Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера С
Економічна енциклопедія. Літера С
<< Содержание < Предыдущая

СФРАГІСТИКА [СФРАГИСТИКА]

- 1. Печаткове мистец-тво (виготовлення печаток). 2. Печаткове право (правові норми) застосування печа-ток. 3. Печаткознавство (наука про печатки). Українська С. мала від давніх часів певне роз-членування матеріалів для виготовлення печаток, напр., металів (золото, срібло, олово тощо) чи інших речовин (віск, сургуч тощо). Вона створила також титули осіб, які були охоронцями й завідувачами найважливі-ших печаток. Українська С. створила свій національний стиль. Однією з його особли-востей є восьмикутна печатка, майже неві-дома в інших країнах, а також високий мис-тецький рівень її виконання староукраїн-ськими ремісниками і під впливом визнач-них графіків - І.Щирського, Д.Галаховсько-го, І.Мигури, Ю.Нарбута та ін. Найдавніші державні печатки мали зображення дідич-ного знака Київської династії - тризуба-двозуба і християнських святих. Пізніше на гетьманських печатках було зображення "лицаря-козака з мушкетом", а для менш важливих документів використовувалися й печатки із зображенням родових чи власних гетьманських гербів. Перші печатки віднов-леної української державності були затвер-джені ухвалою Української Центральної ради 22.03.1918 р. Встановлено було дві пе-чатки: велику для важливих державних до-кументів і малу - для менш важливих. На них було вміщено на центральному полі три-зуб, оточений рослинним орнаментом. Дер-жавна печатка за Гетьманату мала на цен-тральному полі традиційне зображення "ли-царя-козака" з державним тризубом нагорі та довкільним написом "Українська Держа-ва". Головною правовою основою державної печатки УРСР була постанова уряду від 1925 р. У центрі її був герб УРСР, а довкільний на-пис вказував на належність печатки. Цими печатками користувались тільки вищі, цент-ральні й місцеві урядові установи. Решта державних, кооперативних та іншихустанов підлеглого характеру користувалися безгер-бовими печатками, напис яких указував на належність і підпорядкування даної ус-танови. Нині в Українській державі печатки організацій і установ усіх видів власності виготовляються за певними стандартами.

СХЕМА [СХЕМА]

- 1. Спрощене зображення, викладення чогось у загальних, основних рисах. 2. Крес-леник, що передає основну ідею якоїсь мо-делі, приладу тощо за допомогою умовних позначень.

СХОВИЩА БАНКІВСЬКІ [ХРАНИЛИЩА БАНКОВСКИЕ]

- спеціально обладнані міс-ця збереження цінностей банку, готівки (па-перових грошей і монет), золота, коштовнос-тей, Іноземної валюти, цінних паперів. У комерційних банках коштовності зберіга-ються у броньованих сейфах або у примі-щеннях, обладнаних сигналізацією. Тут мо-жуть зберігатися не лише коштовності бан-ку, а й передані йому під заставу (як забез-печення кредиту) підприємствами, приват-ними особами, цінні папери, їх сертифіка-ти, коштовності, антикваріат. Для цього укладається договір на оренду сейфа.

СХОВИЩЕ ГРОШОВЕ [ХРАНИЛИЩЕ ДЕНЕЖНОЕ]

-Див. Сховища банківські.

СХОВУ ДОГОВІР [ХРАНЕНИЯ ДОГОВОР]

- договір, за яким одна сторона зобов'язуєть-ся зберігати майно, передане їй другою сто-роною, і повернути це майно в цілості. Сто-ронами в договорі можуть бути як громадя-ни, так і юридичні особи. Особа, що здала майно на схов, має право в будь-який час зажадати його від охоронця, незалежно від строку схову. Охоронець відповідає за втра-ту, нестачу і пошкодження майна в розмі-рах, передбачених законом, якщо вони не викликані непереборною силою. С.д. без-платний, якщо інше не встановлене законом або згодою сторін. У разі безоплатного схо-ву охоронець має право на відшкодування витрат, необхідних для збереження майна. Крім загальних, встановлено особливі пра-вила відповідальності за збереження майна у готелях, гуртожитках, будинках відпочин-ку тощо.

СЮРВАЙТЕР [СЮРВАЙТЕР]

- особа, яка за дорученням заінтересованої сторони (фрах-тувальника, вантажовідправника) робить офіційний висновок про стан вантажу, мо-рехідних якостей судна на підставі власно-го його обстеження.

СЮРВЕЙЄР [СЮРВЕЙЕР]

- експерт, що на прохання страхувальника або страховика здійснює огляд застрахованих суден або тих, які підлягають страхуванню.

СЮРПРИЗ (СЮРПРИЗ]

- раптова приємна несподіванка, несподіваний подарунок. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим