Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

8.2. Термінологічний словник

Управління — це сукупність дій, що спрямовуються на підтримання чи поліпшення функціонування об’єкта у відповідності з наявною програмою, що створюється для досягнення певних цілей.

Функція управління — це комплекс взаємопов’язаних видів діяльності, що здійснюються суб’єктом управління під час цілеспрямованого впливу на об’єкт управління.

Суб’єкт управління охороною праці — діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства із забезпечення безпечних та здорових умов на робочих місцях, цехах, підприємстві в цілому.

Колективний договір — це письмова двостороння угода, сторонами якої є, з одного боку, трудовий колектив, з іншого — адміністрація підприємства, установи, організації в особі керівника. Це правовий інструмент, за допомогою якого трудовий колектив забезпечує собі поліпшення умов та охорони праці. Це є гарант виконання чинного законодавства України з дотримання норм умов праці.

Управління охороною праці — це підготовка, прийняття та реалізація рішень із здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки і збереження здоров’я людини в процесі праці.

СУОП — це механізм реалізації вимог законодавства і нормативної документації про охорону праці на підприємстві, а положення про СУОП — це документ, що узагальнює цю діяльність.

Контроль за охороною праці — це створення системи постійно діючих взаємопов’язаних заходів, спрямованих на перевірку відповідності процесу функціонування об’єкта управлінським рішенням, що були прийняті, наказам, законам, положенням, нормам, стандартам, правилам; виявлення результатів впливу суб’єкта (управлінських структур) на об’єкт управління (окремих працівників та колективи) і відхилень від управлінських рішень; виконання приписів посадових осіб і держнаглядових органів щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних актів тощо.

Перевірка нормативних умов — це контроль умов праці на робочих місцях і дільницях, технологічних та виробничих процесів на відповідність нормативним вимогам, а саме: додержання правил і норм безпосередніми виконавцями, забезпеченість інвентарем, стану робочих місць і дільниць тощо. Цей контроль здійснюється на виконавчому рівні.

Організаційно-технічна перевірка — контроль за організаційно-технічним забезпеченням безпеки праці в підрозділах, який реалізується на рівні організаторів та виконавців робіт.

Комплексна перевірка — контроль підрозділів за всіма аспектами діяльності в галузі охорони праці: управлінським, організаційним, технічним забезпеченням безпеки праці; за організацією виконуваної профілактичної роботи, створенням і додержанням нормативних умов; аналіз статистики травматизму тощо. Реалізується на управлінському рівні.

Цільова перевірка — контроль, який передбачає поглиблену перевірку певного виду діяльності підрозділу(ів) з охорони праці (додержання правил експлуатації вантажопідйомних машин, будівель і споруд, електричного чи іншого устаткування, забезпечення спецодягом тощ) на відповідність нормативним вимогам.

8.3. Навчальні завдання

Завдання 1.

1. Визначте суб’єкти та об’єкти управління охороною праці на підприємстві.

2. В чому суть комплексного підходу до вирішення завдань і проблем у галузі охорони праці на підприємстві?

3. Охарактеризуйте функції системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві.

Завдання 2. За якими параметрами визначається ефективність функціонування системи управління охороною праці на підприємстві:

а) наявністю цільових програм щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням;

б) цілеспрямованістю щорічних комплексних заходів та планів щодо зменшення рівня виробничого травматизму і профзахворювань;

в) наявністю посадових інструкцій з охорони праці;

г) контролем, обліком і аналізом роботи з охорони праці;

ґ) створенням системи мотивації роботи з охорони праці;

д) виконанням завдань з охорони праці.

Завдання 3.

1. Охарактеризуйте систему управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника підприємства.

2. Якими є права власника підприємства із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві?

3. Назвіть обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

Завдання 4.

1. Назвіть завдання служби охорони праці підприємства.

2. Охарактеризуйте функції служби охорони праці підприємства.

3. Які права має служба охорони праці підприємства?

Завдання 5. Розрахувати чисельність служби охорони праці на підприємствах.

Вихідні дані:

 

Загальна чисельність працівників, чол.

З них

працюють із шкідливими речовинами, чол.

працюють на роботах підвищеної небезпеки, чол.

Підприємство А

60

5

 

Підприємство Б*4

70

10

 

Підприємство В

700

200

150

Підприємство Г

1850

720

480

*4: {На підприємстві використовуються вибухові матеріали.}

Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці — 1820 год.

Завдання 6. Розрахувати чисельність служби охорони праці на підприємствах А, В, С, D.

Вихідні дані:

Підприємства

Чисельність працівників підприємства, чол.

З них

працюють у шкідливих умовах, чол.

працюють з підвищеною небезпекою, чол. (підлягають щорічній атестації з питань охорони праці)

А

1700

48

60

В

2350

123

97

С

541

27

34

D

730

18

43

Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці 1820 год.

Завдання 7. Вивчіть типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Як формується комісія з питань охорони праці та хто входить до складу комісії?

2. Які основні завдання комісії з питань охорони праці?

3. Назвіть права комісії з питань охорони праці.

Завдання 8. Вивчіть типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Як визначаються уповноважені трудового колективу з питань охорони праці і яка має бути їх чисельність?

2. Які функціональні обов’язки уповноважених з питань охорони праці зі створення безпечних і нешкідливих умов праці?

3. Назвіть права уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Завдання 9.

1. Розкрийте суть і принципи контролю за охороною праці.

2. Назвіть види контролю за охороною праці.

3. У чому полягає триступеневий контроль за охороною праці?

Завдання 10.

1. Що являє собою оцінка стану охорони праці на підприємстві?

2. Яким чином здійснюється планування організаційно-технічних заходів з охорони праці?

3. Охарактеризуйте роль колективного договору в системі нормативного регулювання питань охорони праці.

Завдання 11. Використовуючи спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі, дайте відповіді на такі запитання:

1. Яке значення колективного договору у вирішенні проблеми охорони праці?

2. Які вживаються заходи захисту прав і соціальних інтересів осіб, що потерпіли на виробництві від нещасних випадків?

3. Які рекомендації щодо розміру одноразової допомоги визначені колективним договором залежно від певних факторів: важкості ушкодження здоров’я, складу сім’ї (наявності утриманців), ступеня вини потерпілого тощо?

Завдання 12. Кожному студентові видається набір матеріалів, який включає форми звіту № 1-ПВ (умови праці) по трьох підприємствах.

І. Слід проаналізувати:

1. Стан умов праці на кожному підприємстві:

а) чисельність усіх працівників облікового складу, з них зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам;

б) чисельність працівників, які працюють у нічну зміну;

в) чисельність працівників, які працюють на роботах, заборонених чинними нормативними актами про охорону праці.

2. Чисельність працівників, яким за роботу в шкідливих умовах встановлені пільги та компенсації.

ІІ. Порівняйте умови праці на підприємствах.

ІІІ. Дайте пропозиції щодо стимулювання підприємств за роботу з поліпшення умов праці.

Завдання 13. Підготувати реферати.

8.4. Контрольні запитання

1. Якими є обов’язки власника підприємства в галузі охорони праці?

2. Якими є обов’язки працівника в галузі охорони праці?

3. Якими є функції і права служби охорони праці?

4. Яке призначення комісій з охорони праці?

5. В чому суть контролю за охороною праці і якими є його принципи?

6. Назвіть види контролю за охороною праці.

7. Назвіть показники та критерії оцінки стану охорони праці на підприємстві.

8. Як здійснюється планування робіт з охорони праці?

9. В чому суть системи управління охороною праці?

10. На яких принципах формується комплексний підхід до виконання завдань охорони праці?

11. Назвіть функції системи управління охороною праці.

12. Розкрийте суть колективного договору в системі нормативного регулювання питань охорони праці.

13. Які показники включає єдина система обліку умов і безпеки праці?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 8

Розділ І п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 7; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 17; п. 23; п. 24;

Розділ V п. 3, с. 74—80; п. 6, с. 42—59; п. 7, с. 65—78; п. 13, с. 138—142; п. 17. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн