Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

5.2. Термінологічний словник

Безпека — відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю ушкодження.

Безпека праці — стан умов праці, за якого відсутній виробничий травматизм.

Безпека умов праці — стан умов праці, за яких вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів виключено або дія шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично допустимих рівнів.

Безпека виробничого процесу — здатність виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час його тривання в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Безпека виробничого устаткування — здатність устаткування зберігати безпечний стан під час виконання заданих функцій у певних умовах протягом встановленого часу.

Небезпечна зона — простір, у якому можлива дія на працюючих небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинників.

Техніка безпеки — система організаційних заходів та технічних засобів, які запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів ГОСТ 12.0.002-80.

Засіб захисту — засіб, застосування якого виключає або знижує дію на одного або кількох працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників.

Стандарт безпеки праці — загальні вимоги і норми безпеки по видах небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

5.3. Навчальні завдання

Завдання 1.

1. Охарактеризуйте вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці.

2. У чому полягає позитивний вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці?

3. Яким ви бачите негативний вплив науково-технічного прогресу на умови і безпеку праці?

Завдання 2.

1. Чому на підприємствах необхідно постійно підвищувати рівень безпеки праці?

2. Назвіть мотиви економічного характеру, які вимагають підвищення рівня безпеки праці.

3. Яка мета кадрової та соціальної політики підприємства з погляду забезпечення безпечних умов праці?

Завдання 3.

1. Назвіть види стандартів безпеки праці.

2. За якими групами розробляють стандарти безпеки праці підприємств?

3. Яка роль стандартів безпеки праці?

Завдання 4.

1. Як класифікуються засоби захисту?

2. Охарактеризуйте колективні засоби захисту.

3. Які існують індивідуальні засоби захисту та який порядок їх видачі та застосування?

Завдання 5.

1. Яка стаття закону України «Про охорону праці» передбачає професійний добір працівників?

2. Розкрийте суть системи професійного добору працівників?

3. У чому економічна ефективність профдобору?

Завдання 6. З метою машинної обробки стандарти безпеки праці повинні кодуватися. Дайте пояснення, що означають ці коди:

ДНАОП 0.00-3.05-97;

НАОП 1.8.10-1.21-97;

ГОСТ 12.01.005-88.

Завдання 7. Визначте, які основні психологічні причини свідомого порушення правил безпеки праці:

а) економія сил;

б) економія часу;

в) адаптація до небезпеки або недооцінка небезпеки;

г) самовираження серед колег (ризикові дії);

д) самоствердження — свідоме ігнорування безпечних методів праці;

е) переоцінка свого досвіду;

є) стресові стани, емоційне навантаження;

ж) схильність до ризику.

Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 8. Підготувати реферати.

5.4. Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттям «безпека праці», «безпека умов праці», «безпека виробничого процесу», «безпека виробничого устаткування».

2. Якими документами визначаються вимоги безпеки до виробничого обладнання?

3. Які причини спонукають підприємця займатися питаннями безпеки праці?

4. Наведіть приклади засобів колективного захисту і розкажіть про їх призначення.

5. Наведіть приклади засобів індивідуального захисту і розкажіть про їх призначення.

6. Яким є вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці?

7. Суть професійного добору працівників.

8. Стандарти безпеки праці та їх роль.

9. Як позначаються стандарти системи безпеки праці?

10. Що встановлюють стандарти підприємств (організацій) з безпеки праці?

11. Назвіть засоби забезпечення безпеки праці.

12. Дайте визначення «стандарти безпеки праці» та охарактеризуйте їх.

13. Як забезпечується пожежна безпека?

14. Яка мета застосування спецодягу і якими є вимоги до нього?

15. На яких роботах та коли видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?

16. Хто відповідає за своєчасне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 5

Розділ І п. 6; Розділ ІІ п. 18, п. 19; Розділ ІІІ, Розділ ІV, Розділ V п. 3, с. 88—116; п. 4, с. 191—205; п. 6, с. 121—205. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн