > ГДР та один з них працює при підвищеному рівні шуму; троє інших з одинадцяти працюють при tС < ГДР, а один з них працює за змінним графіком; один з одинадцяти працює при запиленості > ГДК та значному фізичному навантаженні.

Дільниця 7. На чотирьох з шести діє фактор підвищеної вібрації та на трьох з них діє фактор змінної роботи, а один працює при значному фізичному навантаженні; на двох з шести діє фактор підвищеного шуму, фактор змінності та працюють вони при значному фізичному навантаженні.

Завдання 13. Підготувати реферати.

3.4. Контрольні запитання

Дайте роз’яснення термінам «виробнича санітарія», «гігієна праці».

Дайте визначення виробничих шкідливостей та їх класифікацію.

Як впливають виробничі шкідливості на людину?

Назвіть шкідливі виробничі фактори.

Який вплив шуму і вібрації на людину та які існують засоби зниження їх дії?

Назвіть заходи захисту від іонізуючих випромінювань.

Охарактеризуйте вплив мікроклімату на людину та визначте засоби захисту від його негативного впливу.

Як впливає промисловий пил на людину та які ви знаєте засоби проти його негативного впливу?

Охарактеризуйте вплив хімічних речовин на людину та визначте заходи захисту від їх негативного впливу.

Як впливає електромагнітне випромінювання на людину та які вам відомі заходи проти його негативного впливу?

Назвіть небезпечні та шкідливі чинники, які мають місце при роботі з комп’ютером, і рекомендації щодо режиму роботи.

Як здійснюється економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?

Яким нормативним документом необхідно користуватися при визначенні концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

Яким нормативним документом слід користуватися при визначенні оптимальних і допустимих норм мікроклімату?

Яким нормативним документом потрібно користуватися при визначенні норм шуму?

Література до теми 3

Розділи ІІ, ІІІ, ІV, V (п.3, с.116—170); п.4, с.125—135; п.5, с.118—166; п.6, с.101—177; п.7, с.15—29; п.10; п.18, с.235—348). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн