Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Ю, Я
Економічна енциклопедія. Літера Ю, Я
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЮАНЬ [ЮАНЬ]

- грошова одиниця Китай-ської Народної Республіки, поділяється на 10 цзяо, або 100 финів.

ЮВІЛЕЙНІ МОНЕТИ [ЮБИЛЕЙНЫЕ МО-НЕТЫ]

- спеціально випущені державою грошові знаки - різної вартості монети для відзначення історичних дат, ювілеїв видат-них історичних осіб, діячів держави, науки, культури, національних героїв. В обігу бувають нетривалий час, являють собою нумізматичну цінність.

ЮЛІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР [ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ]

- стара система літочислен-ня, запроваджена Юлієм Цезарем 46 р. до н.е. У ньому з кожних чотирьох років три роки були по 365 днів, а четвертий - висо-косний - 366 днів. З цього виходило, що тривалість юліанського року довша за справжню на 11 хв. 14 сек., то за 128 років це призводило до запізнення початку кален-дарного року на 1 добу. Тому у 1582 р. папа римський Григорій XIII провів реформу і зап-ровадив новий стиль - григоріанський ка-лендар. За цим календарем тривалість року лише на 26 сек. довша за справжню. Див. також Календар.

ЮНЕСКО [ЮНЕСКО]

- міжнародна організація, спеціалізована установа ООН. Набрала сили в листопаді 1946 р. її цілі - сприяння справі миру шля-хом розвитку співробітництва між країнами в галузі освіти, науки, культури для заохо-чення загального додержання справедли-вості, правопорядку, прав людини і основ-них свобод, позначених статусом ООН для всіх народів світу. Об'єднує понад 160 країн світу. Україна є членом ЮНЕСКО з 1954 року

ЮНІДО [ЮНИДО]

- міжнародна організація для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що роз-виваються і стали на шлях самостійного розвитку. Створена в листопаді 1966 р. за рішенням XXI сесії Генеральної асамблеї ООН. До її складу входять понад 150 держав. Діяльність ЮНІДО спрямована на економіч-ний розвиток країн, включаючи фінансову підтримку, особливо в обробних галузях, під-готовці кадрів, розробці великомасштабних економічних програм, сприянні налаго-дженню міжнародних ділових зв'язків. Міс-цеперебування - м. Відень. Керівний орган - Генеральна конференція. Найвищий ор-ган - Рада промислового розвитку, допо-міжний орган Ради - Постійний комітет.

ЮНКТАД [ЮНКТАД]

- орган Генеральної асамблеї ООН, покликаний сприяти розвиткові міжнарод-ної торгівлі, взаємовигідного рівноправного співробітництва. Резолюції, заяви ЮНКТАД мають рекомендаційний характер. Створена у 1964 р. і налічує понад 170 країн-членів.

ЮНСІТРАЛ [ЮНСИТРАЛ]

- комісія ООН з питань прав у міжнародній торгівлі. Затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 р.

ЮНФПА [ЮНФПА]

- фонд ООН в галузі народонаселення. Заснований у 1966р.

ЮПІ [ЮПИ]

- Юнайтед Пресе Інтернешнл - одне з найбільших інформаційних агентств США, що монополізувало 2/3 американських газет і понад 3 тис. радіо та телестанцій США, має 150 відділень у межах країни і 80 - за кордоном, обслуговує понад 7300 газет, радіотелестанції і телеграфні системи понад 100 країн світу. Є комерційною організацією світового масштабу, засноване у 1958 р. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим