Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера С
Економічна енциклопедія. Літера С
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

СТАНДАРТНИЙ [СТАНДАРТНЫЙ]

- 1. Той, що відповідає вимогам стандарту, типовий. 2. Переносно - шаб-лонний, трафаретний, позбавлений оригі-нальності.

СТАНЦІЯ [СТАНЦИЯ]

- 1. Пункт зупинки (стоян-ка) сухопутного транспорту, а також сукуп-ність будов, споруд, пристроїв на цьому пун-кті. 2. Підприємство, установа спеціально-го призначення (напр., обчислювальна, се-лекційна, електрична С.]. 3. Космічний лі-тальний апарат.

СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ [СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ]

- збільшення у загальній чи-сельності населення частки (питомої ваги) осіб, старших працездатного віку. Якщо вона менша 8 %, то населення вважається молодим, більша 12 %-старим. Підвищен-ня показників старіння є свідченням низь-кої народжуваності або високого рівня жит-тя народу.

СТАРТ [СТАРТ]

- 1. Момент по-чатку чогось (спортивних змагань, запуску машини). 2. Переносно - початкова стадія якоїсь < прави.

СТАРТОВА ЦІНА (СТАРТОВАЯ ЦЕНА)

- по-чаткова (номінальна) "відпускна" ціна на товари, призначена для реалізації на тор-гах, аукціонах. Як правило, реальна ціна, за якою товар реалізується, буває значно ви-щою за С.ц.

СТАТИСТ [СТАТИСТ]

- 1. Актор, що виконує ролі без слів; суфлер; учасник масових сцен. Інша наз-ва - фігурант. 2. Переносно - пасивний спостерігач, безініціативний співробітник.

СТАТИСТИКА [СТАТИСТИКА]

- наука, яка вив-чає кількісний бік масових суспільно-еконо-мічних явищ і процесів у взаємозв'язках і взаємозумовленості, а також у нерозривно-му зв'язку з якісною стороною їх, досліджує кількісне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу. Методологічними основами С. є: статистичне спостереження; зведення й групування статистичних матеріалів; ме-тоди побудови таблиць, графіків, дина-мічних рядів; обчислення й застосування абсолютних, відносних і середніх величин, індексів; методи аналізу статистичних матеріалів; застосування балансового ме-тоду статистичного вивчення; математична статистика, що вивчає математичні методи систематизації, обробки і використання статистичних даних для наукових і прак-тичних висновків, тощо. Збирання інформації сягає найдавніших часів, спочатку мало тільки практичний ха-рактер, а пізніше здобуло солідну наукову основу. Уже в середині XIX ст. в університе-тах України були кафедри С. Першим про-фесором С.вУкраїні був С.Рославський-Пет-ровський у Харкові. Вагомий внесок у роз-виток С. зробив Д. Жуковський, який роз-робив теоретичні основи і створив систему статистичних показників. Існувала земська С. - статистичні дослідження земств, що містили переважно матеріали про стан сіль-ського господарства і про соціально-еконо-мічні процеси на селі. Статистичні бюро, створені при земствах, проводили статис-тичні переписи селянських господарств, кустарних промислів, обстеження бюдже-тів, описи нерухомого майна селян тощо. У статистичних бюро працювало чимало відо-мих українських статистиків і культурних діячів. Серед них-К. Воблий, І. Миклашев-ський, С. Подолинський, Ф. Щербина, М. Птуха, М. Коцюбинський, І. Франко, М. Пав-лик та ін. Українські вчені зробили значний внесок у розвиток світової статистичної на-уки, зокрема теоретичної і математичної С. Нині С. ґрунтується на звітності, що її готу-ють усі органи, підприємства, установи й організації за встановленим порядком і у встановлені строки відповідно до інструкцій та методичних розробок Держкомстату Ук-раїни. За своїм змістом С. поділяється на демографічну, економічну, банківську,соці-альну, санітарну, судову, біологічну, тех-нічну тощо.

СТАТИСТИКА БАНКІВСЬКА [СТАТИСТИКА БАНКОВСКАЯ]

- система збору, узагаль-нення, передавання, накопичення і збері-гання банківської інформації, необхідної для характеристики результатів діяльності, розробки аналітичних матеріалів, одержа-них внаслідок оцінки банківських операцій, вивчення клієнтів, партнерів з метою виз-начення їхніх слабких і сильних сторін, для оцінки сучасного становища, визначення перспектив (прогнозу) і розробки фінансо-во-кредитної стратегії.

СТАТИСТИКА ЕКОНОМІЧНА (СТАТИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ]

- галузь статисти-ки, що вивчає стан і динаміку економічного розвитку країни, матеріальне виробництво, п ідприємництво з метою виявлення законо-мірностей розвитку економіки. С.е. здій-снює збір, систематизацію, аналіз, накопи-чення і зберігання інформації щодо обсягу і структури виробництва, його витрати і при-бутку, досліджує вплив природних, ресур-сних і господарських факторів на зміни в економіці. Застосовує систему показників:
економічного потенціалу, відтворення сус-пільного продукту і національного доходу, ефективності суспільного продукту і націо-нального доходу, а також дані щодо ефектив-ності використання матеріальних, фінансо-вих, природних і людських ресурсів.

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНА (СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНАЯ]

- розділ статистики, що містить систематичну кількісну інформацію узагальнюючого характеру щодо стану со-ціальних процесів у територіальному, інсти-туційному і соціально-структурному аспек-тах. Використовується поряд з демографіч-ною та економічною статистикою органами державного управління, науковими устано-вами, громадськістю. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим