Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера С
Економічна енциклопедія. Літера С
<< Содержание < Предыдущая

СФРАГІСТИКА [СФРАГИСТИКА]

- 1. Печаткове мистец-тво (виготовлення печаток). 2. Печаткове право (правові норми) застосування печа-ток. 3. Печаткознавство (наука про печатки). Українська С. мала від давніх часів певне роз-членування матеріалів для виготовлення печаток, напр., металів (золото, срібло, олово тощо) чи інших речовин (віск, сургуч тощо). Вона створила також титули осіб, які були охоронцями й завідувачами найважливі-ших печаток. Українська С. створила свій національний стиль. Однією з його особли-востей є восьмикутна печатка, майже неві-дома в інших країнах, а також високий мис-тецький рівень її виконання староукраїн-ськими ремісниками і під впливом визнач-них графіків - І.Щирського, Д.Галаховсько-го, І.Мигури, Ю.Нарбута та ін. Найдавніші державні печатки мали зображення дідич-ного знака Київської династії - тризуба-двозуба і християнських святих. Пізніше на гетьманських печатках було зображення "лицаря-козака з мушкетом", а для менш важливих документів використовувалися й печатки із зображенням родових чи власних гетьманських гербів. Перші печатки віднов-леної української державності були затвер-джені ухвалою Української Центральної ради 22.03.1918 р. Встановлено було дві пе-чатки: велику для важливих державних до-кументів і малу - для менш важливих. На них було вміщено на центральному полі три-зуб, оточений рослинним орнаментом. Дер-жавна печатка за Гетьманату мала на цен-тральному полі традиційне зображення "ли-царя-козака" з державним тризубом нагорі та довкільним написом "Українська Держа-ва". Головною правовою основою державної печатки УРСР була постанова уряду від 1925 р. У центрі її був герб УРСР, а довкільний на-пис вказував на належність печатки. Цими печатками користувались тільки вищі, цент-ральні й місцеві урядові установи. Решта державних, кооперативних та іншихустанов підлеглого характеру користувалися безгер-бовими печатками, напис яких указував на належність і підпорядкування даної ус-танови. Нині в Українській державі печатки організацій і установ усіх видів власності виготовляються за певними стандартами.

СХЕМА [СХЕМА]

- 1. Спрощене зображення, викладення чогось у загальних, основних рисах. 2. Крес-леник, що передає основну ідею якоїсь мо-делі, приладу тощо за допомогою умовних позначень.

СХОВИЩА БАНКІВСЬКІ [ХРАНИЛИЩА БАНКОВСКИЕ]

- спеціально обладнані міс-ця збереження цінностей банку, готівки (па-перових грошей і монет), золота, коштовнос-тей, Іноземної валюти, цінних паперів. У комерційних банках коштовності зберіга-ються у броньованих сейфах або у примі-щеннях, обладнаних сигналізацією. Тут мо-жуть зберігатися не лише коштовності бан-ку, а й передані йому під заставу (як забез-печення кредиту) підприємствами, приват-ними особами, цінні папери, їх сертифіка-ти, коштовності, антикваріат. Для цього укладається договір на оренду сейфа.

СХОВИЩЕ ГРОШОВЕ [ХРАНИЛИЩЕ ДЕНЕЖНОЕ]

-Див. Сховища банківські.

СХОВУ ДОГОВІР [ХРАНЕНИЯ ДОГОВОР]

- договір, за яким одна сторона зобов'язуєть-ся зберігати майно, передане їй другою сто-роною, і повернути це майно в цілості. Сто-ронами в договорі можуть бути як громадя-ни, так і юридичні особи. Особа, що здала майно на схов, має право в будь-який час зажадати його від охоронця, незалежно від строку схову. Охоронець відповідає за втра-ту, нестачу і пошкодження майна в розмі-рах, передбачених законом, якщо вони не викликані непереборною силою. С.д. без-платний, якщо інше не встановлене законом або згодою сторін. У разі безоплатного схо-ву охоронець має право на відшкодування витрат, необхідних для збереження майна. Крім загальних, встановлено особливі пра-вила відповідальності за збереження майна у готелях, гуртожитках, будинках відпочин-ку тощо.

СЮРВАЙТЕР [СЮРВАЙТЕР]

- особа, яка за дорученням заінтересованої сторони (фрах-тувальника, вантажовідправника) робить офіційний висновок про стан вантажу, мо-рехідних якостей судна на підставі власно-го його обстеження.

СЮРВЕЙЄР [СЮРВЕЙЕР]

- експерт, що на прохання страхувальника або страховика здійснює огляд застрахованих суден або тих, які підлягають страхуванню.

СЮРПРИЗ (СЮРПРИЗ]

- раптова приємна несподіванка, несподіваний подарунок. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування