Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Т
Економічна енциклопедія. Літера Т
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТОЛОКА (ТОЛОКА, ПОМОЩЬ]

- давня форма селянської взаємодопомоги (на спо-рудженні будинків, при збиранні врожаю, вирубці лісу тощо); іноді Т, використовують при спорудженні церков, шкіл, доріг та ін. Участь у Т. - добровільна. Ця традиція, що й донині збереглась у деяких селах, відігра-ла значну роль у розбудові селянських гос-подарств і формуванні почуття єдності і вза-ємодопомоги.

ТОННАЖ (ТОННАЖ]

- ви-мірник перевізної здатності судна або сукуп-ності суден, який визначають тонною пов-ної вантажопідйомності (дедвейту) і реєс-тровою тонною.

ТОННО-КІЛОМЕТР [ТОННО-КИЛОМЕТР]

- показник вантажообороту на залізнично-му, водному, автомобільному, повітряному транспорті, а також один зі вимірників пе-ревізної роботи, виконаної рухомим складом транспорту. Розрізняють Т.-к. тарифні (визначають, як правило, за найкоротшими тарифними відстанями) та експлуатаційні (обчислюють за фактично пройденими від-станями). Експлуатаційні Т.-к. поділяються на Т.-к. нетто (обчислюють множенням ваги перевезених вантажів (з тарою) в тон-нах на відстань у кілометрах) і Т.-к. брутто (до ваги вантажу з тарою додають вагу пе-ревізних засобів - вагона, автомобіля, бар-жі тощо у тоннах).

ТОННО-МИЛЯ [ТОННО-МИЛЯ]

- одиниця виміру транспортної роботи морського суд-на. Кількість Т.-лл. обчислюють множенням ваги перевезенбго вантажу в тоннах на пройдений судном шляху морських милях. Морська миля дорівнює довжині 1 градуса земного меридіана, тобто 1,852 км.

ТОРГ АУКЦІЙНИЙ (ТОРГ АУКЦИОННЫЙ]

- торг, який проводиться за аукційними правилами. Товари сортуються за однакови-ми ознаками в лоти, подібні за ознаками лоти групуються в дещо більші партії - стренги. Усі дані про товари наводяться в аукційному каталозі, де лоти і стренги запи-сані за своїми номерами, які і оголошує аук-ціоніст, що веде торг.

ТОРГИ [ТОРГИ]

- 1. Поширена традиційна конкурентна форма організації торгівлі, за якою продаж товару здійснюється на зма-гальних засадах. Договори купівлі-продажу укладаються після попередньо проведених торгів щодо узгодження цін та умов прода-жу, передпродажних і післяпродажних по-слуг. Т. бувають: викриті (гласні, публічні), закриті (негласні, тендерні) та перекваліфі-каційні. 2. Організаційні структури-об'єд-нання роздрібних торгових підприємств (крамниць), які поєднують торговельно-гос-подарську діяльність із функціямиуправлін-ня. Здійснюють закупівлю товарів, їх збере-ження, комплектацію торгового асортимен-ту для магазинів, ведуть комерційні, фінан-сові, банківські та інші операції. За товар-ним профілем можуть бути вузькоспеціалі-зовані, спеціалізовані і змішаного асорти-менту.

ТОРГИ ВІДКРИТІ (ПУБЛІЧНІ) [ТОРГИ ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ)]

- прилюдні тор-ги, що проводяться відкрито у присутності учасників торгів. 2. Міжнародні торги, у яких тендерний комітет оголошує всі про-позиції щодо здійснюваної торговельної операції, умови продажу товару чи послуги у присутності зацікавлених сторін і оголо-шує визначеного на конкурсних засадах переможця тендеру. 3. Спосіб примусового продажу майна боржника, на яке звернено стягнення відповідно до чинного законодав-ства (за рішенням суду чи арбітражу, у разі банкрутства).

ТОРГИ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЙНІ [ТОРГИ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ]

- поперед-ній етап торгів (відкритих або закритих), які проводяться для визначення пріоритетного постачальника особливо важливих, склад-них видів технічного обладнання, техноло-гічних виробничих ліній, вибору підрядника
(виконавця) особливо важливих державних чи міжнародних промислових, будівельних, транспортних або інших проектів. Учасники торгів представляють на конкурс продукцію, проекти у тендерний комітет для підтвер-дження високого рівня технічної та еконо-мічної ефективності. На підставі висновків у тендерних комісіях проводяться торги.

ТОРГІВЛЯ [ТОРГОВЛЯ]

- форма обміну товарів, за якої рух їх із сфери виробництва до сфери споживання або зміна одного влас-ника товару іншим відбувається на основі купівлі- продажу. Це одна з найважливіших галузей економіки, що забезпечує економіч-ний зв'язок між виробництвом і спожи-ванням, окремими галузями і підприємства-ми, окремими районами країни та між країнами. Т. поділяють на внутрішню (ку-півля-продаж здійснюється на внутріш-ньому ринку), зовнішню (купівля-продаж відбувається між країнами), оптову (що виступає посередником між виробником і роздрібним продавцем), роздрібну (через яку вироблена продукція переходить зі сфери обігу до конкретного споживача), коопера-тивну (базується на кооперативній формі власності) та ринкову (де здійснюється ку-півля-продаж продукції, виготовленої при-ватними власниками та товаровиробни-ками різних форм недержавної власності).

ТОРГІВЛЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ТОВАРУ ПОШТОЮ [ТОРГОВЛЯ С ЗАКАЗОМ ТОВАРА ПО ПОЧТЕ]

- збут товарів за допомогою телефонних каналів і пошти для збирання замовлень з наступною доставкою замов-леного товару додому або на роботу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим