Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Нормативные акты  - План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку
<< Содержание < Предыдущая

Рахунок 97 "Інші витрати"

На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.

За дебетом субрахунків 971 - 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"
972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"
973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів"
974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"
976 "Списання необоротних активів"
977 "Інші витрати звичайної діяльності"
978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань"
979 "Перестрахування"

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".

На субрахунку 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

За дебетом субрахунку відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 979 "Перестрахування" ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування.

За дебетом субрахунку відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом - відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

10

"Основні засоби"

30

"Каса"

11

"Інші необоротні матеріальні

31

"Рахунки в банках"

 

активи"

70

"Доходи від реалізації"

12

"Нематеріальні активи"

79

"Фінансові результати"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

 

 

15

"Капітальні інвестиції"

 

 

16

"Довгострокова дебіторська заборгованість"

 

 

18

"Інші необоротні активи"

 

 

30

"Каса"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

34

"Короткострокові векселі одержані"

 

 

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

70

"Доходи від реалізації"

 

 

76

"Страхові платежі"

 

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн