Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.2. Термінологічний словник

Витрати виробництва*12 — сукупність витрат живої праці та праці, уречевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення продукції. Розрізняють: 1) поточні витрати, що здійснюються неперервно і в процесі виробництва постійно відновлюються; 2) одноразові витрати у формі вкладення коштів у виробничі фонди до початку виробництва.

*12: {Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансовий словник. — Львів, «Центр Європи», 1997. — С. 92.}

Ефект — різниця результату і витрат, приведених до спільної одиниці виміру.

Економічний ефект — корисний результат економічної діяльності, який обчислюється як різниця між одержаними результатами проведення працеохоронних заходів і сумарними витратами на їх здійснення.

Економічна ефективність*13 — результативність економічної діяльності, реалізації економічних програм та заходів, що характеризується відношенням економічного ефекту (результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату.

*13: {Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансовий словник. — С. 152.}

Соціальний ефект (результат) — суспільно значимі наслідки поліпшення умов праці (зменшення кількості травм, професійних захворювань, зменшення чисельності працівників, зайнятих на важких, небезпечних і шкідливих роботах; збільшення періоду працездатності, продовження періоду трудової активності, підвищення творчої активності).

Економічне стимулювання — система організаційно-економічних заходів, спрямованих на розвиток господарської діяльності та підвищення її ефективності через забезпечення матеріальної зацікавленості працівників та колективів підприємств у результатах діяльності.

9.3. Навчальні завдання

Завдання 1. Законспектуйте та вивчіть методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці за різними методиками.

Завдання 2. Спираючись на положення Закону України «Про охорону праці», дайте відповіді на такі запитання:

1. Хто визначає види заохочень працівникам підприємств за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів з підвищення безпеки та поліпшення умов праці?

2. Який існує порядок пільгового оподаткування коштів, спрямованих на заходи з охорони праці?

3. У чому суть економічного стимулювання поліпшення умов і охорони праці?

Завдання 3. Спираючись на положення Методики визначення соціально-економічної ефективності заходів з поліпшення умов і охорони праці, дайте відповіді на такі запитання:

1. Якими є джерела фінансування заходів щодо поліпшення умов праці?

2. Які витрати на поліпшення умов праці належать до капітальних та поточних?

3. Як визначаються загальні витрати підприємства на охорону праці та ефективність витрат підприємства на комплекс заходів з охорони праці?

Завдання 4.

1. Яка мета оцінки ефективності заходів з охорони праці і на чому вона базується?

2. На яких рівнях здійснюється оцінка умов і охорони праці:

а) макроекономічний;

б) мезоекономічний (галузь, міністерство, корпорація, велика фірма);

в) мікроекономічний (об’єднання, підприємство, фірма, цех, робоча дільниця, робоче місце тощо).

3. За якими показниками соціальної ефективності оцінюється ефективність заходів з поліпшення умов і охорони праці?

Завдання 5. Визначте, до якої групи витрат з охорони праці належать:

а) розслідування нещасних випадків;

б) вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих внаслідок загибелі чи інвалідності;

в) штрафи на підприємства, установи й організації за недотримання нормативних вимог щодо безпеки праці;

г) доплати за умови праці;

д) санаторно-курортне обслуговування.

Завдання 6. Визначте, з якою метою розраховується економічна ефективність:

1) вибору оптимального варіанта поліпшення умов і безпеки праці;

2) встановлення впливу заходів з поліпшення умов праці на основні показники діяльності підприємства;

3) обґрунтування зростання продуктивності праці в результаті поліпшенні її умов;

4) обґрунтування матеріального і морального заохочення за розробку і здійснення заходів з охорони праці.

Завдання 7. Проведення заходів з підвищення безпеки та поліпшення умов праці на підприємстві сприяли зниженню рівня захворюваності.

Використовуючи вихідні дані, розрахуйте економічну ефективність (економію чисельності, зростання продуктивності праці, річний економічний ефект).

Вихідні дані:

1) втрати робочого часу внаслідок захворюваності, %:

до проведення заходів — 5,8;

після проведення заходів — 4,9;

2) середньооблікова чисельність робітників, чол. — 1524;

3) обсяг виробництва, тис. грн.:

до проведення заходів — 12190,0;

після проведення заходів — 12300,0;

4) річний виробіток одного робітника у базовому періоді, грн. — 8000,0;

5) умовно-постійні витрати у собівартості продукції, тис. грн. — 9536,0;

6) вартість технологічного устаткування, тис. грн. — 6000,0;

7) одноразові витрати на проведення заходів, тис. грн. — 108,0.

Завдання 8. Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки.

Вихідні дані:

1) середня заробітна плата, грн. — 250;

2) скорочення чисельності працівників, зайнятих у шкідливих умовах, чол. — 12;

3) додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах праці, днів — 12;

4) тривалість відпустки в умовах праці, приведених до вимог санітарно-гігієнічних норм — 18.

Завдання 9. Розрахувати економічний ефект, одержаний у результаті скорочення плинності кадрів.

Вихідні дані:

1) коефіцієнт втрат підприємства в залежності від річної виробки працівника — 0,037;

2) коефіцієнт плинності кадрів, пов’язаної з умовами праці в поточному році — 0,07;

3) продуктивність праці в поточному році, тис. грн. — 70,8;

4) плинність кадрів, чол. — 15;

5) коефіцієнт плинності кадрів у минулому році — 0,31; у поточному році — 0,26.

Завдання 10. Визначте, суму витрат на пільги та компенсації працівникам у важких і шкідливих умовах праці, їх питому вагу в загальних витратах на охорону праці.

Вихідні дані:

Найменування витрат

Підприємства

А

Б

Загальна сума витрат з охорони праці, грн.

33420

32120

Витрати через скорочення робочого дня, грн.

1200

1100

Витрати на лікувально-профілактичне харчування, грн.

1300

1000

Витрати на молоко чи інші рівноцінні продукти, грн.

1500

750

Підвищені тарифні ставки, грн.

2000

1700

Пенсії на пільгових умовах, грн.

3000

2000

Завдання 11. Назвіть джерела інформації про капітальні вкладення на поліпшення умов і охорони праці:

а) баланс підприємства, форма бухгалтерської звітності БЗ № 1;

б) звіт про фінансові результати та їх використання, форма БЗ № 2;

в) декларація про прибуток підприємства;

г) кошторисно-фінансові розрахунки капітальних вкладень в охорону праці на підприємстві;

ґ) звіт про витрати на виробництво продукції, роботи, послуги, форма № 5-С;

д) розділ «Охорона праці» в колективному договорі.

Завдання 12. Назвіть джерела інформації про поточні (експлуатаційні) витрати на охорону праці:

а) звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма № 7-ТНВ;

б) звіт про витрати на виробництво продукції, роботи, послуги, форма № 5-С;

в) акти комісії, яка приймає виконання робіт з реалізації заходів з охорони праці.

Завдання 13. Розрахувати річну економію від зменшення рівня захворюваності.

Вихідні дані:

1) кількість днів непрацездатності через хвороби на 100 працівників до проведення заходів з поліпшення умов праці (Д1) — 2653;

2) кількість днів непрацездатності після проведення заходів (Д2) — 2131;

3) річна середньооблікова чисельність працівників, чол. (Ч3) — 347;

4) вартість виробленої товарної продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу, грн. (Зв) — 74;

5) вартість річної товарної продукції підприємства, грн. (Рп) — 122 235 000;

6) середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. (Чср) — 284;

7) середньорічна заробітна плата одного працівника разом з відрахуваннями на соцстрахування, грн. — 2500;

8) середньоденна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, грн. (Зр) — 15.

Завдання 14. Визначити соціальну ефективність заходів з охорони праці.

1. Скорочення кількості робочих місць ?К, що не відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки виробництва.

Вихідні дані: кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм до проведення заходів — 12, після проведення заходів — 9; загальна кількість робочих місць — 78.

2. Скорочення чисельності працівників, які працюють в умовах, які не відповідають вимогам санітарних норм.

Вихідні дані: чисельність працівників, які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм до проведення заходів — 18 чол., після проведення заходів — 13 чол.; річна середньооблікова чисельність працівників — 126 чол.

3. Зменшення коефіцієнта частоти травматизму.

Вихідні дані: кількість випадків травматизму до проведення заходів — 7, після проведення заходів — 3.

Зменшення коефіцієнта тяжкості.

Вихідні дані: кількість днів непрацездатності через травматизм до проведення заходів — 43, після проведення —31.

4. Скорочення плинності кадрів через незадовільні умови праці.

Вихідні дані: кількість працівників, що звільнилися до проведення заходів — 5 чол., кількість працівників, що звільнились після проведення заходів — 3 чол.; річна середньооблікова чисельність працівників — 126 чол.

Завдання 15. Розрахувати економію коштів фонду соціального страхування в результаті скорочення захворюваності після заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Вихідні дані:

1) річні витрати за лікарняними листками (базові) — 24 450 грн.;

2) підсумкові витрати робочого часу по захворюванню (базові) — 32 384 грн.;

3) витрати робочого часу за тимчасової непрацездатності з розрахунку на одного працівника: базові — 14,3 днів; планові — 13,2 днів;

4) індекс зростання середньоденної заробітної плати за планом — 1,03;

5) планова чисельність працівників — 1975 чол.;

6) питома вага виробничо обумовленої захворюваності працівників у загальному її обсязі — 0,25%.

Завдання 16. Підготувати реферати.

9.4. Контрольні запитання

1. В чому полягає економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання?

2. Як визначається показник ефективності витрат на проведення заходів з поліпшення умов праці?

3. Назвіть показники ефективності заходів з поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

4. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

5. Визначте вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва.

6. Які є методи економічної оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

7. Назвіть основні принципи економічного стимулювання.

8. За якими показниками здійснюється оцінка соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та поліпшення охорони праці?

9. Назвіть складові структури річної економії підприємства від підвищення безпеки праці.

10. Які вам відомі джерела фінансування заходів з поліпшення умов праці?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 9

Розділ V п. 5, с. 86—112; п. 11; п. 12; п. 13. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн