Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 5. Маркетинг у страхуванні

ТЕСТ 5А. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні

1. Маркетинг у страхуванні це метод:

а) вивчення суспільної думки стосовно природних або техногенних катастрофічних подій;

б) комплексного підходу до питань організації й управління комерційною діяльністю страхової компанії;

в) вивчення ринку страхових послуг;

г) вивчення платоспроможності населення заданого регіону;

д) поліпшення якості страхових продуктів компанії.

2. До елементів маркетингу відносять:

а) оперативний, стратегічний, регулятивний;

б) фінансовий, оперативний, стратегічний;

в) стратегічний, оперативний, організаційний;

г) стратегічний, оперативний, страховий;

д) стратегічний, фінансовий, регулятивний.

3. Служба маркетингу страхової компанії розглядається як:

а) підрозділ, що здійснює добір, розстановку та навчання кадрів компанії;

б) підрозділ, що відає підготовкою правил страхування;

в) мозковий центр, джерело обґрунтованої інформації і рекомендацій з питань поточної та перспективної діяльності страховика;

г) структурна одиниця, що вивчає нові напрямки розвитку страхових продуктів;

д) підрозділ, що відає питаннями реклами в компанії.

4. Попит на страхові послуги на ринку формують:

а) самі страхові компанії;

б) природні страхові події;

в) техногенні аварії та інші катаклізми;

г) засоби масової інформації;

д) законодавчі органи країни.

5. Служба маркетингу страхової компанії надає свої продукти у формі:

а) наукової праці;

б) статті в засоби масової інформації;

в) інформаційно-аналітичних та наочних матеріалів (макетів полісів, методичних розробок, рекламних матеріалів тощо);

г) проведення ділових ігор;

д) моделювання та аналіз конкретних ситуацій страховика в роботі з клієнтами.

ТЕСТ 5Б. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика

1. Завдання службі маркетингу компанії можуть ставитись у формі:

а) пропозиції, спрямованої на отримання певної суми коштів на рахунки компанії;

б) конкретної проблеми в діяльності страховика з пропозицією розробити варіанти її розв’язання чи усунення причин, що призвели до неї;

в) задачі на вибір оптимального варіанта з наявних можливих, за конкретним питанням у діяльності страховика;

г) запитів щодо отримання експертної оцінки з конкретного питання;

д) прохання вивести компанію на лідируючі позиції.

2. Планування стратегії і тактики маркетингу має на меті:

а) заволодіти часткою страхового ринку;

б) здійснювати постійний контроль над формуванням попиту;

в) підготувати нові страхові продукти;

г) розробити рекламну продукцію;

д) підготувати одну або декілька наукових праць.

3. Інформаційні джерела маркетингових досліджень такі:

а) мережа Інтернет;

б) статистичні звіти страховиків до державних органів влади та громадських об’єднань;

в) платіжні доручення з бухгалтерії;

г) страхові поліси;

д) доповідні записки агентів.

4. Маркетингова політика страховика спрямована на:

а) збільшення обсягу страхових премій;

б) розробку конкурентоспроможних страхових продуктів;

в) отримання додаткового прибутку;

г) розширення страхового поля;

д) підвищення іміджу компанії.

5. Страхувальник для страховика це:

а) людина, яку не заманити до страхової компанії ніякими «калачами»;

б) найбільш важлива персона, яка завітала до офісу страховика;

в) суб’єкт суспільства, ради якого страхова компанія витрачає великі гроші на рекламу послуг;

г) той, хто приносить страховикові свої бажання;

д) людина, яка не хоче піклуватися про своє майбутнє.

ТЕСТ 5В. Страхові посередники

1. Страховий агент є уповноваженою особою:

а) страховика;

б) страхувальника;

в) брокера;

г) генерального страхового агента;

д) перестраховика.

2. Страховий брокер є представником:

а) генерального страхового агента;

б) страховика;

в) страхувальника;

г) агента;

д) асоціації брокерів.

3. Чим відрізняється брокер від агента:

а) не має жодних відмінностей;

б) кількістю працівників;

в) розміром отриманих страхових платежів;

г) розміром отриманої комісійної винагороди;

д) брокер завжди представляє інтереси страхувальника.

4. Хто регулює діяльність страхових агентів:

а) банки;

б) Міністерство фінансів;

в) Кабінет Міністрів;

г) страхові компанії;

д) генеральний страховий агент.

5. «Найкраща порада» брокера містить у собі:

а) заходи щодо поліпшення ризику;

б) консультації;

в) вибір програми страхування;

г) розміщення ризику в страховій компанії;

д) все, визначене в пунктах а), б), в), г).

ТЕСТ 5Г. Реклама страхових послуг

1. Метою реклами є:

а) поширення позитивного іміджу страховика через засоби масової інформації;

б) отримання додаткового прибутку;

в) всебічно сприяти укладанню нових і поновленню чинних договорів страхування;

г) підняття активності страхувальників;

д) розширення страхового поля.

2. Раціональна реклама використовується для:

а) рекламування послуг компанії;

б) переконує страхувальника в необхідності певного страхового продукту;

в) підняття професійного рівня страхових агентів;

г) адресного направлення рекламних матеріалів безпосередньо тим суб’єктам, до яких звернувся страховик;

д) поліпшення іміджу страховика.

3. Асоціативна реклама формує у потенційного споживача:

а) бажання страхуватись;

б) емоції та почуття щодо її змісту;

в) переконання придбати страховий поліс;

г) потребу придбати той чи інший страховий продукт;

д) аргументи звернутися до певної страхової компанії.

4. До друкованої реклами можна віднести:

а) рекламу в газеті;

б) листівку;

в) рекламну вивіску;

г) проспекти;

д) купони на знижки.

5. Головною позитивною ознакою рекламної листівки є:

а) художньо-графічне оформлення;

б) ціна;

в) доступність;

г) оперативність;

д) тираж.

ТЕСТ 5Д. Реалізація страхових продуктів

1. Що таке страховий продукт?

а) Страховий поліс;

б) процес укладання договору страхування;

в) комплекс зобов’язань страховика;

г) боргове зобов’язання страховика;

д) страхове відшкодування.

2. Коли здійснюється мінімізація ризику?

а) На кожному етапі процесу страхування;

б) при настанні страхового випадку;

в) під час визначення розміру страхового випадку;

г) під час укладання страхового договору;

д) при суброгації (використанні регресних прав).

3. Якщо страховий випадок протягом дії договору страхування не настав, чи реалізовано страховий продукт?

а) Лише частково;

б) так, у повному обсязі;

в) ні, бо не сплачене страхове відшкодування;

г) так, якщо до договору страхування було видано страховий поліс;

д) ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов’язань.

4. Виконання страхувальником зобов’язань за договором страхування являє собою:

а) складову страхового продукту;

б) частину страхового внеску;

в) одну з умов для отримання страхового відшкодування;

г) підстави для сплати тантьєми;

д) своєчасну сплату страхових внесків.

5. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

а) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору;

б) страховий тариф, ризики, франшизи;

в) зобов’язання сторін, ризики, розмір страхових резервів;

г) якість страхового продукту, сервіс;

д) якість страхового продукту, тариф, реклама. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн