Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7.2. Термінологічний словник

Державний контроль — контроль державних органів за дотриманням законів, нормативних актів, за господарською діяльністю підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством.

Оперативна перевірка — це перевірка стану робіт з охорони праці, додержання вимог щодо охорони надр, відповідності споруд, устаткування і обладнання, технологій вимогам нормативних актів про охорону праці.

Цільова перевірка — це перевірка конкретних питань з охорони праці для поглибленого їх вивчення, що проводиться одним державним інспектором чи групою державних інспекторів протягом робочого дня (зміни) або кількох днів (не більше п’яти) за планом чи вказівкою начальника інспекції (теруправління). Такі перевірки можуть проводитися державними інспекторами самостійно або під керівництвом начальника інспекції, посадової особи теруправління чи Комітету.

Комплексна перевірка — це всебічна і детальна перевірка (ревізія) стану безпеки та умов праці на підприємстві (на великих підприємствах — на окремих виробництвах, цехах, об’єктах тощо). Головна її мета — оцінка ефективності системи управління охороною праці, технічного стану об’єктів підприємства, стану безпеки та умов праці, виконання законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, а також здійснення опрацьованих комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях.

7.3. Навчальні завдання

Завдання 1.

1. Назвіть принципи державної політики в галузі охорони праці.

2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

3. Розкрийте суть механізму вдосконалення системи охорони праці.

Завдання 2.

1. Назвіть завдання Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Охарактеризуйте функції Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

3. Які права мають органи Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Завдання 3.

1. Як здійснюється фінансування заходів з охорони праці?

2. Охарактеризуйте повноваження міністерств і центральних органів державної виконавчої влади щодо охорони праці.

3. Розкрийте суть Концепції вдосконалення управління охороною праці.

Завдання 4.

1. Охарактеризуйте стан охорони праці в Україні.

2. Проаналізуйте систему фінансування науково-технічних робіт у галузі охорони праці.

3. Вкажіть джерела фінансування впровадження науково-технічних розробок з охорони праці.

Завдання 5.

1. Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

2. Хто здійснює відомчий контроль за охороною праці?

3. У чому полягає громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці?

Завдання 6. Чи знайомі ви з досвідом організації охорони праці якоїсь іншої країни? Якщо так, то що б ви могли рекомендувати з цього досвіду використати в Україні?

Завдання 7. Підготувати реферати.

7.4. Контрольні запитання

1. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

3. Якими є завдання, функції та права Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю?

4. Які функції профспілок у галузі охорони праці?

5. Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

6. Які основні чинники впливають на ситуацію в ділянці охорони праці, що склалася в Україні?

7. Чому виникла необхідність створення Національної ради з питань безпеки життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України?

8. За рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони праці?

9. Що означає термін пріоритет життя та здоров’я по відношенню до результатів виробничої діяльності?

10. В чому суть повної відповідальності власника за створення та підтримання безпечних та нешкідливих умов праці?

11. В чому полягає соціальний захист працівника?

12. Які ви знаєте джерела фінансування заходів з охорони праці?

13. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 7

Розділ І п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 7, п. 9, п. 10; Розділ V п. 3, с. 74—76; п. 6, с. 40—42; п. 10, п. 13. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн