Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера С
Економічна енциклопедія. Літера С
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

СКУПКА [СКУПКА]

- 1. Послідовне прихо-ване придбання акцій з метою забезпечити собі участь у капіталі тої чи іншої компанії. Спосіб проникнення в компанію, який ви-користовується групами людей з метою за-хоплення контрольного пакета акцій або значного пакета їх для забезпечення місця в раді директорів. Щоб протидіяти С., тепер майже в усіх країнах здійснюється контроль за С. цінних паперів шляхом декларування покупки і встановлення контролю над ком-панією, за якого вимагається надати для обміну усі акції або ту їх частину, яка не була скуплена. 2. Масове придбання речей, това-рів, виробів у населення, напр., С. речей ко-місійною крамницею.

СЛОВНИК (СЛОВАРЬ)

- 1. Лексичний та словниковий склад мови, діалекту окремої соціальної групи, письменника. 2. Сукуп-ність слів, термінів, понять, розміщених в алфавітному порядку, основне призначення яких полягає в тому, щоб слова і словоспо-лучення вживались відповідно до значень, їм притаманних. 3. Довідкова книга, що містить набір слів, термінів, тлумачень, словосполучень, ідіом тощо, згрупованих і розміщених за певними об'єднуючими принципами, які несуть відомості щодо їх значення, походження, вживання або ін-формацію про поняття, предмети, що вони їх означають, про видатних діячів науки, культури, мистецтва, техніки тощо (енцик-лопедичний С.). Розрізняють С. тлумачні, синоншічні, фразеологічні та ін. Користу-вання ними дає можливість досягти в офі-ційно-діловій мові змістовної ясності та точ-ності висловлення.

СЛОГАН [СЛОГАН]

- різновид реклами товару, послуги, ви-готовлений стислий, але місткий, влучний, ефектний рекламний текст у вигляді гасла, призначений для широкого людського загалу.

СЛУЖБА ФІСКУ (СЛУЖБА ФИСКА]

- дер-жавна установа - податкова інспекція, контролюючий орган за здійсненням спла-ти встановлених державою податків, зборів юридичними й фізичними особами, їх від-повідність визначеним державою законо-давчим актам. С.ф. наділена правами здійс-нення аудиту: перевірки всіх первинних облікових документів, банківських опе-рацій, рахунків. У разі виявлення порушень законодавства щодо норм оподаткування наділена правами накладення адміністра-тивних санкцій, штрафів, призупинення операцій за розрахунковими і банківськими рахунками, призупинення окремих видів підприємницької діяльності, вилучення ліцензій, патентів тощо. За особливо значні порушення може притягати до криміналь-ної відповідальності.

СЛУЖБОВА ОСОБА [СЛУЖЕБНОЕ ЛИЦО]

- державні службовці, а також служ-бовці кооперативних та інших громадсь ких організацій, які мають право на офіційні дії. Законні вимоги С.о. мають юридичне обов'-язковий характер. До С.о. належать керів-ники установ, міністерств, відомств та особи, які користуються правом наймати і звільняти працівників, а також особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-госпо-дарських обов'язків в установах і органі-заціях.

СЛУЖБОВА ТАЄМНИЦЯ [СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА]

- дані, які відомі працівникові у зв'язку з його службовим становищем і не підлягають розголошенню. Особи, винні у розголошенні службової таємниці, підляга-ють дисциплінарній або, в окремих випад-ках, кримінальній відповідальності. Якщо ці відомості становлять державну або військо-ву таємницю, розголошення їх тягне за со-бою кримінальне покарання.

СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ [СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО]

- узагальнена назва різних за змістом документів, способом передання яких є пе-ресилка поштою. У формі С.л. надсилають запити, нагадування, повідомлення, відпо-віді, прохання тощо. Починається С.л. по-силанням на номер і дату документа, який став основою для тексту, потім іде текст, піс-ля якого ставиться підпис посадової особи. С.л. складаються на службовому бланку.

СЛУЖБОВЦІ [СЛУЖАЩИЕ]

- категорія працівників, головним чином розумової праці, що зайняті суспільне корисною пра-цею на різних адміністративно-госпо-дарських і канцелярських посадах у сфері виробництва, обслуговування та управ-ління.

СМАРТ-КАРТА [СМАРТ-КАРТА]

-пластико-ва розрахункова банківська карточка з вмонтованим мікропроцесором.

СОБІВАРТІСТЬ [СЕБЕСТОИМОСТЬ]

-гро-шовий вираз усіх витрат виробничого під-приємства, пов'язаних з виготовленням і реалізацією продукції. Включає витрати на оплату праці, на відшкодування витрат (зно-шення) знарядь праці, які використовують-ся у виробничому процесі, вартість матері-альних і сировинних ресурсів, витрат на обслуговування виробництва, одержані кре-дитні ресурси, сплату податків, витрати на реалізацію продукції і рекламу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим